ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцiй з дорогоцiнними металами за участю Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Статтю 14 доповнити пунктом 14.2 такого змiсту:

     "14.2. Для цiлей цього Кодексу до цiнних паперiв прирiвнюються борговi зобов'язання Нацiонального банку України".

     2. Пункт 164.2 статтi 164 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "164.2.18. дохiд, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт чорних та/або дорогоцiнних металiв, крiм доходу, отриманого за брухт дорогоцiнних металiв, проданий Нацiональному банку України.

     Пiд час виплати доходiв за зданий (проданий) платником податку брухт чорних та/або дорогоцiнних металiв особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок iз суми такої виплати за ставкою, встановленою цим роздiлом".

     У зв'язку з цим пiдпункт 164.2.18 вважати пiдпунктом 164.2.19.

     3. У пунктi 165.1 статтi 165:

     пiдпункт 165.1.2 доповнити словами "та на борговi зобов'язання Нацiонального банку України";

     пiдпункт 165.1.25 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутовi вiдходи, за брухт дорогоцiнних металiв, проданий Нацiональному банку України".

     4. У пiдпунктi 196.1.4 пункту 196.1 статтi 196 слова "обiгу валютних цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), банкiвських металiв, банкнот та монет Нацiонального банку України, за винятком тих, що використовуються для нумiзматичних цiлей, базою оподаткування яких є продажна вартiсть" замiнити словами "обiгу банкiвських металiв, iнших валютних цiнностей (крiм банкнот i монет, що використовуються для нумiзматичних цiлей, а також iноземних монет з дорогоцiнних металiв, базою оподаткування яких є продажна вартiсть)".

     5. Статтю 197 доповнити пiдпунктом 197.19 такого змiсту:

     "197.19. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання Нацiональному банку України:

     дорогоцiнних металiв, у тому числi їх ввезення на митну територiю України;

     послуг, пов'язаних з розвiдкою, видобутком, виробництвом i використанням дорогоцiнних металiв з метою поповнення золотовалютних резервiв та виготовлення банкiвських металiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4238-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.