ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.12.99 N 15/1-4063-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 16.08.99 N 15/1-2569-ЕП

     У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 16.08.99 N 15/1-2569-ЕП стосовно оподаткування податком на додану вартiсть та митними зборами тимчасово ввезених на митну територiю України товарiв i iнших предметiв за договорами оренди (лiзингу) у разi випуску їх у вiльний обiг на митнiй територiї України, повiдомляємо наступне.

     При митному оформленнi товарiв та iнших предметiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, що були ранiше оформленi у митному вiдношеннi як тимчасове ввезення майна за договорами оренди (лiзингу) зi сплатою податку на додану вартiсть, зазначений податок не сплачується за умови вiдображення в вантажнiй митнiй декларацiї у графi С номеру i дати платiжного документу, якi засвiдчують сплату податку на додану вартiсть за попереднiм оформленням, та в графi 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ" номеру i дати попередньої вантажної митної декларацiї.

     При цьому, митнi збори справляються на загальних пiдставах за ставками, встановленими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про ставки митних зборiв" вiд 27.01.97 N 65, iз змiнами та доповненнями до неї.

     Одночасно повiдомляємо, що вiдповiдно до роз'яснень Державної податкової адмiнiстрацiї України (лист вiд 27.10.99 N 16155/7/16-1218), яка згiдно з пунктом 4 статтi 8 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" вiд 04.12.90 N 509-ХII має право тлумачення порядку застосування законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про податки, право на податковий кредит у лiзингоодержувача виникатиме на дату отримання у власнiсть таких товарiв, за умови пiдтвердження сплати сум податку на додану вартiсть вiдповiдними митними декларацiями.

     Крiм того, вiдповiдно до зазначених роз'яснень Державної податкової адмiнiстрацiї України при митному оформленнi майна (товарiв), що ввозиться на митну територiю України за договорами оренди (лiзингу), якi передбачають передачу прав власностi, податок на додану вартiсть не сплачується у випадках, якщо таке майно (товари) вiдноситься до перелiку товарiв критичного iмпорту.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.