ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.11.99 N 22/1-3211-ЕП

 

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю
О.Бiльчук


    У зв'язку з запитами митниць та суб'єктiв ЗЕД про порядок акредитацiї в Центральнiй енергетичнiй митницi та вiдповiдно до листа ДМСУ вiд 27.10.99 N16/1-2548-еп "Щодо подвiйной акредитацiї суб'єктiв ЗЕД." надсилаємо вам для користування в роботi зразок листа-узгодження, облiкової картки та перелiк документiв, якi подаються суб'єктом ЗЕД в Центральну енергетичну митницю.

Додаток на 3-х аркушах.

Начальник митницi Ящук В.I.


ЗРАЗОК

Начальнику (назва) митницi

Начальнику Центральної
енергетичної митницi
Ящуку В.I.

ЛИСТ-УЗГОДЖЕННЯ
ПРО ПОДВIЙНУ АКРЕДИТАЦIЮ

 

Пiдприємство: (повна назва) __________________________________________
Юридична адреса: _____________________________________________________
Поштова адреса: ______________________________________________________
Код ЄДРПОУ: __________________________________________________________
Розрахунковий рахунок: (номер рахунку, назва банку)___________________
Перебуває на облiку (назва митницi) __________________________________
Номер облiкової картки: ______________________________________________
Просимо Вашого дозволу на подвiйну акредитацiю у Центральнiй
енергетичнiй митницi.
Керiвник пiдприємства (пiдпис)
М. П.
Митниця (назва митницi) не заперечує проти подвiйної акредитацiї
фiрми (назва) на Центральнiй енергетичнiй митницi.
Начальник вантажного вiддiлу
Начальник митницi (назва) (пiдпис)
М. П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Перелiк документiв, що подаються суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до Центральної енергетичної митницi при облiку

    1. Облiкова картка (складається в чотирьох примiрниках);

    2. Статут пiдприємства (установчий договiр) (копiя завiрена нотарiально);

    3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю в районних (мiських) держадмiнiстрацiях (копiя завiрена нотарiально);

    4. Довiдка з мiнiстерства статистики про внесення пiдприємства до державних реєстрiв (копiя);

    5. Довiдка з податкової адмiнiстрацiї про те, що суб'єкт ЗЕД зареєстрований як платник податкiв (копiя);

    6. Оригiнал довiдки уповноваженого банку про наявнiсть розрахункового та валютного рахункiв ;

    7. Наказ (рiшення зборiв правлiння) по пiдприємству про призначення директора та головного бухгалтера (копiя);

    8. Наказ по пiдприємству про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею, їх прiзвище, iм'я, по-батьковi, паспортнi данi, зразки пiдписiв, зразок печатки, яка використовується при оформленнi документiв в митних органах;

    9. Копiї паспортiв, директора, головного бухгалтера та представникiв пiдприємства, уповноважених на роботу з митницею;

    10. Документи, якi пiдтверджують власнiсть чи оренду примiщення.

    11. Довiдка про декларування валютних цiнностей (копiя);

    12. Картка реєстрацiї iноземних iнвестицiй для пiдприємств з iноземними iнвестицiями (нотарiально завiрена копiя);

    13. Облiкова картка суб'єкта ЗЕД з iншої митницi у випадку подвiйної акредитацiї (копiя);

    14. Лист-узгодження на проведення подвiйної акредитацiї

_______________

    Примiтка: зазначенi документи мають надаватись до митницi разом з оригiналами. Копiї документiв мають бути засвiдченi оригiнальними вiдбитками печатки пiдприємства - суб'єкта ЗЕД.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗРАЗОК

ОБЛIКОВА КАРТКА N ___________

суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

який перебуває на облiку у ... (назва вiддiлу) .....

Центральної енергетичної митницi

Подвiйна акредитацiя. Суб'єкт перебуває на облiку у ... (назва
митницi) ... Картка акредитацiї N ... (номер картки першої
акредитацiї)...
- Iдентифiкацiйний номер суб'єкта ЗЕД ________________________________
Повна назва пiдприємства (органiзацiйно-правова форма, найменування)
______________________________________________________________________
Юридична адреса (згiдно свiдоцтва про реєстрацiю) ____________________
Фактичне мiсцезнаходження ____________________________________________
Наявнiсть iнвестицiй (%) _____________________________________________
Код ЄДРПОУ ___________ Код КОАТУУ ___________ Код КФВ ______________
Державна реєстрацiя (N, дата, мiсце реєстацiї) N ______________
Код платника податкiв ___________ свiдоцтво N ____________ вiд _______
Податкова iнспекцiя (назва, код ЄДРПОУ, адреса, тел.)
П.I.Б. керiвника пiдприємства ________________________________________
паспортнi данi ______________________________________ пiдпис _________
прописаний ___________________________________________________________
П.I.Б.головного бухгалтера ___________________________________________
паспортнi данi ______________________________________ пiдпис _________
прописаний ___________________________________________________________
Телефон _________________________ Телефакс _________ Телекс __________
Валютний рахунок N ___________________________________________________
назва банку __________________________________________________________
код ЄДРПОУ банку ______________________________ МФО __________________
юридична адреса ______________________________________________________
Розрахунковий рахунок (в гривнях) N __________________________________
назва банку __________________________________________________________
код ЄДРПОУ банку ____________________________________ МФО ____________
юридична адреса ______________________________________________________
Особи уповноваженi для роботи з митницею:
П.I.Б. _________________________________ тел. _______ пiдпис ________
паспортнi данi _______________________________________________________
прописаний ___________________________________________________________
П.I.Б. __________________________________ тел.________ пiдпис ________
паспортнi данi _______________________________________________________
прописаний ___________________________________________________________
П.I.Б. __________________________________ тел.________ пiдпис ________
паспортнi данi _______________________________________________________
прописаний ___________________________________________________________
При змiнi даних зазначених в картцi зобов'язуюсь у тижневий строк
повiдомити про це Центральну енергетичну митницю
____________________________________________ (пiдпис)
М.П. _____________________________ М.П. _____________________
пiдпис керiвника пiдприємства            пiдпис iнспектора
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.