ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.10.98 р. N 16/1-2548-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно - аналiтичного митного управлiння


Щодо подвiйної акредитацiї суб'єктiв ЗЕД

     У зв'язку iз численними запитами митних установ щодо пропуску через митний кордон вантажiв, якi направляються для здiйснення митного оформлення до Центральної енергетичної та Київської спецiалiзованої митниць, в частинi взяття на облiк зазначеними митницями та вiдповiдно наявностi у центральнiй базi iнформацiї щодо суб'єктiв ЗЕД розташованих у зонi дiяльностi iнших митниць, Державна митна служба надає наступнi роз'яснення:

I. Щодо акредитацiї на Центральнiй енергетичнiй митницi.

     Вiдповiдно до Положення про Центральну енергетичну митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 25 березня 1997 року N 123, зоною дiяльностi Центральної енергетичної митницi є митна територiя України. ЦЕМ здiйснює митне оформлення та митний контроль за iмпортом, експортом, транзитом енергоносiїв - електроенергiї, сирої нафти, сирих нафтопродуктiв, нафтопродуктiв, природного газу, продуктiв їх переробки, якi перетинають митний кордон України залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, електромережами та iншими засобами транспортування.

     Таким чином суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який бажає здiйснювати зазначенi вище операцiї повинен перебувати на облiку в ЦЕМ.

II. Щодо акредитацiї на Київськiй спецiалiзованiй митницi.

     Вiдповiдно до наказiв Державної митної служби України вiд 16 серпня 1994 року N 247, вiд 25 травня 1998 року N 307, вiд 08 червня 1998 року N 330 зоною дiяльностi Київської спецiалiзованої митницi є м. Київ. Київська спецiалiзована митниця здiйснює митне оформлення та митний контроль:

  • дипломатичних вантажiв i багажiв,

  • вантажiв iноземних представництв мiжнародних органiзацiй та iнофiрм,

  • вантажiв кур'єрських служб,

  • вантажiв, якi перемiщуються через митний кордон каналами кур'єрських служб, багажними вагонами,

  • вантажiв i транспортних засобiв органiзацiй, що безпосередньо здiйснюють мiжнароднi авiацiйнi перевезення та обслуговування авiацiйної технiки в пунктах пропуску для повiтряного сполучення "Київ-аеропорт" та "Гостомель",

  • мiжнародних поштових вiдправлень.

     Таким чином суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який здiйснює зазначенi вище операцiї повинен перебувати на облiку в Київськiй спецiалiзованiй митницi.

     Виходячи iз зазначеного вище вважаємо за доцiльне дозволити суб'єктам ЗЕД проходити акредитацiю у зазначених митних установах, в тому числi подвiйну акредитацiю суб'єктам ЗЕД, в порядку передбаченому наказом Держмитслужби вiд 31 травня 1996 року N 237 (зареєстрований в Мiнюстi 12 червня 1996 року N 292/1317), в митному органi за мiсцем Державної реєстрацiї та:

     1. На Центральнiй енергетичнiй митницi;

     Всiм суб'єктам ЗЕД України без уваги на мiсце державної реєстрацiї, якi здiйснюють або бажають здiйснювати операцiї, якi вiднесенi до компетенцiї ЦЕМ. Акредитацiя суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi поза меж м. Києва та Київської областi, тимчасово проводиться за умови погодження її з начальником митницi у зонi дiяльностi якої була проведена державна реєстрацiя суб'єкта ЗЕД. Лист узгодження зберiгається ЦЕМ разом iз документами, що свiдчать про взяття на облiк суб'єкта ЗЕД.

     2. На Київськiй спецiалiзованiй митницi;

     Суб'єктам ЗЕД зареєстрованим у м. Київ, якi здiйснюють операцiї, якi вiднесенi до компетенцiї Київської спецiалiзованої митницi.

     Картки реєстрацiї зазначених суб'єктiв ЗЕД оформлюються в порядку передбаченому наказом Держмитслужби вiд 31 травня 1996 р. N 237 (зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 12 червня 1996 р. за N 292/1317), при цьому на паперовiй та електроннiй копiї робиться вiдмiтка "Подвiйна акредитацiя. Суб'єкт перебуває на облiку <назва митницi>, номер картки N <номер картки першої акредитацiї>". Копiя картки реєстрацiї суб'єкта ЗЕД в митному органi за мiсцем Державної реєстрацiї зберiгається разом iз документами, що свiдчать про взяття на облiк суб'єкта ЗЕД у зазначених вище митних установах.

     Картки реєстрацiї зазначених суб'єктiв ЗЕД передаються до центральної бази даних суб'єктiв ЗЕД у загальному порядку.

     Прикордонним митницям при пропуску вантажiв, якi направляються для здiйснення митного оформлення до Центральної енергетичної та Київської спецiалiзованої митниць звертати увагу на вiдповiднiсть вантажiв функцiям вiднесеним до компетенцiї зазначених митних установ.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.