ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт "в" пункту 17 викласти в такiй редакцiї:

     "в) прибуток, отриманий вiд основної дiяльностi пiдприємств галузi електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), якi виробляють електричну енергiю виключно з вiдновлювальних джерел енергiї".

     2. Пункт 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21. Пункти 15 - 19 цього пiдроздiлу застосовуються з урахуванням такого:

     суми вивiльнених коштiв (суми податку, якi внаслiдок застосування пунктiв 15 - 19 цього пiдроздiлу не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженнi платника податку) спрямовуються таким платником на створення чи переоснащення матерiально-технiчної бази, збiльшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новiтнiх технологiй та/або повернення кредитiв (у тому числi отриманих до дня набрання чинностi цим Кодексом), використаних на зазначенi цiлi, та сплату процентiв за ними. При цьому якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначенi цiлi, та сплату процентiв за ним отримано кредит (кредити) рефiнансування, то для цiлей цього пункту враховуються лише суми, якi сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефiнансування;

     зазначенi напрями використання коштiв мають бути пов'язанi з дiяльнiстю платника податку, прибуток (дохiд) вiд якої звiльняється вiд оподаткування;

     з метою оподаткування суми вивiльнених коштiв визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштiв, у розмiрi таких витрат;

     порядок цiльового використання сум вивiльнених коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     у разi невикористання на зазначенi в цьому пунктi цiлi сум вивiльнених коштiв протягом 1095 днiв з дати закiнчення перiоду, за результатами якого платник податку залишив такi кошти у своєму розпорядженнi, платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання з цього податку за результатами податкового перiоду, в якому спливає граничний термiн використання сум вивiльнених коштiв, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до цього Кодексу.

     Для платникiв податкiв, зазначених у пунктах 15 - 19 цього пiдроздiлу, протягом дiї вiдповiдного iз цих пунктiв визначення курсових рiзниць вiд перерахунку заборгованостi (зобов'язання), вираженої в iноземнiй валютi, яка буде отримана або сплачена у фiксованiй (або визначенiй) сумi грошей або їх еквiвалента, що виникає за операцiями, пов'язаними з дiяльнiстю, прибуток (дохiд) вiд якої звiльняється вiд оподаткування (у тому числi iз створенням та переоснащенням матерiально-технiчної бази), здiйснюється на суму повного або часткового погашення заборгованостi (зобов'язання) на дату здiйснення такого погашення. Фiнансовий результат, отриманий внаслiдок перерахунку такої заборгованостi (зобов'язання), облiковується разом з результатами дiяльностi платника податку, прибуток (дохiд) вiд якої звiльняється вiд оподаткування, вiдповiдно до пункту 152.11 статтi 152 цього Кодексу щодо ведення окремого облiку".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 квiтня 2012 року.

     2. У зв'язку з набранням чинностi цим Законом суми заборгованостi (зобов'язання), за якими визначення курсових рiзниць здiйснюється на дату погашення, якi облiковуються як непогашенi станом на 31 березня 2012 року, пiдлягають перерахунку на зазначену дату за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, який дiяв на день виникнення такої заборгованостi, з вiдображенням результатiв такого перерахунку в декларацiї з податку на прибуток за перший квартал 2012 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 лютого 2012 року
N 4453-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.