ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ МIНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 09.08.99 р. N 17-12/171-Д

Щодо справляння зборiв за екологiчний контроль пiд час експорту деревини

    Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. N 704 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", з метою захисту iнтересiв вiтчизняного товаровиробника, було передбачено, що збори справляються тiльки за iмпортнi вантажi, крiм випадкiв, якi наведенi у примiтцi додатка 1 пункт 1.

    У зв'язку з фактами рiзного тлумачення вiдправниками деревини та виробiв з неї термiну "дикорослi рослини та сировина з них" i зважаючи на невизначенiсть термiну, Головдержекоiнспекцiя для наукового термiну звернулась до Iнституту ботанiки iм. Холодного НАН України.

    Згiдно з визначенням iнституту, всi рослини, якi ростуть без спецiального цiлеспрямованого догляду людини, не культивуються нею, є дикорослими або дикоростучими.

    Таким чином, якщо заготiвлю деревини здiйснено у лiсових масивах природного походження, така деревина вважається сировиною з дикорослих рослин i збiр за екологiчний контроль її справляється згiдно з роздiлом "Сировина з диких тварин та дикорослих рослин" постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 704, яким передбачено платне здiйснення екологiчного контролю пiд час експорту зазначеної сировини.

     У випадках, якщо деревину заготовлено у лiсових масивах, що сформованi внаслiдок господарської дiяльностi людини i є пiдтвердження цього, вона класифiкується як товарна продукцiя, i збiр за екологiчний контроль такої деревини справляється згiдно з роздiлом "Промислова сировина та окремi види продукцiї" постанови N 704 , тобто, пiд час експорту екологiчний контроль здiйснюється безоплатно.

    Враховуючи вищенаведене, в разi вiдсутностi пiдтвердження, що деревину заготовлено в лiсових масивах, створених внаслiдок господарської дiяльностi людини, дiї екологiчної iнспекцiї Державного управлiння екологiчної безпеки в Закарпатськiй областi щодо справляння зборiв за проведення екологiчного контролю пiд час експорту деревини та виробiв з неї вiдповiдають постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. N 704.

    Одночасно iнформуємо, що для впорядкування єдиного пiдходу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пiдроздiлiв Державної екологiчної iнспекцiї щодо проведення екологiчного контролю та справляння зборiв за експортнi партiї деревини та виробiв з неї, Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнята постанова вiд 15.06.99 р. N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон", якою передбачено, що пiд час експорту будь-якої деревини та виробiв з неї за здiйснення екологiчного контролю плата справляється згiдно iз зазначеними в постановi розмiрами зборiв.

    Таким чином, на сьогоднi дане питання на законодавчому рiвнi вже однозначно вирiшене.

     Начальник екологiчної iнспекцiї
П. Свирид

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.