Документ скасований: Постанова КМУ № 1569 від 24.10.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 15 червня 1999 р. N 1034


Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон

     На виконання Указу Президента України вiд 20 липня 1998 р. N 799 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон (додається).

     2. Затвердити ставки зборiв, що справляються у пунктах пропуску через державний кордон, за здiйснення екологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного контролю та за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв згiдно з додатками 1 - 4.

     3. Координацiю дiяльностi державних контрольних органiв iз справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон покласти на Державну митну службу.

     4. Мiнiстерству юстицiї, Мiнiстерству транспорту, Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Мiнiстерству агропромислового комплексу та Державнiй митнiй службi у мiсячний термiн пiдготувати i подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо приведення його нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     5. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1034

ПОРЯДОК
справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон

     1. Цим Порядком установлюється процедура справляння зборiв пiд час перемiщення транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв ( далi - вантажi) через державний кордон.

     2. У разi ввезення вантажiв та в'їзду транспортних засобiв у пункт пропуску через державний кордон пiсля проходження прикордонного контролю:

     перевiзник (суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi) подає iнспектору митницi в пунктi пропуску товарно-транспортнi документи. Якщо товар заявляється фiзичною особою, яка не є суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у встановленому порядку подається митна декларацiя для оголошення громадянами вiдомостей про вантаж;

     iнспектор митницi на пiдставi поданих документiв викликає працiвникiв вiдповiдних контрольних служб до мiсця проведення контролю;

     працiвники вiдповiдних контрольних служб провадять розрахунки зборiв за ставками, передбаченими у додатках 1 - 4 до цiєї постанови. На зворотi товарно-транспортних документiв (для фiзичних осiб - на зворотi митної декларацiї для оголошення громадянами вiдомостей про вантаж у вiльному мiсцi) проставляються необхiднi штампи та печатки, якi засвiдчують розрахунки зборiв, що пiдлягають сплатi, та факт здiйснення контролю.

     3. Iнспектор митницi на пiдставi поданих документiв, що засвiдчують розрахунки зборiв, заповнює у трьох примiрниках єдиний платiжний документ та передає його перевiзнику для сплати зборiв в уповноваженiй установi банку в пунктi пропуску.

     4. Факт сплати збору засвiдчується вiдмiткою установи банку "Сплачено" i вiдбитком особистої номерної печатки та особистим пiдписом iнспектора митницi на всiх примiрниках єдиного платiжного документа.

     5. Перший примiрник оформленого таким чином єдиного платiжного документа передається iнспектором митницi до уповноваженої установи банку у пунктi пропуску, другий - перевiзнику, третiй залишається у справах митницi.

     6. У разi оформлення транспортних засобiв з перевищенням вагових та габаритних параметрiв (примiтки 5 i 7 додатка 3), для проїзду яких потрiбно отримати дозволи з визначенням конкретних маршрутiв руху, органiзувати їх супроводження та провести експертну оцiнку маршрутiв вiдповiдними органiзацiями, збiр за проїзд автомобiльними дорогами може попередньо справлятися службами мiжнародних автомобiльних перевезень Мiнтрансу. Сума збору за проїзд автомобiльними дорогами в цьому випадку в єдиному платiжному документi не проставляється, а робиться вiдмiтка "ДОРОЖНIЙ ЗБIР СПЛАЧЕНО".

     7. Сплата зборiв здiйснюється суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     у разi транзиту:

     готiвкою - у пунктi пропуску до уповноваженої установи банку на вiдповiдний рахунок митницi на державному кордонi, через яку здiйснюється ввезення вантажiв;

     за безготiвковою формою розрахункiв - шляхом попередньої оплати на вiдповiдний рахунок митницi на державному кордонi, через яку здiйснюється ввезення вантажiв. При цьому на транзитнiй митнiй декларацiї проставляється вiдмiтка цiєї митницi про сплату зборiв. Така вiдмiтка є пiдставою для випуску вантажiв за межi митної територiї України митницею призначення (крiм випадкiв, передбачених пунктом З додатка 1);

     у разi iмпорту:

     готiвкою - у пунктi пропуску до уповноваженої установи банку на вiдповiдний рахунок митницi на державному кордонi, через яку здiйснюється ввезення вантажiв;

     за безготiвковою формою розрахункiв - шляхом попередньої оплати на вiдповiдний рахунок митницi на державному кордонi, через яку здiйснюється ввезення вантажiв, крiм вантажiв, що ввозяться залiзничним транспортом. У разi ввезення вантажiв залiзничним транспортом сплата зборiв може здiйснюватися митницями на станцiях призначення. При цьому митницею оформляється єдиний платiжний документ у трьох примiрниках, один з яких передається уповноваженiй установi банку, другий - перевiзнику, третiй залишається у справах митницi.

     Допускається доплата готiвкою через касу митницi призначення.

     8. Держмитслужба здiйснює перерахування сум зборiв у встановленому законодавством порядку.

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1034

СТАВКИ ЗБОРIВ
за здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

Найменування об'єкта
огляду
Одиниця
вимiру
Ставка збору в
еквiвалентi до
долара США
Транспортнi засоби 
Легковi автомобiлi одиниця 1
Вантажнi автомобiлi - " - 2
Судна та iншi плавучi засоби - " - 18
Промислова сировина, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi та iншi небезпечнi речовини, вiдходи, пестициди та агрохiмiкати
до 60 тонн партiя 19
вiд 60 до 120 тонн - " - 37
вiд 120 до 1800 тонн - " - 100
понад 1800 тонн за кожнi наступнi 1000 тонн - " - 50
Радiоактивнi речовини
Джерела iонiзуючого випромiнювання промислового призначення транспортний пакувальний комплект 1
Свiже ядерне паливо, радiоактивнi вiдходи - " - 3
Вiдпрацьоване ядерне паливо - " - 29
Урановий хiмiчний концентрат контейнер 6
Дикi тварини та дикорослi рослини, мисливськi трофеї
до 10 штук партiя 1
11 - 50 штук - " - 3
понад 50 штук за кожнi наступнi 50 штук - " - 10
Усi види тварин, риб i рослин, занесених до Червоної книги України
до 10 штук партiя 6
11 - 50 штук - " - 12
понад 50 штук за кожнi наступнi 50 штук - " - 23
Сировина з диких тварин та недеревних видiв дикорослих рослин, воднi безхребетнi та слимаки роду Helix
до 5 тонн партiя 9
вiд 5 до 10 тонн - " - 13
понад 10 тонн за кожнi наступнi 10 тонн - " - 11

     Примiтки:

     1. Збiр справляється у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату його оформлення.

     2. Пiд час експорту деревини та виробiв з неї, шкiряної сировини та напiвфабрикатiв з неї, вiдходiв, а також тварин, риб i рослин, занесених до Червоної книги України, водних безхребетних та слимакiв роду Helix, диких тварин i дикорослих рослин та сировини з них, мисливських трофеїв за здiйснення екологiчного контролю плата справляється згiдно з зазначеними розмiрами зборiв.

     3. Пiд час транзитних перевезень через територiю України збiр справляється у вхiдному пунктi пропуску через державний кордон у розмiрi 50 вiдсоткiв зазначених розмiрiв. У разi перевантаження вантажiв на територiї України у вихiдному пунктi пропуску додатково справляється ще 50 вiдсоткiв ставки збору.

     4. За здiйснення екологiчного контролю джерел iонiзуючого випромiнювання медичного призначення збiр не справляється. За здiйснення екологiчного контролю суден, об'єм яких не перевищує 50 куб. метрiв, збiр справляється в обсязi 50 вiдсоткiв встановлених розмiрiв.

     5. Збiр за здiйснення екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон справляється вiдповiдно до поданого нижче перелiку товарної продукцiї, що пiдлягає екологiчному контролю.

ПЕРЕЛIК
товарної продукцiї, що пiдлягає екологiчному контролю

Код товарної продукцiї
згiдно з УКТЗЕД
(ДК 017-98)
Скорочена назва товарної продукцiї згiдно з кодом
УКТЗЕД (ДК 017-98)
Промислова сировина, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi та iншi небезпечнi речовини, вiдходи, пестициди та агрохiмiкати 
0501 00 00, 0502, 0503 00 00 Вiдходи волосся, щетини або шерстi
0505 Вiдходи пера та його частин
0506, 0507 Вiдходи кiсток, рогiв, китового вуса тощо
0508 00 00 Вiдходи коралiв, панцирiв черепашок, молюскiв, ракоподiбних
0511 Продукти тваринного походження, не включенi до iнших угруповань (вiдходи)
1522 00 Залишки пiсля оброблення жирових речовин
1802 00 00 Вiдходи какао
2301, 2302, 2303, 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 00 00, 2307 00, 2308 Вiдходи харчової промисловостi
2401 30 00 Тютюновi вiдходи
2502 00 00 Пiрит невипалений
2503 00 Сiрка усiх видiв
2504 Графiт природний
2505 Пiски природнi
2506 Кварц
2507 00, 2508 Каолiн та iншi глини
2509 00 00 Крейда
2510 Фосфати кальцiю природнi
2511 Сульфат i карбонат барiю природний
2517 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнений камiнь
2524 00 Азбест
2525 Слюда та її вiдходи
2601, 2602 00 00, 2603 00 00, 2604 00 00, 2605 00 00, 2606 00 00, 2607 00 00, 26082 00 00, 2609 00 00, 2610 00 00, 2611 00 00, 2613, 2614 00, 2615, 2617 Руди та концентрати залiзнi, марганцевi, мiднi, нiкелевi, кобальтовi, алюмiнiєвi, свинцевi, цинковi, олов'янi, хромовi, вольфрамовi, молiбденовi, титановi, нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi та iншi
2616 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв
2618 00 00 Шлаки вiд виробництва чорних металiв
2619 00 Вiдходи виробництва чорних металiв
2620, 2621 00 00 Зола, шлаки та iншi вiдходи
2701 Вугiлля кам'яне, брикети
2702 Лiгнiт (буре вугiлля)
2703 00 00 Торф
2704 00 Кокс та напiвкокс
2705 00 00 Газ кам'яновугiльний та подiбнi види продукцiї
2706 00 00 Смоли кам'яновугiльнi та iншi мiнеральнi смоли
2707 Мастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол
2708 Дьоготь з кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол
2709 00, 2710 00 Нафта або нафтопродукти
2711 Газ нафтовий та iншi вуглеводнi у газоподiбному станi
2712 Вазелiн, парафiн та iншi мiнеральнi воски
2713, 2714, 2715 00 Кокс i бiтум нафтовий, природний та їх сумiшi
2801 Фтор, хлор, бром, йод
2802 00 00 Сiрка сублiмована
2803 00 Вуглець (його форми, не включенi до iнших угруповань)
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали
2805 Метали лужнi, лужноземельнi, рiдкiсноземельнi, ртуть
2806, 2807 00, 2808 00 00, 2809, 2810 00, 2811 Кислоти неорганiчнi, сполуки кисню з неметалами
2812, 2813 Сполуки неметалiв з галогенами та сiркою
2814 Амiак безводний та у водному розчинi
2815, 2816 Гiдроксиди натрiю, калiю, магнiю, стронцiю та барiю
2817 00 00, 2818 - 2821, 2822 00 00, 2823 00 00, 2824, 2825 Оксиди, гiдроксиди, пероксиди металiв
2826 - 2837, 2838 00 00, 2839 - 2842 Солi та пероксосолi неорганiчних кислот та металiв
2843 Метали дорогоцiннi, сполуки неорганiчнi та органiчнi, амальгами дорогоцiнних металiв
2846 Сполуки рiдкiсноземельних металiв
2847 00 00 Пероксид водню, переведений або нi до твердого стану
2848 00 00 Фосфiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2849 Карбiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2850 00 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди, бориди визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2901 - 2910, 2911 00 00, 2912, 2913 00 00, 2914 - 2918, 2919 00, 2920 - 2926, 2927 00 00, 2928 00, 2929 Органiчнi хiмiчнi сполуки
2930, 2931 00, 2932 - 2934, 2935 00 00 Елементоорганiчнi, гетероциклiчнi сполуки, нуклеїновi кислоти та їх солi, сульфонамiди
2936, 2937 Провiтамiни, вiтамiни та гормони
2938, 2939 Глiкозиди та алкалоїди рослинного походження
2940 00, 2941, 2942 00 00 Сполуки органiчнi iншi
3101 00 00, Добрива тваринного чи рослинного походження
3102, 3103, 3104, 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi азотнi, фосфорнi, калiйнi та iншi
3201, 3202, 3203 00, 3204, 3205 00 00, 3206 - 3209, 3210 00, 3211 00 00, 3212 - 3215 Екстракти дубильнi або фарбувальнi, фарби та лаки рослинного, тваринного i хiмiчного походження
3301 Олiї ефiрнi
3303 00 Парфуми i туалетна вода (в аерозольнiй упаковцi)
3304 Косметичнi засоби в аерозольнiй упаковцi
3305 30 00 Лаки для волосся
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота та зубiв (в аерозольнiй упаковцi)
3307 Засоби для голiння, дезодоранти
3402 Речовини поверхнево-активнi органiчнi
3403 Засоби мастильнi
3405 Вакси та креми, восковi мастики
3601 00 00, 3602 00 00, 3603 00, 3604, 3605 00 00, 3606 Вибуховi речовини i пiротехнiчнi засоби
3707 Фотохiмiкати
3801 Графiт штучний та вироби з нього
3802 Вiдпрацьоване тваринне вугiлля
3804 00 Вiдходи лужнi вiд виробництва деревної целюлози
3806 Смолянi залишки пiсля перегонки
3807 00 Дьоготь деревний i олiї з нього
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти проростання та регулятори росту рослин, дезiнфiкувальнi речовини
3809 Засоби для оздоблення, прискорення фарбування або закрiплення барвникiв
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь
3811 Антидетонатори та антикорозiйнi речовини
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку або пластмас
3813 00 00 Сумiшi та заряди для вогнегасникiв
3814 00 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi
3815 Каталiзатори хiмiчних реакцiй
3816 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi та аналогiчнi сумiшi
3817 Алкiлбензоли i алкiлнафталiни у сумiшах
3819 00 00 Рiдини для гiдравлiчних гальм
3820 00 00 Антифризи та готовi рiдкi сумiшi проти обмерзання
3821 00 00 Середовища культурнi для вирощування мiкроорганiзмiв
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти
3904 Полiмери хлористого вiнiлу
3909, 3910 00 00, 3911 Смоли амiновi, фенольнi, полiуретановi, силiконовi, нафтовi
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi
3913 Полiмери природнi та полiмери природнi модифiкованi
3914 00 00 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап з пластмас
3916 - 3923, 3925 Технiчна продукцiя з пластмас
4004 00 00 Вiдходи, обрiзки i скрап каучуку, порошки та гранули з них
4012 Шини пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувались
4017 00 Гума тверда, вiдходи та уламки
4101 - 4107 Шкури та шкiряна сировина i напiвфабрикати
4110 00 00 Обрiзки та iншi вiдходи натуральної або композицiйної шкiри
4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409 Деревина i вироби з неї
4501 Вiдходи пробки
4707 Макулатура i вiдходи паперовi або картоннi
5003, 5103, 5202 Вiдходи шовку,  вовни, бавовни
5301 - 5305 Волокна рослиннi текстильнi та вiдходи з них
5505 Вiдходи синтетичних або штучних волокон
5601 30 00 Текстильний пух, пил
6309 00 00, 6310 Одяг та вироби, що були в ужитку, вiдходи з текстильних матерiалiв
6806, 6811 - 6813 Шлаковата та вироби з азбесту, фрикцiйнi матерiали
6814 Слюда та вироби з неї
7001 00 Склобiй та iншi вiдходи скла
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв
7302 10 90 00 Рейки, що використовувались
7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00, 7902 00 00, 8002 00 00 Вiдходи та брухт кольорових металiв
8101 - 8105, 8106 00, 8107 - 8109, 8110 00, 8111 00, 8112, 8113 00 Вiдходи та брухт iнших металiв i металокерамiки
8415 Установки для кондицiювання повiтря
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання
8424 10 Вогнегасники
8476 21 00, 8476 81 00 Автомати для торгiвлi та iншi машини з охолоджувальними пристроями
Радiоактивнi речовини
2612 Руди та концентрати урановi або торiєвi
2844 Елементи хiмiчнi радiоактивнi та iзотопи радiоактивнi, їх вiдходи
2845 Iзотопи, їх органiчнi та неорганiчнi сполуки
Дикi тварини та дикорослi рослини, мисливськi трофеї, усi види тварин, риб i рослин, занесенi до Червоної книги України
0301 Жива риба
0502 Щетина диких свиней
0505 Шкурки та iншi частини птахiв
0506, 0507 Кiстки та роги диких тварин, китовий вус
0510 00 00, 0511 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета та мускус, шпанськi мушки, жовч, залози та iншi продукти тваринного походження
0602, 0604 10, 0604 91 Саджанцi дикорослих рослин, мiцелiй грибiв
Сировина з диких тварин та недеревних видiв дикорослих рослин, воднi безхребетнi та слимаки роду Helix
0306 13, 0306 14, 0306 19, 0306 23, 0306 24, 0306 29, 0307 10, 0307 21 00, 0307 31, 0307 60 00 Ракоподiбнi i молюски живi, свiжi, охолодженi або мороженi
0709 51, 0709 52 00, 0712 30 00 Гриби (шампiньйони) та трюфелi
0802 21 00, 0802 22 00 Горiхи лiсовi
0810 20, 081040, 0811 20 Ягоди малини, ожини, шовковицi, брусницi, чорницi та iншi
0811 10 Ягоди суницi (полуницi)
1212 20 00 Водоростi морськi
1302 19 05 00 Живиця
3805 Скипидар живичний з деревини
4301, 4302 Необроблене хутро, хутровi шкiрки дубленi або вичиненi

_____________
Примiтка:

Скорочена назва товарної позицiї наводиться довiдково.

Чинним є опис товарної позицiї за УКТЗЕД.

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А.ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1034

СТАВКИ ЗБОРIВ
за здiйснення ветеринарного контролю
у пунктах пропуску через державний кордон

Вид контролю Одиниця вимiру Ставка збору в
еквiвалентi до
долара США
Ветеринарний огляд вантажiв, пiдконтрольних службi ветеринарної медицини, та оформлення ветеринарних документiв до 100 кiлограмiв 2
до 20 тонн 3,9
до 200 тонн 6,2
до 1000 тонн 7,3
понад 1000 тонн  
за кожнi 1000 тонн 8,1
Клiнiчний огляд тварин:    
великi тварини 
  
до 10 голiв 3,2
понад 10 голiв  
за кожнi 10 голiв 5,4
дрiбнi тварини, собаки, коти, екзотичнi птахи, цирковi та зоопарковi тварини 
до 10 голiв 2,4
понад 10 голiв
 за кожнi 10 голiв
3,4
домашня птиця, iнкубацiйнi яйця за кожну 1000 3,2
акварiумнi, терарiумнi, лабораторнi, пiддослiднi тварини, безхребетнi, бджоли та iншi 1 партiя 2

____________
Примiтки:

1. Збiр справляється у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату його оформлення.

2. До вантажiв, якi пiдлягають ветеринарному контролю, належать тварини, продукти та сировина тваринного походження, готовi харчовi продукти, корми тваринного та рослинного походження, кормовi добавки, штами мiкроорганiзмiв, засоби захисту тварин, засоби ветеринарної медицини тощо. 

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1034

СТАВКИ ЗБОРУ
за проїзд автомобiльними дорогами України транспортних засобiв
iноземних та вiтчизняних власникiв

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна
маса
Ставка збору в
еквiвалентi до
долара США за
кожен кiлометр
вiдстанi
Збiр за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв iноземних власникiв
1. Легковi автомобiлi i мiкроавтобуси з причепами та без них до 9 мiсць включно -
2. Автобуси вiд 10 до 30 мiсць включно 0,14
понад 30 мiсць 0,2
3. Вантажнi автомобiлi без причепiв та тягачi без напiвпричепiв до 20 тонн включно 0,08
понад 20 тонн 0,15
4. Вантажнi автомобiлi з причепами та тягачi з напiвпричепами до 20 тонн включно 0,12
понад 20 тонн 0,2
Додатковий збiр за перевищення вагових та (або) габаритних параметрiв транспортних засобiв iноземних та  вiтчизняних власникiв
5. Великоваговi транспортнi засоби    
за загальну масу Виключено.  (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв
 України вiд 18.08.99 р. N 1513)
вiд 38 до 42 тонн включно 0,07
вiд 42 до 50 тонн включно 0,1
вiд 50 до 60 тонн включно 0,27
понад 60 тонн за кожнi наступнi 10 тонн 0,78
за перевищення допустимих осьових навантажень до 5 % включно 0,05
вiд 5 % до 10 % включно 0,1
вiд 10 % до 20 % включно 0,27
понад 20 % за кожнi наступнi 5 % 0,15
6. Великогабаритнi транспортнi засоби за перевищення допустимих параметрiв - ширина, висота, довжина (з кожного параметра) 0,03

____________
Примiтки:

1. Збiр справляється у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату його оформлення.

2. Для вiтчизняних власникiв транспортних засобiв збiр за проїзд справляється лише за великоваговi та великогабаритнi транспортнi засоби.

3. З легкових автомобiлiв та мiкроавтобусiв з причепами та без них справляється одноразовий в'їзний збiр, еквiвалентний 10 доларам США.

4. Сума збору з транспортних засобiв iноземних та вiтчизняних власникiв за перевищення вагових та (або) габаритних параметрiв включає плату за перевищення кожного з осьових навантажень, перевищення допустимої загальної маси транспортного засобу та перевищення кожного з габаритних параметрiв.

5. Великоваговим вважається транспортний засiб, якщо хоч один з його параметрiв перевищує за загальною масою 36 тонн, за навантаженням на одиничну вiсь - 10 тонн, на здвоєнi осi - 16 тонн, за строєнi - 22 тонни. Осi вважаються здвоєними або строєними, якщо вiдстань мiж зближеними (сумiжними) осями не перевищує 2,5 метра. Якщо маса транспортного засобу перевищує 60 тонн, проводиться експертна оцiнка штучних споруд за рахунок замовника.

6. Для строєних осей з одиночними шинами покiлометровий збiр за перевищення допустимих осьових навантажень збiльшується у 2 рази.

7. Великогабаритним вважається транспортний засiб, розмiри якого перевищують за висотою 4 метри вiд поверхнi дороги, за шириною - 2,5 метра, за довжиною - 22 метри - для автопоїзда з одним причепом (напiвпричепом), 24 метри - для автопоїзда з двома i бiльше причепами, а також якщо вантаж виступає за задню точку габариту транспортного засобу бiльш як на 2 метри.

Мiнiстр  
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1034

СТАВКИ ЗБОРIВ
за здiйснення фiтосанiтарного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

Вид контролю Одиниця вимiру Ставка збору в еквiвалентi до долара США
Фiтосанiтарний контроль вантажiв та оформлення карантинних документiв до 50 тонн 3
  50-200 тонн 9
  200 - 1000 тонн 12
  понад 1000 тонн за кожну 1000 тонн 9

_____________
Примiтки:

1. Збiр справляється у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату його оформлення.

2. До вантажiв, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю, належать зерно, зернопродукти, продовольчi та фуражнi вантажi, насiннєвий та посадковий матерiал (живцi, цибулини, бульби, плоди iншi), окремi промисловi товари, вироби iз рослинних матерiалiв, монолiти, зразки грунту, транспортнi засоби та iншi вантажi, що можуть переносити карантиннi об'єкти.

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.