КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 жовтня 2002 р. N 1569


Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 782)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 липня 2008 року N 636,
вiд 3 грудня 2008 року N 1049,
вiд 21 травня 2009 року N 499,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1030,
вiд 21 серпня 2019 року N 782

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (додається).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 782)

     2. Установити, що:

     абзац другий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1030)

     проїзд транспортних засобiв поштового зв'язку у пунктах пропуску через державний кордон України з метою обмiну мiжнародних поштових вiдправлень здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про поштовий зв'язок".

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.12.2008р. N 1049)

     стягнення iз суб'єктiв господарювання будь-яких платежiв, крiм передбачених зазначеним Порядком, у тому числi перерахування внескiв до рiзних фондiв забороняється.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 499)

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1998 р. N 1357 "Про запровадження єдиного платiжного документа для зборiв на митному кордонi України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 35, ст. 1301);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1999 р. N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 24, ст. 1111).

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2002р. N 1569
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 серпня 2019р. N 782)

ПОРЯДОК
справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

     1. Цим Порядком визначається процедура справляння єдиного збору вiдповiдно до Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

     2. Єдиний збiр справляється одноразово органом доходiв i зборiв, який здiйснює митнi формальностi у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон, пiд час ввезення транспортного засобу (контейнера) на митну територiю України (зокрема з метою транзиту).

     3. Єдиний збiр сплачується власником транспортного засобу (контейнера) чи вантажу, або перевiзником вантажу, або iншою особою, уповноваженою власником чи перевiзником.

     4. Єдиний збiр справляється за єдиним платiжним документом - унiфiкованою митною квитанцiєю, форма, порядок заповнення та використання якої встановлюються Мiнфiном.

     Єдиний платiжний документ складається у паперовiй формi або у формi електронного документа.

     5. За однiєю унiфiкованою митною квитанцiєю може нараховуватися та справлятися єдиний збiр з одного або декiлькох автомобiльних транспортних засобiв, залiзничних вагонiв, контейнерiв, що перетинають державний кордон та зазначенi у вiдповiдному документi, який згiдно iз статтею 335 Митного кодексу України подається органу доходiв i зборiв у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон для здiйснення митних формальностей (мiжнародна товаротранспортна накладна, перелiк коносаментiв, передатна вiдомiсть на залiзничний рухомий склад тощо).

     6. Єдиний збiр розраховується посадовою особою органу доходiв i зборiв за ставками, визначеними у статтi 5 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

     Розрахунок єдиного збору, який справляється за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, а також за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю), здiйснюється згiдно з додатком до цього Порядку.

     Суми єдиного збору за проїзд автомобiльними дорогами, за проїзд з перевищенням встановлених показникiв та за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) наводяться окремо у вiдповiдних графах єдиного платiжного документа.

     7. Сплата єдиного збору здiйснюється у готiвковiй чи безготiвковiй формi в установленому порядку, зокрема iз застосуванням авансових платежiв (передоплати).

 

Додаток
до Порядку

РОЗРАХУНОК
єдиного збору

     Єдиний збiр, що справляється за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, нараховується за такою формулою:

ЄЗпр = Рпр х Вз,

     де Рпр - розмiр плати за проїзд одиницi транспортного засобу (автобус, вантажний автомобiль з причепом / без причепа чи тягач з напiвпричепом / без напiвпричепа) автомобiльними дорогами України за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктах 1 i 2 статтi 5 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" (далi - Закон), та з урахуванням мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України;

     Вз - загальна вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України пiд час прохiдного транзиту територiєю України вiд пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України або пiд час внутрiшнього транзиту (ввезення на територiю України) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до мiсця призначення на територiї України та у зворотному напрямку, кiлометрiв.

     Єдиний збiр, що справляється за проїзд транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, нараховується за такою формулою:

ЄЗпер = Рзм х В + Рнв х В + Рг х В,

     де Рзм - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 3 статтi 5 Закону;

     Рнв - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням розмiрiв осьових навантажень, установлених для дорiг загального користування за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 4 статтi 5 Закону.

     Розмiр плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожної осi (одиночної та/або здвоєних та/або строєних). При цьому осi вважаються здвоєними або строєними, якщо вiдстань мiж зближеними (сумiжними) осями не перевищує 2,5 метра;

     Рг - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 5 статтi 5 Закону.

     Розмiр плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожного параметра (ширини, висоти, довжини);

     В - вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України з перевищенням встановлених показникiв пiд час прохiдного транзиту територiєю України вiд пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України або пiд час внутрiшнього транзиту (ввезення на територiю України) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до мiсця призначення на територiї України, кiлометрiв.

     Єдиний збiр за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) справляється, якщо товари, що перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають хоча б одному iз заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю), за ставкою, визначеною у статтi 5 Закону для вiдповiдного транспортного засобу з вантажем.

     Єдиний збiр за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) щодо контейнерiв, якi перевозяться автомобiльним транспортом, справляється за ставкою, установленою для вiдповiдного автотранспортного засобу. При цьому одиницею транспортного засобу вважається автомобiльний транспортний засiб (з причепом/напiвпричепом або без причепа/напiвпричепа) та перемiщуванi ним контейнери (незалежно вiд їх кiлькостi).

     Єдиний збiр за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) щодо контейнерiв, якi перевозяться залiзничним транспортом (зокрема контейнерiв, що розмiщенi на автомобiлi, який перевозиться залiзничним транспортом), справляється з кожної одиницi контейнера, який мiстить товари, що пiдлягають заходам офiцiйного контролю.

     У разi перевищення вагових та (або) габаритних параметрiв порiвняно з параметрами, визначеними у пунктi 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2001 р. N 1306 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 41, ст. 1852), не бiльш як на 2 вiдсотки, нарахування єдиного збору за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв не здiйснюється.

     Для визначення вiдстанi проїзду автомобiльними дорогами України використовується загальнодоступне програмне забезпечення, розмiщене в Iнтернетi.

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.07.2008р. N 636, вiд 05.10.2011р. N 1030, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 782)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.