ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.01.2000 р. N 13/1-068-ЕП

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам

     Державна митна служба надає роз'яснення стосовно застосування положень Закону України вiд 04.11.99 N 1212-XIV "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", що набрав чинностi з 01 сiчня 2000 року.

     Пунктом 3 статтi 6 цього Закону України визначено, що Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом необхiдно пiдготувати нормативно-правовi акти, якi випливають з цього Закону; внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"; привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть до цього Закону; забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.

     З огляду на викладене та враховуючи те, що пунктом 2 статтi 6 вищезазначеного Закону передбачено, що до приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до цього Закону вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону, до часу здiйснення Кабiнетом Мiнiстрiв України вищезазначених заходiв митним органам у практичнiй дiяльностi слiд керуватись Порядком справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034, у частинi, що не суперечить вимогам цього Закону, зокрема, у частинi порядку справляння зборiв, застосування ставок зборiв за здiйснення екологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного контролю та за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв iноземних та вiтчизняних власникiв, а також порядку розрахункiв з Держбюджетом у централiзованому порядку через рахунки Держмитслужби.

 

Голова Служби Ю.П. Соловков

Погоджено:

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку,  звiтностi та економiчного аналiзу М.В. Околiта
Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю О.С. Бiльчук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.