ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про дорожнiй рух"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2012 р., N 5, ст. 34; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 березня 2012 року N 4555-VI) такi змiни:

     1. У статтi 34:

     друге речення частини четвертої виключити;

     пiсля частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Для автоматизованого облiку транспортних засобiв, що використовуються на вулично-дорожнiй мережi загального користування i пiдлягають державнiй або вiдомчiй реєстрацiї, та вiдомостей про їх власникiв ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Органи, якi здiйснюють вiдомчу реєстрацiю транспортних засобiв, що використовуються на вулично-дорожнiй мережi загального користування, пiсля реєстрацiї (внесення змiн у вiдомостi про реєстрацiю) транспортного засобу невiдкладно подають вiдомостi про нього до Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України для внесення їх до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - тринадцятою;

     у частинi сьомiй:

     абзац перший пiсля слiв "Збройних Сил України" доповнити словами "внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту";

     пiсля абзацу другого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "транспортних засобiв, якi належать внутрiшнiм вiйськам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, - уповноважений пiдроздiл органу вiйськового управлiння внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     транспортних засобiв, якi належать Державнiй прикордоннiй службi України, - уповноважений пiдроздiл спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону;

     транспортних засобiв, якi належать Державнiй спецiальнiй службi транспорту, - уповноважений пiдроздiл органу управлiння Державної спецiальної служби транспорту;

     транспортних засобiв, якi належать Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї;

     транспортних засобiв, якi належать Оперативно-рятувальнiй службi цивiльного захисту, - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим;

     частину восьму доповнити реченням такого змiсту: "Вiдомостi вiдомчого облiку щодо зазначених транспортних засобiв є складовою частиною Єдиного державного реєстру".

     2. Частину дванадцяту статтi 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Обов'язковий технiчний контроль транспортних засобiв, якi належать вiйськовим формуванням, органам внутрiшнiх справ, Державнiй прикордоннiй службi України, Державнiй спецiальнiй службi транспорту, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Оперативно-рятувальнiй службi цивiльного захисту, покладається на цi формування та органи".

     3. Абзац одинадцятий частини першої статтi 521 пiсля слова "державнiй" доповнити словами "та вiдомчiй".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2013 року:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5085-VI

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.