ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток пiдприємств, отриманого вiд надання готельних послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У пiдпунктi "а" пункту 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) цифри i слово "75 вiдсоткiв" замiнити цифрами i словом "50 вiдсоткiв".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 серпня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
N 5180-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.