ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Митного кодексу України такi змiни:

     1) статтю 309 пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Порядок застосування iндивiдуальної (одноразової), багаторазової та генеральної фiнансової гарантiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою та восьмою;

     2) у пунктi 2 частини одинадцятої статтi 311 слова "що передбачає сплату митних платежiв" замiнити словами "у який задекларовано товари";

     3) у частинi другiй статтi 314:

     у пунктi 3 слова "мати доведену за останнi три календарнi роки" замiнити словами "для банкiвських установ - мати доведену за останнi три календарнi роки";

     у пунктi 7 слова "мати можливiсть формування" замiнити словами "для банкiвських установ - мати можливiсть формування", а слова "нею самою" - словами "ними самими";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) мати уповноважених представникiв в усiх пунктах пропуску через державний кордон України";

     4) у частинi першiй статтi 315:

     у пунктi 1 слова "у передбачених законодавством випадках" замiнити словами "для банкiвських установ - у передбачених законодавством випадках", а слова "цiєї установи" - словами "цих установ";

     у пунктi 3 слова "вiд незалежної аудиторської компанiї" замiнити словами "для банкiвських установ - вiд незалежної аудиторської компанiї";

     5) пункт 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пiдпунктом 10 такого змiсту:

     "10) до 1 сiчня 2018 року - устаткування (обладнання) та комплектуючi вироби до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, схвалених вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", за умови, що зазначенi товари:

     а) не є пiдакцизними;

     б) виготовленi не бiльше трьох рокiв до моменту державної реєстрацiї iнвестицiйного проекту та не були у використаннi;

     в) не виробляються в Українi та не мають аналогiв в Українi.

     Порядок ввезення, перелiк та обсяги зазначених товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України разом iз схваленням кожного окремого iнвестицiйного проекту.

     У цьому пiдпунктi термiни вживаються в такому значеннi:

     устаткування (обладнання) - машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     комплектуючi вироби до устаткування (обладнання) - частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi такого устаткування (обладнання)".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 вересня 2012 року
N 5210-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.