ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування пiдприємств оборонно-промислового комплексу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 136.1 статтi 136 доповнити пiдпунктом 136.1.25 такого змiсту:

     "136.1.25. вартiсть безоплатно отриманого (переданого) платником податку майна, якщо така передача здiйснюється Державним концерном "Укроборонпром" та державними пiдприємствами, у тому числi казенними пiдприємствами, якi включенi до його складу, з метою проведення демонстрацiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спiльних або самостiйних випробувань виробiв вiйськового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), пiдтримки науково-дослiдної та дослiдно-конструкторської дiяльностi державних пiдприємств, установ та органiзацiй (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення дiяльностi представництв Державного концерну "Укроборонпром" та пiдприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)".

     2. Пункт 197.1 статтi 197 доповнити пiдпунктом 197.1.30 такого змiсту:

     "197.1.30. безоплатної передачi майна Державним концерном "Укроборонпром" та державними пiдприємствами, у тому числi казенними, якi включенi до його складу, якщо така передача здiйснюється пiдприємствам, установам чи органiзацiям з метою проведення демонстрацiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спiльних або самостiйних випробувань виробiв вiйськового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), пiдтримки науково-дослiдної та дослiдно-конструкторської дiяльностi державних пiдприємств, установ та органiзацiй (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення дiяльностi представництв Державного концерну "Укроборонпром" та пiдприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)".

     3. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 29 такого змiсту:

     "29. На перiод дiї процедури списання заборгованостi згiдно iз Законом України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку" для учасникiв процедури списання заборгованостi, визначених цим Законом, якi є платниками податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу, податок на додану вартiсть, попередньо вiднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов'язань, не пiдлягає коригуванню i не змiнює склад податкових зобов'язань та податкового кредиту звiтного податкового перiоду платникiв податку.

     Не виникають податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть у Державного агентства резерву України при переведеннi матерiальних цiнностей у грошову форму в межах виконання Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку".

     При вiдпуску палива з державного резерву вiдповiдно до Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку" в учасникiв процедури списання заборгованостi не виникають податковi зобов'язання та податковий кредит з податку на додану вартiсть";

     2) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28. Норми статей 135, 159, 192 та пункту 5 пiдроздiлу 4 роздiлу XX цього Кодексу не поширюються на заборгованiсть, до якої застосовується механiзм списання на умовах, визначених Законом України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку";

     3) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Пiдлягає списанню податковий борг (у тому числi встановлений судовими рiшеннями та реструктуризований) станом на 1 липня 2012 року, не сплачений станом на дату набрання чинностi цим Законом, платникiв податкiв - пiдприємств оборонно-промислового комплексу, якi включенi до складу Державного концерну "Укроборонпром" (далi - пiдприємства оборонно-промислового комплексу), перед бюджетом (у тому числi податковий борг, який виник у зв'язку з порушеннями податкового, валютного та митного законодавства), а також грошовi зобов'язання, якi виникнуть у зв'язку iз застосуванням механiзму списання вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку".

     Пiдлягає списанню податковий борг iз сплати податку на додану вартiсть Державного агентства резерву України, який виник у зв'язку з переведенням заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", пiдприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України, що списується вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку".

     Суми, списанi вiдповiдно до положень цього пункту та Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку", не включаються до доходiв та витрат учасникiв процедури списання.

     Контролюючi органи в межах їх компетенцiї у порядку, передбаченому для списання безнадiйного податкового боргу, здiйснюють списання зазначених сум протягом десяти робочих днiв з дня подання заяви платника податкiв.

     На списанi вiдповiдно до положень цього пункту суми не нараховується пеня, штрафнi санкцiї, що встановленi цим Кодексом".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Установити, що для цiлей цього Закону пiдприємствами оборонно-промислового комплексу вважаються пiдприємства, включенi до складу Державного концерну "Укроборонпром" станом на день набрання чинностi цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5414-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.