ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, якi використовуються як компоненти моторних палив

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1) пiдпункт 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
  Легкi дистиляти:    
2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 182
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 -"- 182
  Бензини спецiальнi: -"-  
2710 11 21 00 уайт-спiрит -"- 182
2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини євро за 1000 кiлограмiв 198
  Бензини моторнi:    
2710 11 31 00 бензини авiацiйнi -"- 30
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: -"- 198
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
iншi бензини -"- 198
2710 11 51 00
2710 11 59 00
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л -"- 198
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунiв -"- 30
2710 11 90 00 Iншi легкi дистиляти -"- 198
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки -"- 182
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 19 11 00 -"- 182
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв євро за 1000 кiлограмiв 19
2710 19 25 00 iнший гас -"- 182
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти -"- 182
  Важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:    
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
бiльш як 0,2 мас. % -"- 98
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас. % -"- 75
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас. % -"- 68
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не бiльш як 0,005 мас. % -"- 46
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тiльки паливо пiчне побутове -"- 46
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) -"- 44
2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугiльний євро за 1000 кiлограмiв 250
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) -"- 400";

     2) статтю 229 доповнити пунктами 229.6 i 229.7 такого змiсту:

     "229.6. Особливостi оподаткування речовин, що використовуються як компоненти вироблених в Українi моторних палив, якi використовуються як сировина для хiмiчної промисловостi

     229.6.1. Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), можуть бути реалiзованi як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi за нульовою ставкою акцизного податку.

     У такому разi органи державної податкової служби здiйснюють контроль за їх цiльовим використанням.

     229.6.2. До отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi використовуються суб'єктами господарювання як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, виробник видає податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг таких речовин виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж ставкою акцизного податку, передбаченою пунктом 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кiлограмiв.

     229.6.3. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує як сировину в хiмiчнiй промисловостi речовини, якi використовуються як компоненти моторних палив.

     229.6.4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     229.6.5. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам.

     229.6.6. За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     229.6.7. Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     229.6.8. На пiдприємствах, що використовують як сировину для виробництва в хiмiчнiй промисловостi речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, встановлюються податковi пости. Представники органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням податкового поста здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль за цiльовим використанням таких речовин.

     229.6.9. Податковий вексель вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання виключно як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi речовин, що використовуються як компоненти моторних палив.

     229.6.10. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довiдка векселедавця про цiльове використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, погоджена представником податкового поста, встановленого на пiдприємствi.

     229.6.11. У разi якщо передбачений цим пунктом податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здiйснює протест такого векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка зазначена у податковому векселi, векселедержателю.

     229.6.12. Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, а також перелiк пiдприємств, що отримують такi речовини, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.6.13. Вiдвантаження речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi отриманi як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.6.14. У разi нецiльового використання суб'єктами господарювання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi отриманi як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, з таких суб'єктiв справляється штраф у розмiрi, який обчислюється виходячи з обсягiв зазначених речовин, що використанi не за призначенням, та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статтi 215 цього Кодексу, збiльшеної в 1,5 раза.

     229.7. Особливостi оподаткування речовин, що використовуються як компоненти ввезених в Україну моторних палив, якi використовуються як сировина для хiмiчної промисловостi

     229.7.1. Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi без сплати акцизного податку.

     У такому разi органи державної податкової служби здiйснюють контроль за їх цiльовим використанням.

     229.7.2. Для ввезення на митну територiю України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, з метою використання їх як сировини в хiмiчнiй промисловостi

     виробник оформляє податковий вексель у трьох примiрниках. Один примiрник подається органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виробника, другий - митному органу, який здiйснює митне оформлення зазначених товарiв, третiй залишається платнику податку.

     229.7.3. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється пiд час ввезення товарiв вiдповiдно до законодавства.

     229.7.4. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує як сировину в хiмiчнiй промисловостi речовини, що використовуються як компоненти моторних палив.

     229.7.5. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв з дати оформлення митної декларацiї.

     229.7.6. Пiдставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi ввозяться на митну територiю України з метою використання в хiмiчнiй промисловостi, є подання виробником митному органу другого примiрника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облiк органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням виробника.

     229.7.7. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам.

     229.7.8. За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     229.7.9. Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     229.7.10. На пiдприємствах, що використовують як сировину для виробництва в хiмiчнiй промисловостi речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, встановлюються податковi пости. Представники органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням податкового поста здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль за цiльовим використанням таких речовин.

     229.7.11. Податковий вексель вважається погашеним без сплати суми акцизного податку коштами в разi документального пiдтвердження факту цiльового використання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, виключно як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi.

     229.7.12. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довiдка векселедавця про цiльове використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, погоджена представником податкового поста, встановленого на пiдприємствi. Копiя довiдки подається митному органу.

     229.7.13. У разi якщо передбачений цим пунктом податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здiйснює протест такого векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселi, векселедержателю.

     229.7.14. Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються для ввезення на митну територiю України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, а також перелiк пiдприємств, що здiйснюють ввезення таких речовин, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.7.15. Ввезення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi використовуються як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, здiйснюється в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.7.16. У разi нецiльового використання суб'єктами господарювання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, якi ввезенi як сировина для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, з таких суб'єктiв справляється штраф у розмiрi, який обчислюється виходячи з обсягiв зазначених речовин, що використанi не за призначенням, та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статтi 215 цього Кодексу, збiльшеної в 1,5 раза".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 листопада 2012 року
N 5471-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.