ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.12.12 N 11.1/1.2-12.2/13948-ЕП

 

Начальникам митних органiв


     У зв'язку iз запитами суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2012 N 31-08170-10-24/26728 Державною митною службою України опрацьовано питання надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв при помiщеннi товарiв у митнi режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї. За результатами опрацювання зазначеного питання повiдомляємо.

     Частиною шостою статтi 96 глави 17 Митного кодексу України (далi - Кодекс) встановлено, що при вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, помiщених у митнi режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї, положення цiєї глави застосовуються з моменту початку перемiщення зазначених товарiв з митного органу вiдправлення i до моменту пред'явлення їх митному органу призначення.

     Частиною першою статтi 305 Кодексу встановлено, що у випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов'язань осiб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв у способи, передбаченi для вiдповiдної митної процедури.

     Згiдно з частиною четвертою статтi 286 товари, помiщенi у митний режим експорту, оподатковуються вивiзним митом у випадках, встановлених законом. Вiдповiдно до частини другої статтi 83 Кодексу для помiщення товарiв у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна, зокрема, сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до закону обкладаються товари пiд час вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту.

     Частиною тринадцятою статтi 286 Кодексу встановлено, що товари, помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї, оподатковуються вивiзним митом вiдповiдно до глави 24 цього Кодексу. Вiдповiдно до частини другої статтi 164 помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї в установлених законом випадках здiйснюється зi сплатою вивiзного мита.

     Згiдно з частиною восьмою статтi 286 Кодексу до товарiв, помiщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування вивiзним митом при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 19 цього Кодексу.

     З огляду на зазначене, при перемiщеннi митною територiєю України товарiв, помiщених у митнi режими експорту, переробки за межами митної територiї та тимчасового вивезення необхiднiсть надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв не випливає з норм Кодексу.

     Разом з цим, вiдповiдно до частини п'ятої статтi 286 Кодексу товари, помiщенi у митний режим реекспорту, звiльняються вiд оподаткування вивiзним митом, якщо iнше не передбачено законом, при дотриманнi вимог та обмежень, встановлених главою 16 цього Кодексу.

     Слiд зазначити, що згiдно з положеннями Кодексу у митний режим реекспорту помiщуються iноземнi товари, за винятком товарiв, що реекспортуються вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 86 Кодексу.

     Враховуючи викладене вище, при помiщеннi у митний режим реекспорту товарiв, визначених Перелiком, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461, надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, що пiдлягали б сплатi при випуску таких товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, є обов'язковим, крiм випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої статтi 86 Кодексу.

Т.в.о Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.