ПРОТОКОЛ

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вилучення окремих товарiв з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю вiд 6 липня 2001 року

     Кабiнет Мiнiстрiв України i Уряд Республiки Таджикистан, далi - "Сторони",

     беручи до уваги змiни, внесенi до нацiонального законодавства держав Сторiн з регламентування зовнiшньої економiчної дiяльностi,

     керуючись статтею 1 Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю вiд 6 липня 2001 року,

     на перiод до набрання чинностi для держав Сторiн Договору про зону вiльної торгiвлi, вчиненого 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзi,

     домовилися про таке:

Стаття 1

     Товари, номенклатура яких наведена у Додатку 1 до цього Протоколу, вилучаються з режиму вiльної торгiвлi i обкладаються Таджицькою стороною iмпортним митом при їх поставцi з митної територiї України на митну територiю Республiки Таджикистан.

     Товари, номенклатура яких наведена у Додатку 2 до цього Протоколу, вилучаються з режиму вiльної торгiвлi i обкладаються Українською стороною експортним митом при їх поставцi з митної територiї України на митну територiю Республiки Таджикистан.

Стаття 2

     Стосовно товарiв, номенклатура яких наведена у Додатку 1 i Додатку 2 до цього Протоколу, якi вилучаються з режиму вiльної торгiвлi, кожна iз Сторiн надає на запит другої Сторони iнформацiю щодо:

     • мита, податкiв i митних зборiв, що стягуються при їх експортi/iмпортi, включаючи методи справляння мита, податкiв i зборiв;

     • положень, що стосуються митного оформлення їх транзиту, транспортування, складування, перевантаження та iнших похожих послуг;

     • методiв i видiв платежiв;

     • видачi експортних лiцензiй.

Стаття 3

     До цього Протоколу можуть бути внесенi змiни або доповнення за узгодженням Сторiн. Цi змiни i доповнення здiйснюються у письмовiй формi i будуть становити невiд'ємну частину цього Протоколу.

Стаття 4

     Цей Протокол є невiд'ємною частиною Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю вiд 6 липня 2001 року i набирає чинностi згiдно iз статтею 14 цiєї Угоди.

     Вчинено у м. ____________ "___" ____________ 2012 року у двох примiрниках, кожний українською, таджицькою i росiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними. У випадку виникнення розбiжностей у питаннях тлумачення i застосування положень цього Протоколу текст росiйською мовою матиме переважаючу силу.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Таджикистан

 

Додаток 1
до Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю
вiд 6 липня 2001 року

Товари,
якi вилучаються з режиму вiльної торгiвлi i обкладаються Таджицькою стороною iмпортним митом при їх поставцi з митної територiї України на митну територiю Республiки Таджикистан

КОД ТН ЗЕД Найменування товару
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
220300 Пиво iз солоду (солодове)
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi
5702 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi або нефлокованi, готовi або неготовi, включаючи "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи
5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi
5704 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, готовi або неготовi
570500 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi

 

Додаток 2
до Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю
вiд 6 липня 2001 року

Товари,
якi вилучаються з режиму вiльної торгiвлi i обкладаються Українською стороною експортним митом при їх поставцi з митної територiї України на митну територiю Республiки Таджикистан

КОД УКТЗЕД Найменування товару
1206 00 99 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або не подрiбнене iнше
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи
4103 90 00 00 Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи iншi
7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
7218 10 00 00 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi зливки та iншi первиннi форми
7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: ваєрбарси (литi заготiвки з металу для виробництва дроту)
7403 13 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв)
7403 19 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: iншi
7403 21 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 29 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильбери)
7403 29 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi
7406 Порошки та луска з мiдi
7415 29 00 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi: iншi вироби без рiзьби
7415 39 00 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi: iншi вироби з рiзьбою
7418 19 90 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини мiднi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби мiднi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини мiднi: iншi
7419 Iншi вироби мiднi
7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi
7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi
8101 97 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8105 30 00 00 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8108 30 00 00 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8113 00 40 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.