ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України стосовно виконання Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) назву роздiлу XIV Загальної частини викласти в такiй редакцiї:

     "Iншi заходи кримiнально-правового характеру";

     2) доповнити статтями 961 i 962 такого змiсту:

     "Стаття 961. Спецiальна конфiскацiя

     1. Спецiальна конфiскацiя полягає у примусовому безоплатному вилученнi за рiшенням суду у власнiсть держави грошей, цiнностей та iншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливiй частинi цього Кодексу.

     Стаття 962. Випадки застосування спецiальної конфiскацiї

     1. Спецiальна конфiскацiя застосовується у разi, якщо грошi, цiнностi та iнше майно:

     1) одержанi внаслiдок вчинення злочину та/або є доходами вiд такого майна;

     2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фiнансування та/або матерiального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

     3) були предметом злочину, крiм тих, що повертаються власнику (законному володiльцю), а у разi, коли його не встановлено, - переходять у власнiсть держави;

     4) були пiдшуканi, виготовленi, пристосованi або використанi як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крiм тих, що повертаються власнику (законному володiльцю), який не знав i не мiг знати про їх незаконне використання.

     2. У разi якщо грошi, цiнностi та iнше майно, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, були повнiстю або частково перетворенi в iнше майно, спецiальнiй конфiскацiї пiдлягає повнiстю або частково перетворене майно. Якщо конфiскацiя грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, на момент прийняття судом рiшення про спецiальну конфiскацiю неможлива внаслiдок їх використання або неможливостi видiлення з набутого законним шляхом майна, або вiдчуження, або з iнших причин, суд виносить рiшення про конфiскацiю грошової суми, що вiдповiдає вартостi такого майна.

     3. Грошi, цiнностi та iнше майно, зазначенi у цiй статтi, переданi особою, яка вчинила злочин, iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi, пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслiдок вчинення злочину.

     4. Спецiальна конфiскацiя не застосовується до грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у цiй статтi, якi згiдно iз законом пiдлягають поверненню власнику (законному володiльцю) або призначенi для вiдшкодування шкоди, завданої злочином";

     3) у статтi 364:

     в абзацi другому частини першої слова "трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян" замiнити словами "трьох рокiв, зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та зi спецiальною конфiскацiєю";

     в абзацi другому частини другої слова "трьох рокiв та зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян" замiнити словами "трьох рокiв, зi штрафом вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та зi спецiальною конфiскацiєю";

     в абзацi другому частини третьої слова "трьох рокiв та з конфiскацiєю майна" замiнити словами "трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна";

     4) у статтi 366:

     абзац другий частини першої доповнити словами "та зi спецiальною конфiскацiєю";

     в абзацi другому частини другої слова "трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян" замiнити словами "трьох рокiв, зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та зi спецiальною конфiскацiєю";

     5) у статтi 368:

     абзац другий частин другої та третьої доповнити словами "та зi спецiальною конфiскацiєю";

     в абзацi другому частин четвертої та п'ятої слова "трьох рокiв та з конфiскацiєю майна" замiнити словами "трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна";

     6) у статтi 3682:

     абзац другий частин першої i другої доповнити словами "та зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна";

     в абзацi другому частини третьої слова "трьох рокiв та з конфiскацiєю майна" замiнити словами "трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна";

     7) у статтi 369:

     в абзацi другому частини другої слова "на той самий строк" замiнити словами "на той самий строк, зi спецiальною конфiскацiєю";

     в абзацi другому частини третьої слова "зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та з конфiскацiєю майна або без такої" замiнити словами "iз штрафом вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна або без такої";

     в абзацi другому частини четвертої слова "вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої" замiнити словами "вiд чотирьох до восьми рокiв зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна або без такої";

     в абзацi другому частини п'ятої слова "вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої" замiнити словами "вiд п'яти до десяти рокiв зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна або без такої";

     8) у статтi 3692:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слова "вигоду" доповнити словами "або за надання такої вигоди третiй особi";

     в абзацi другому слова "вiд двох до п'яти рокiв" замiнити словами "вiд двох до п'яти рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю";

     у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "для себе чи третьої особи";

     в абзацi другому слова "вiд двох до п'яти рокiв" замiнити словами "вiд двох до п'яти рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю";

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слiв "неправомiрної вигоди" доповнити словами "для себе чи третьої особи";

     абзац другий пiсля слiв "восьми рокiв" доповнити словами "зi спецiальною конфiскацiєю".

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину першу статтi 91 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) обставини, якi пiдтверджують, що грошi, цiнностi та iнше майно, якi пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї, одержанi внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення та/або є доходами вiд такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримiнального правопорушення, фiнансування та/або матерiального забезпечення кримiнального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримiнального правопорушення, у тому числi пов'язаного з їх незаконним обiгом, або пiдшуканi, виготовленi, пристосованi або використанi як засоби чи знаряддя вчинення кримiнального правопорушення";

     2) у статтi 100:

     у назвi слова "про них" замiнити словами "про спецiальну конфiскацiю";

     пункт 1 частини шостої пiсля слова "власнику" доповнити словами "(законному володiльцю)";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Питання про спецiальну конфiскацiю та долю речових доказiв i документiв, якi були наданi суду, вирiшується судом пiд час ухвалення судового рiшення, яким закiнчується кримiнальне провадження. Такi докази i документи повиннi зберiгатися до набрання рiшенням законної сили. У разi закриття кримiнального провадження слiдчим або прокурором питання про спецiальну конфiскацiю та долю речових доказiв i документiв вирiшується ухвалою суду на пiдставi вiдповiдного клопотання, яке розглядається згiдно iз статтями 171 - 174 цього Кодексу. При цьому:

     1) грошi, цiнностi та iнше майно, якi пiдшуканi, виготовленi, пристосованi або використанi як засоби чи знаряддя вчинення кримiнального правопорушення та/або зберегли на собi його слiди, конфiскуються, крiм випадкiв, коли власник (законний володiлець) не знав i не мiг знати про їх незаконне використання. У такому разi зазначенi грошi, цiнностi та iнше майно повертаються власнику (законному володiльцю);

     2) грошi, цiнностi та iнше майно, якi призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримiнального правопорушення, фiнансування та/або матерiального забезпечення кримiнального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфiскуються;

     3) майно, що було предметом кримiнального правопорушення, пов'язаного з незаконним обiгом, та/або вилучене з обiгу, передається вiдповiдним установам або знищується;

     4) майно, яке не має нiякої цiнностi i не може бути використане, знищується, а у разi необхiдностi - передається до кримiналiстичних колекцiй експертних установ або заiнтересованим особам на їх прохання;

     5) грошi, цiнностi та iнше майно, що були предметом кримiнального правопорушення або iншого суспiльно небезпечного дiяння, конфiскуються, крiм тих, якi повертаються власнику (законному володiльцю), а якщо його не встановлено - переходять у власнiсть держави в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     6) грошi, цiнностi та iнше майно, якi одержанi внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення та/або є доходами вiд нього, а також майно, в яке їх було повнiстю або частково перетворено, конфiскуються;

     7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матерiалах кримiнального провадження протягом усього часу їх зберiгання";

     пiсля частини дев'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "10. Пiд час вирiшення питання щодо спецiальної конфiскацiї насамперед має бути вирiшене питання про повернення грошей, цiнностей та iншого майна власнику (законному володiльцю) та/або про вiдшкодування шкоди, завданої кримiнальним правопорушенням. Застосування спецiальної конфiскацiї здiйснюється тiльки пiсля доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володiлець) грошей, цiнностей та iншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разi вiдсутностi у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крiм майна, яке пiдлягає спецiальнiй конфiскацiї, збитки, завданi потерпiлому, цивiльному позивачу, вiдшкодовуються за рахунок коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власнiсть держави.

     11. У разi якщо власник (законний володiлець) грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у пунктi 1 частини дев'ятої цiєї статтi, був встановлений пiсля застосування спецiальної конфiскацiї та не знав i не мiг знати про їх незаконне використання, вiн має право вимагати повернення належного йому майна або коштiв з державного бюджету, отриманих вiд реалiзацiї такого майна".

     У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною дванадцятою;

     3) у статтi 167:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення пiдозрюваного або осiб, у володiннi яких перебуває зазначене у частинi другiй цiєї статтi майно, можливостi володiти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирiшення питання про арешт майна або його повернення";

     у частинi другiй:

     пункти 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримiнального правопорушення, фiнансування та/або матерiального забезпечення кримiнального правопорушення або винагороди за його вчинення";

     "4) одержанi внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення та/або є доходами вiд них, а також майно, в яке їх було повнiстю або частково перетворено";

     пункт 3 пiсля слова "правопорушення" доповнити словами "у тому числi";

     4) частину першу статтi 169 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) у разi скасування арешту";

     5) у статтi 170:

     у першому реченнi частини другої слова "у виглядi речей" виключити;

     частину третю пiсля слiв "перебувають у власностi" доповнити словом "у", а пiсля слова "майна" доповнити словами "спецiальної конфiскацiї";

     6) у частинi третiй статтi 172:

     пiсля слова "позивачу" доповнити словами "та встановлює строк в сiмдесят двi години";

     доповнити реченням такого змiсту: "У такому разi тимчасово вилучене в особи майно пiдлягає негайному поверненню пiсля спливу встановленого суддею строку, а у разi звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням пiсля усунення недолiкiв - пiсля розгляду клопотання та вiдмови в його задоволеннi";

     7) у статтi 174:

     частину третю доповнити словами "якщо воно не пiдлягає спецiальнiй конфiскацiї";

     друге речення частини четвертої пiсля слiв "провадження судом" доповнити словами "якщо майно не пiдлягає спецiальнiй конфiскацiї", а пiсля слiв "конфiскацiї майна" - словами "та/або незастосування спецiальної конфiскацiї";

     8) абзац восьмий пункту 2 частини четвертої статтi 374 доповнити словами "та спецiальної конфiскацiї".

     II. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 квiтня 2013 року
N 222-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.