ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо реєстрацiї осiб як платникiв податкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пiдпунктi 1 пункту 180.1 статтi 180 слово "провадить" замiнити словами "провадить або планує провадити".

     2. У пунктi 182.1 статтi 182 слова "провадить оподатковуванi операцiї i" виключити, а пiсля слiв "обсяги оподатковуваних операцiй" доповнити словами "вiдсутнi або".

     3. У статтi 183:

     у пунктi 183.1 слова "чи прийняла рiшення про добровiльну реєстрацiю як платника податку" замiнити словами "як платник податку";

     у пунктi 183.3 слова "до контролюючого органу" замiнити словами i цифрами "згiдно з пунктом 183.7 цiєї статтi";

     у пунктi 183.7:

     друге речення виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Платники податку, якi уклали з вiдповiдним контролюючим органом договiр про визнання електронних документiв, можуть подати реєстрацiйну заяву засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством.

     Реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстрацiйної картки, що подається для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця. Електронна копiя реєстрацiйної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органiв одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     У реєстрацiйнiй заявi зазначаються пiдстави для реєстрацiї особи як платника податку".

     4. У пiдпунктi 298.1.1 пункту 298.1 статтi 298:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Заява подається за вибором платника податкiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способiв";

     доповнити пiдпунктом 4 такого змiсту:

     "4) державному реєстратору як додаток до реєстрацiйної картки, що подається для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статтi 291 цього Кодексу. Електронна копiя заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"."

     5. Пункти 299.1 i 299.6 статтi 299 викласти в такiй редакцiї:

     "299.1. Свiдоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав заяву щодо:

     обрання або переходу на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу;

     обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору пiд час подання документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця";

     "299.6. У випадках, передбачених пiдпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статтi 298 цього Кодексу, свiдоцтво видається:

     у день отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;

     не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання контролюючим органом вiд державного реєстратора електронної копiї заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, якщо така заява додана до реєстрацiйної картки".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
N 443-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.