ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 142 такого змiсту:

     "Стаття 142. Вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi

     Адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку та/або вiдеозапис без участi оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засiб.

     У разi якщо транспортний засiб зареєстрований за пiдприємством, установою, органiзацiєю, до адмiнiстративної вiдповiдальностi притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення. Iнформацiя про таку особу надається керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї на запит посадової особи пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, вiдповiдно до статтi 2792 цього Кодексу. За ненадання зазначеної iнформацiї (надання неправдивої iнформацiї) керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi в порядку, передбаченому цим Кодексом.

     У разi якщо транспортний засiб зареєстрований за межами територiї України i вiдповiдно до законодавства не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Українi, до адмiнiстративної вiдповiдальностi притягається особа, яка ввезла такий транспортний засiб на територiю України.

     Особи, зазначенi у частинах першiй - третiй цiєї статтi, не пiдлягають адмiнiстративнiй вiдповiдальностi, якщо доведуть, що транспортний засiб або його номерний знак вибув з їх володiння внаслiдок протиправних дiй iнших осiб або що у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення таким транспортним засобом керувала iнша особа";

     2) у статтi 33:

     частину другу доповнити словами "крiм випадкiв, коли накладається стягнення за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "За адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, може бути накладено адмiнiстративне стягнення лише у видi штрафу. При цьому застосовується мiнiмальний розмiр штрафу, передбаченого цим Кодексом за вчинення вiдповiдного адмiнiстративного правопорушення";

     3) частину шосту статтi 121 викласти в такiй редакцiї:

     "Керування водiєм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами, у тому числi з нанесенням покриття iз застосуванням матерiалiв, що перешкоджають або ускладнюють його iдентифiкацiю, чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака, перевернутим чи неосвiтленим, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) статтю 1211 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1211. Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах або вiдсутнi

     Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi, пiдробленi або вiдсутнi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) у статтi 122:

     у назвi i текстi слова "водiями транспортних засобiв" та "водiєм" виключити;

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Суб'єктом правопорушення у цiй статтi є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разi вчинення правопорушень, передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi, у видi перевищення обмежень швидкостi руху транспортних засобiв, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки i стоянки, а також встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобiв, тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, виїзду на смугу зустрiчного руху, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi, - особа, визначена у статтi 142 цього Кодексу";

     6) у статтi 123:

     у назвi i текстi слова "особами, якi керують транспортними засобами", "особою, яка керує транспортним засобом", "водiєм транспортного засобу" виключити;

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Суб'єктом правопорушення у цiй статтi є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разi вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi, - особа, визначена у статтi 142 цього Кодексу";

     7) статтю 18828 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Ненадання керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi на запит посадової особи вiдповiдного пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, передбаченої цим Кодексом iнформацiї про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованого в автоматичному режимi, або надання неправдивої iнформацiї -

     тягне за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     8) у статтi 258:

     частину першу доповнити словами "частинами першою - третьою статтi 122 та частиною першою статтi 123 цього Кодексу, якщо адмiнiстративне правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi";

     частину другу доповнити словами "крiм випадкiв вчинення адмiнiстративних правопорушень, передбачених частинами першою - третьою статтi 122 та частиною першою статтi 123 цього Кодексу, якщо адмiнiстративне правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi";

     9) частину першу статтi 268 доповнити реченням четвертим такого змiсту: "Особливостi розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, визначаються цим Кодексом";

     10) доповнити статтями 2791 i 2792 такого змiсту:

     "Стаття 2791. Порядок розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi

     У разi якщо адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху зафiксовано в автоматичному режимi, посадова особа пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на пiдставi даних автоматизованої iнформацiйної системи зазначеного пiдроздiлу встановлює особу, за якою зареєстрований вiдповiдний транспортний засiб. Якщо транспортний засiб зареєстрований за фiзичною особою, зазначена посадова особа виносить постанову про накладення адмiнiстративного стягнення. Постанова виноситься без участi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Якщо транспортний засiб зареєстрований за пiдприємством, установою, органiзацiєю, зазначена посадова особа складає запит про надання iнформацiї.

     Постанова надсилається фiзичнiй особi, а запит - керiвнику пiдприємства, установи, органiзацiї, за якими зареєстрований транспортний засiб, протягом трьох днiв з дня вiдповiдно їх винесення чи складення рекомендованим листом iз повiдомленням на адресу мiсця проживання (мiсцезнаходження) вiдповiдної особи, вказану у реєстрацiйних документах на транспортний засiб.

     Днем отримання постанови та запиту є дата, зазначена в поштовому повiдомленнi про вручення. Якщо фiзична особа чи керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї, за якими зареєстрований транспортний засiб, вiдмовляються вiд отримання постанови чи запиту або вiдсутнi за вказаною адресою, днем отримання постанови чи запиту є день проставлення у поштовому повiдомленнi вiдмiтки про вiдмову зазначеної особи отримати постанову чи запит або вiдмiтки про вiдсутнiсть особи за вказаною адресою.

     У разi якщо транспортний засiб зареєстрований за межами територiї України, iнформацiя про вчинене адмiнiстративне правопорушення вноситься до вiдповiдних електронних реєстрiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Державної прикордонної служби України. Органи Державної прикордонної служби України забезпечують iнформування особи, яка ввезла такий транспортний засiб на територiю України, про накладення адмiнiстративного стягнення. Невчинення зазначеною особою дiй щодо сплати штрафу або оскарження постанови про накладення адмiнiстративного стягнення є пiдставою для внесення вiдповiдних вiдомостей щодо iноземцiв та осiб без громадянства до бази даних осiб, яким згiдно iз законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. Такi вiдомостi зберiгаються до моменту сплати штрафу або скасування постанови про накладення штрафу.

     Стаття 2792. Запит про надання iнформацiї у справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi

     Запит про надання iнформацiї у справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, повинен мiстити:

     1) посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка склала запит;

     2) дату складення запиту;

     3) данi про дату, час i мiсце вчинення адмiнiстративного правопорушення;

     4) данi про транспортний засiб, зафiксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

     5) вiдомостi про особу, за якою зареєстрований транспортний засiб;

     6) зазначення статтi цього Кодексу, що передбачає вiдповiдальнiсть за вчинення адмiнiстративного правопорушення, зафiксованого в автоматичному режимi;

     7) данi про технiчний засiб, яким здiйснено фото та/або вiдеозапис, та дату останньої повiрки цього засобу;

     8) адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися iз зображенням чи вiдеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення, та iдентифiкатор для доступу до зазначеної iнформацiї;

     9) вимогу щодо надання iнформацiї про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, та порядок надання такої iнформацiї;

     10) iнформацiю про вiдповiдальнiсть за ненадання iнформацiї (надання неправдивої iнформацiї) про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення, iз зазначенням статтi цього Кодексу, що передбачає таку вiдповiдальнiсть.

     До запиту додається фотознiмок транспортного засобу iз зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимi у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення.

     Запит пiдписується посадовою особою пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, яка його склала, та надсилається керiвнику пiдприємства, установи, органiзацiї у порядку, встановленому цим Кодексом.

     Керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї протягом п'яти днiв з дня отримання запиту зобов'язаний надати iнформацiю про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення (прiзвище, iм'я, по батьковi та адресу), а також вiдповiднi документи за їх наявностi.

     На пiдставi iнформацiї, наданої керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, виноситься постанова про накладення адмiнiстративного стягнення, яка направляється такiй особi у порядку, встановленому статтею 2791 цього Кодексу";

     11) статтю 283 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, крiм даних, визначених частиною другою цiєї статтi, повинна мiстити: данi про дату, час i мiсце вчинення адмiнiстративного правопорушення; данi про транспортний засiб, зафiксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); данi про технiчний засiб, яким здiйснено фото та/або вiдеозапис, та дату останньої повiрки цього засобу; адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися iз зображенням чи вiдеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення, та iдентифiкатор для доступу до зазначеної iнформацiї; розмiр штрафу та порядок його сплати. До постанови додається фотознiмок транспортного засобу iз зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимi у момент вчинення адмiнiстративного правопорушення".

     У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою;

     12) статтю 285 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Особливостi направлення постанови про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, визначається цим Кодексом";

     13) у статтi 288:

     у частинi першiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) постанову iншого органу (посадової особи) про накладення адмiнiстративного стягнення, крiм постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, - у вищестоящий орган (вищестоящiй посадовiй особi), або в районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) постанову про накладення адмiнiстративного стягнення по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, - в районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом";

     частину третю пiсля слiв "накладення адмiнiстративного стягнення" доповнити словами "крiм постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi";

     частину четверту виключити;

     14) перше речення статтi 289 доповнити словами "а щодо постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, - протягом десяти днiв з дня отримання такої постанови";

     15) у статтi 291:

     частину першу пiсля слiв "цього Кодексу" доповнити словами "постанов по справах про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, набирає законної сили пiсля закiнчення строку оскарження цiєї постанови";

     16) у статтi 307:

     частину першу пiсля слiв "постанови про накладення штрафу" доповнити словами "а щодо постанов по справах про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, - протягом десяти днiв з дня отримання такої постанови";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо особа протягом п'яти днiв з дня отримання постанови про накладення штрафу по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, сплатить п'ятдесят вiдсоткiв штрафу, визначеного в такiй постановi, постанова вважається виконаною".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     2. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) частину другу статтi 71 доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених частиною третьою статтi 1712 цього Кодексу";

     2) статтю 1712 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У справах про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку та/або вiдеозапис без участi оператора), обов'язок щодо доказування наявностi обставин, передбачених частиною четвертою статтi 142 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, покладається на позивача".

     3. Пункт 12 частини першої статтi 10 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами) пiсля слiв "видавати вiдповiднi документи" доповнити словами "здiйснювати автоматизований облiк адмiнiстративних правопорушень, вiднесених до компетенцiї органiв внутрiшнiх справ".

     4. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338):

     1) частину п'яту статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Не допускається участь у дорожньому русi транспортних засобiв з правим розташуванням керма, а також транспортних засобiв, на яких вiдсутнi iдентифiкацiйнi номери. Порядок нанесення спецiальних iндивiдуальних номерiв чи здiйснення дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв транспортних засобiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину першу статтi 521 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фiксацiя правопорушень в автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку та/або вiдеозапис без участi оператора) та забезпечення iнформування учасникiв дорожнього руху про її здiйснення".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - сiмнадцятим;

     3) доповнити статтею 531 такого змiсту:

     "Стаття 531. Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi

     Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку та/або вiдеозапис без участi оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засiб. У разi якщо транспортний засiб зареєстрований за юридичною особою, до вiдповiдальностi притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення. Порядок встановлення такої особи визначається Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення. У разi якщо транспортний засiб зареєстрований за межами територiї України i вiдповiдно до законодавства не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Українi, до адмiнiстративної вiдповiдальностi притягається особа, яка ввезла такий транспортний засiб на територiю України.

     Iнформацiя про вчинене правопорушення передається з технiчного засобу, що зафiксував правопорушення в автоматичному режимi, безпосередньо до центрiв обробки iнформацiї, що утворюються у структурi пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на пiдставi наказу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Посадова особа пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, зазначену в частинi першiй цiєї статтi, на пiдставi даних автоматизованої iнформацiйної системи зазначеного пiдроздiлу. Автоматизована iнформацiйна система забезпечує також складення процесуальних документiв, якi пiдписуються посадовою особою пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, та направляються фiзичнiй особi або керiвнику юридичної особи, за якими зареєстрований транспортний засiб, разом iз фотознiмком цього транспортного засобу у момент вчинення правопорушення.

     Зображення та/або вiдеозапис транспортного засобу у момент вчинення правопорушення також розмiщується на веб-сайтi, визначеному Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, iз забезпеченням доступу до них особi, яка притягається до вiдповiдальностi.

     Особi, яка притягається до вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, гарантується право на судовий захист у порядку, встановленому процесуальним законом.

     Порядок притягнення до вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, визначається Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

     Порядок функцiонування автоматизованої iнформацiйної системи пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, визначається наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 сiчня 2014 року
N 723-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.