ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Регламенту Верховної Ради України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами), такi змiни:

     1) частину четверту статтi 218 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Подання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт народного депутата включається до порядку денного сесiї Верховної Ради позачергово, без голосування, та розглядається позачергово на пленарному засiданнi Верховної Ради без надання висновкiв комiтетiв Верховної Ради у строк, визначений цим Регламентом";

     2) частину першу статтi 219 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт, подати не пiзнiше трьох днiв з дня внесення вiдповiдного подання письмовi пояснення, якi надаються народним депутатам не пiзнiш як за день до дня розгляду зазначеного питання на пленарному засiданнi Верховної Ради України";

     3) у статтi 220:

     у назвi слова "на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт" замiнити словами "на затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї";

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Комiтет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї, згiдно iз законом визначає достатнiсть, законнiсть i обґрунтованiсть подання, законнiсть одержання доказiв, зазначених у поданнi, i встановлює наявнiсть вiдповiдних скарг";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У засiданнях комiтету бере участь Голова Верховного Суду України (виконувач обов'язкiв Голови Верховного Суду України)";

     у частинi четвертiй слова "вiдповiдно Генеральному прокуроровi України або" виключити;

     4) у статтi 221:

     у частинi першiй слова "затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї у визначений нею день, але" замiнити словами "у визначений нею день, але не пiзнiше п'яти днiв з дня його внесення, а подання про затримання чи арешт суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї -";

     частину другу пiсля слiв "про подання, що надiйшло" доповнити словами "а щодо суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї - також про";

     пункти 1 i 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "1) Генеральному прокуроровi України (визначеному ним заступнику Генерального прокурора України) чи Головi Верховного Суду України для вiдповiдей на запитання представникiв депутатських фракцiй (депутатських груп), народних депутатiв;

     2) народному депутату (уповноваженому ним представнику), суддi Конституцiйного Суду України, суддi суду загальної юрисдикцiї, щодо яких внесено подання, для пояснення";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо на пленарному засiданнi Верховної Ради буде встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання, вiдмовляється вiд надання пояснень чи вiдсутня на пленарному засiданнi Верховної Ради, за умови її своєчасного повiдомлення, Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, затримання чи арешт без її пояснень чи за її вiдсутностi";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Народному депутату в повному обсязi забезпечується право на захист у порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України та iншими законами".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 сiчня 2014 року
N 724-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.