ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального процесуального кодексу України щодо заочного кримiнального провадження

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) такi змiни:

     1) частину другу статтi 52 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) щодо осiб, стосовно яких здiйснюється заочне кримiнальне провадження, - з моменту прийняття рiшення про його здiйснення";

     2) перше речення частини восьмої статтi 135 доповнити словами "а в разi проживання такої особи за кордоном - не пiзнiше нiж за сiм днiв";

     3) статтю 139 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У випадках, передбачених цим Кодексом, неприбуття пiдозрюваного, обвинуваченого на виклик може мати наслiдком здiйснення щодо нього заочного кримiнального провадження";

     4) у статтi 232:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Проведення процесуальних дiй у режимi вiдеоконференцiї пiд час досудового розслiдування";

     частину першу пiсля слiв "осiб чи речей" доповнити словами "iншi процесуальнi дiї";

     5) частину дев'яту статтi 290 доповнити реченням такого змiсту: "У разi здiйснення заочного кримiнального провадження факт надання доступу до матерiалiв сторонi захисту пiдтверджується захисником, а пiдозрюваним - у разi, якщо вiн прибув";

     6) пункт 3 частини четвертої статтi 291 доповнити словами та цифрами "або пiдтвердження їх отримання пiдозрюваним у порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу, у разi якщо здiйснюється заочне кримiнальне провадження";

     7) частину першу статтi 293 доповнити реченням такого змiсту: "У разi здiйснення заочного кримiнального провадження зазначенi документи вручаються в порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу";

     8) частину першу статтi 303 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) рiшення слiдчого, прокурора про здiйснення заочного кримiнального провадження - пiдозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпiлим, його представником чи законним представником";

     9) статтю 323 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У випадках, передбачених цим Кодексом, неприбуття обвинуваченого за викликом у судове засiдання може мати наслiдком здiйснення щодо нього заочного кримiнального провадження";

     10) частину першу статтi 335 пiсля слiв "обвинувачений ухилився вiд суду" доповнити словами "(за вiдсутностi пiдстав для здiйснення заочного кримiнального провадження)";

     11) у частинi четвертiй статтi 349 слова та цифри "випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "випадкiв, передбачених статтею 381 та главою 411 цього Кодексу";

     12) частину третю статтi 395 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Строк апеляцiйного оскарження судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, обчислюється з дня, наступного за днем закiнчення строку на подання заяви про скасування цього судового рiшення, якщо така заява не була подана, або з дня, наступного за днем постановлення судом ухвали про вiдмову у задоволеннi такої заяви";

     13) частину четверту статтi 405 доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi здiйснення заочного кримiнального провадження неприбуття обвинуваченого, участь якого згiдно з вимогами цього Кодексу є обов'язковою, не перешкоджає проведенню розгляду";

     14) пункт 3 частини другої статтi 412 пiсля слiв та цифр "передбачених статтею 381" доповнити словами та цифрами "та главою 411";

     15) доповнити главою 411 такого змiсту:

"Глава 411. Заочне кримiнальне провадження

     Стаття 5231. Пiдстави для здiйснення заочного кримiнального провадження

     1. Заочне кримiнальне провадження здiйснюється у разi, якщо пiдозрюваний, обвинувачений у вчиненнi кримiнального правопорушення ухиляється вiд прибуття на виклик до органу досудового розслiдування або до суду, при цьому здiйснення кримiнального провадження визнано можливим за його вiдсутностi. Пiдозрюваний, обвинувачений вважається таким, що ухиляється вiд прибуття на виклик, якщо вiн, будучи належним чином повiдомлений про дату, час i мiсце вчинення процесуальних дiй чи проведення судового засiдання, повторно не прибув до органу досудового розслiдування чи до суду без поважних причин або не повiдомив про такi причини, або повiдомленi ним причини визнанi неповажними.

     2. Рiшення про здiйснення заочного кримiнального провадження приймається слiдчим за погодженням з прокурором чи прокурором пiд час досудового розслiдування або судом пiд час судового провадження. Рiшення слiдчого, прокурора або суду приймається у формi постанови чи ухвали вiдповiдно та вручається пiдозрюваному чи обвинуваченому в порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу.

     3. У разi якщо кримiнальне провадження здiйснюється щодо кiлькох осiб, якi пiдозрюються чи обвинувачуються у вчиненнi одного або кiлькох кримiнальних правопорушень, заочне кримiнальне провадження можливе, якщо обставини, передбаченi частиною першою цiєї статтi, наявнi стосовно всiх пiдозрюваних чи обвинувачених.

     Стаття 5232. Порядок вручення документiв особi, стосовно якої здiйснюється заочне кримiнальне провадження

     1. Слiдчий, прокурор, слiдчий суддя та суд здiйснюють вручення повiсток, процесуальних рiшень та iнших документiв особi, стосовно якої здiйснюється заочне кримiнальне провадження, згiдно iз загальними правилами цього Кодексу, а в разi необхiдностi - у порядку, передбаченому роздiлом IX цього Кодексу.

     Стаття 5233. Порядок здiйснення заочного кримiнального провадження

     1. Заочне кримiнальне провадження здiйснюється згiдно iз загальними правилами цього Кодексу з урахуванням того, що процесуальнi дiї здiйснюються за вiдсутностi пiдозрюваного, обвинуваченого, та iнших особливостей, передбачених цiєю главою.

     2. Кримiнальне провадження починає здiйснюватися у формi заочного кримiнального провадження лише пiсля належного пiдтвердження отримання особою постанови або ухвали про здiйснення заочного кримiнального провадження, яка була вручена в порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу.

     3. Пiд час здiйснення заочного кримiнального провадження слiдчий за погодженням з прокурором, прокурор пiд час досудового розслiдування або суд пiд час судового провадження приймає рiшення про продовження кримiнального провадження в загальному порядку у разi, якщо:

     1) пiдозрюваний, обвинувачений прибув до органу досудового розслiдування чи суду для участi у кримiнальному провадженнi;

     2) слiдчий, прокурор або суд дiйшов висновку про неможливiсть подальшого здiйснення кримiнального провадження за вiдсутностi пiдозрюваного, обвинуваченого.

     4. У заочному кримiнальному провадженнi участь захисника є обов'язковою.

     5. Пiдозрюваний чи обвинувачений має право надiслати слiдчому, прокурору, слiдчому суддi чи суду або передати захиснику свої письмовi пояснення, пiдпис на яких пiдтверджено нотарiусом, а в разi якщо пiдозрюваний чи обвинувачений проживає чи перебуває за кордоном - дипломатичним представництвом чи консульською установою України за кордоном. Такi пояснення, поданi суду, пiдлягають оголошенню пiд час судового провадження.

     6. Пiд час здiйснення заочного кримiнального провадження слiдчi (розшуковi) та iншi процесуальнi дiї можуть здiйснюватися в порядку, передбаченому роздiлом IX цього Кодексу.

     Стаття 5234. Судове рiшення, ухвалене за результатами заочного кримiнального провадження

     1. Вирок або ухвала про закриття кримiнального провадження, ухваленi за результатами заочного кримiнального провадження, повиннi вiдповiдати загальним вимогам до вiдповiдних судових рiшень i мiстити вiдомостi про строк i порядок подання заяви про їх скасування.

     Стаття 5235. Подання заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження

     1. Обвинувачений має право протягом одного мiсяця з дня отримання копiї судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, подати заяву про його скасування до суду, що ухвалив вiдповiдне судове рiшення.

     2. Заява про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, має вiдповiдати вимогам, передбаченим частинами першою, другою, п'ятою та шостою статтi 396 цього Кодексу.

     3. Суд, встановивши, що заява про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, подана без додержання вимог, передбачених частиною другою цiєї статтi, постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, в якiй зазначаються її недолiки i встановлюється достатнiй строк для їх усунення. Копiя ухвали про залишення заяви без руху невiдкладно надсилається особi, яка її подала.

     4. Якщо особа усунула недолiки заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, у строк, встановлений судом, така заява вважається поданою у день її первинного подання до суду. Протягом трьох днiв пiсля усунення недолiкiв заяви суд призначає судове засiдання з розгляду заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження.

     5. Заява про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, повертається заявниковi, якщо:

     1) особа, яка її подала, не усунула недолiки заяви, яку залишено без руху, в установлений строк;

     2) заяву подала особа, яка не має права її подавати;

     3) заява не пiдлягає розгляду в цьому судi;

     4) заява подана пiсля закiнчення строку її подання i особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд за її заявою не знайшов пiдстав для його поновлення.

     6. Копiя ухвали про повернення заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, невiдкладно надсилається особi, яка подала заяву, разом iз заявою та всiма доданими до неї матерiалами.

     7. Ухвала про повернення заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, може бути оскаржена в апеляцiйному порядку.

     8. Залишення заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, без руху або її повернення не позбавляють права повторного звернення до суду в порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на подання заяви.

     9. Прийнявши належно оформлену заяву про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, суд невiдкладно надсилає її копiю та копiї доданих до неї матерiалiв iншим учасникам судового провадження. Одночасно суд повiдомляє учасникiв судового провадження про дату, час i мiсце судового засiдання.

     Стаття 5236. Розгляд заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження

     1. Заява про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, розглядається в судовому засiданнi згiдно iз загальними правилами цього Кодексу. Неприбуття осiб, належним чином повiдомлених про дату, час i мiсце судового засiдання, не перешкоджає розгляду заяви.

     2. За результатами розгляду заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, суд постановляє ухвалу, якою:

     1) залишає заяву без задоволення;

     2) скасовує судове рiшення, ухвалене за результатами заочного кримiнального провадження, i призначає судовий розгляд у загальному порядку.

     3. Судове рiшення, ухвалене за результатами заочного кримiнального провадження, пiдлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що обвинувачений не прибув на судовий виклик та не повiдомив про причини неприбуття з поважних причин.

     4. У разi залишення заяви про скасування судового рiшення, ухваленого за результатами заочного кримiнального провадження, без задоволення судове рiшення, ухвалене за результатами заочного кримiнального провадження, може бути оскаржене в апеляцiйному порядку".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 сiчня 2014 року
N 725-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.