ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України щодо iмплементацiї до нацiонального законодавства положень статтi 19 Конвенцiї ООН проти корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 364:

     в абзацi першому частини першої слова "з корисливих мотивiв чи в iнших особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб" замiнити словами "з метою одержання будь-якої неправомiрної вигоди для самої себе чи iншої фiзичної або юридичної особи";

     частину третю виключити;

     в абзацах першому та другому пункту 1 примiтки до статтi цифри "365" виключити;

     у пунктi 3 примiтки до статтi цифри "3651" виключити;

     2) у примiтцi до статтi 3641 цифри "3641" замiнити цифрами "364, 3641";

     3) статтю 365 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працiвником правоохоронного органу

     1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працiвником правоохоронного органу дiй, якi явно виходять за межi наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали iстотної шкоди охоронюваним законом правам, iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам, iнтересам юридичних осiб, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спецiальних засобiв або болiсними i такими, що ображають особисту гiднiсть потерпiлого, дiями, за вiдсутностi ознак катування, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     4) статтi 3651, 423 i 424 виключити;

     5) статтю 425 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. 1. Пiд вiйськовими службовими особами розумiються вiйськовi начальники, а також iншi вiйськовослужбовцi, якi обiймають постiйно чи тимчасово посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або виконують такi обов'язки за спецiальним дорученням повноважного командування.

     2. У статтях 425 - 426 цього Кодексу iстотною шкодою, якщо вона полягає в завданнi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а тяжкими наслiдками за тiєї самої умови вважається шкода, яка у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     2. В абзацi другому частини другої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) цифри "423, 424" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Звiльнити вiд покарання (основного i додаткового) осiб, засуджених за дiяння, каранiсть яких усувається цим Законом.

     3. Звiльнення вiд покарання осiб, засуджених за дiяння, каранiсть яких усувається цим Законом, здiйснюється в порядку, передбаченому статтею 539 Кримiнального процесуального кодексу України. Питання про таке звiльнення вирiшуються судами протягом п'яти днiв з дня надходження вiдповiдного клопотання (подання) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також iнших осiб, установ або органiв, встановлених законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
21 лютого 2014 року
N 746-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.