ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вiдмiни екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та оподаткування акцизним податком операцiй з переобладнання ввезеного на митну територiю України транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст.112) такi змiни:

     1. У пiдпунктi 14.1.57 пункту 14.1 статтi 14 слова "а також за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, для забезпечення екологiчної безпеки, а також безпеки життя та здоров'я громадян" виключити.

     2. Пiдпункт 212.1.10 пункту 212.1 статтi 212 виключити.

     3. Пiдпункт 213.1.8 пункту 213.1 статтi 213 виключити.

     4. Абзац перший пiдпункту 215.3.5 пункту 215.3 статтi 215 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.5. автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони, гоночнi автомобiлi".

     5. Пункт 216.8 статтi 216 виключити.

     6. Пiдпункт 222.2.3 пункту 222.2 статтi 222 виключити.

     7. Пiдпункт 240.1.6 пункту 240.1, пункти 240.21 та 240.6 статтi 240 виключити.

     8. Пункти 242.2 та 242.3 статтi 242 виключити.

     9. Статтю 2461 виключити.

     10. У статтi 249:

     1) у першому реченнi пункту 249.1 слова i цифри "та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240" виключити;

     2) пункти 249.9, 249.10 та 249.11 виключити.

     11. У статтi 250:

     1) у пунктi 250.2:

     слова i цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу";

     пiдпункт 250.2.4 виключити;

     2) у пунктi 250.5:

     в абзацi першому слова i цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв та за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв" замiнити словами i цифрами "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розмiщення вiдходiв";

     абзаци другий та третiй виключити;

     3) пункти 250.13 - 250.19 виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення вiдповiдними центральними i мiсцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квiтня 2014 року
N 1191-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.