ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного цiноутворення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пiдпунктi 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39:

     у пiдпунктi 39.2.1.2 слово "операцiї" замiнити словами "господарськi операцiї";

     у пiдпунктi 39.2.1.4 слово "Операцiї" замiнити словами "Господарськi операцiї", слово "здiйснених" замiнити словом "таких", а слова "за вiдповiдний календарний рiк" замiнити словами "за вiдповiдний звiтний календарний рiк".

     2. У пунктi 120.3 статтi 120:

     в абзацi третьому цифру i слова "5 вiдсоткiв загальної суми контрольованих операцiй" замiнити цифрами i словами "100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     в абзацi четвертому цифри i слова "100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати" замiнити цифрами i словами "10 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Сплата таких фiнансових санкцiй (штрафiв) не звiльняє платника податку вiд обов'язку подання звiту (декларацiї) щодо контрольованих операцiй та/або документацiї, визначеної пiдпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу".

     3. У пiдроздiлi 10 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     пункт 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20. Штрафнi санкцiї за помилки, допущенi при розрахунку грошових зобов'язань вiдповiдно до норм статтi 39 цього Кодексу за перiод з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмiрi 1 гривня за кожне порушення.

     У разi самостiйного корегування податкових зобов'язань з метою трансфертного цiноутворення за результатами застосування статтi 39 цього Кодексу за перiод з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 50 цього Кодексу, не застосовуються";

     доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24. Встановити, що у 2014 роцi звiт про контрольованi операцiї, що вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за перiод з 1 вересня по 31 грудня 2013 року подається до 1 жовтня 2014 року".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1260-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.