ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
28.09.98 N 10/1-2255-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Стосовно митного оформлення
товарiв за контрактами,
якi пiдлягають реєстрацiї
в МЗЕЗiТ

     Вiдповiдно до листа Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 14.08.98 N07-01/486 повiдомляємо, що до окремого розпорядження Держмитслужби при митному оформленнi товарiв за зовнiшньоекономiчними контрактами (договорами), згiдно яких розрахунки здiйснюються в нацiональнiй валютi України, приймати виданi МЗЕЗторгом картки реєстрацiї-облiку, у вiдповiднiй графi яких зазначено код характеру угоди "41".

     При цьому у графi 24 вантажної митної декларацiї вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97р. N307, зазначається код характеру угоди "10" - перемiщення товарiв з розрахунками у валютi України.

Заступник Голови Служби I. Соболь

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.