ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" щодо мiсця перебування та права на освiту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892, N 27, ст. 905) такi змiни:

     1. Статтю 6 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. За зверненням громадян України, якi проживають на тимчасово окупованiй територiї або переселилися з неї, за мiсцем їх перебування оформляються i видаються органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, довiдки, що пiдтверджують мiсце їх перебування. Такi довiдки видаються громадянам у день звернення на пiдставi паспорта громадянина України чи iншого документа, до якого згiдно iз Законом України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi" вносяться вiдомостi про реєстрацiю мiсця проживання, та письмової заяви, в якiй зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офiцiйна кореспонденцiя. При цьому вiдомостi (вiдмiтка) про мiсце перебування такої особи не вносяться до її паспорта.

     Зразок та порядок видачi довiдки, що пiдтверджує мiсце перебування, зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довiдки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв".

     2. Частину дванадцяту статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "12. Громадяни України, якi проживають на тимчасово окупованiй територiї або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освiтнього рiвня на територiї iнших регiонiв України за рахунок коштiв державного бюджету з наданням мiсць у гуртожитках на час навчання.

     Громадяни України, визначенi в абзацi першому цiєї частини, мають право здобувати певний освiтнiй рiвень за рахунок бюджетних коштiв у державних i комунальних закладах вiдповiдно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладiв на вiдповiдний рiк, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах освiти i науки.

     У разi якщо такi громадяни не потрапили до перелiку осiб, якi рекомендованi вищим навчальним закладом до зарахування на мiсця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого вiдноситься навчальний заклад, за зверненням вищого навчального закладу, надає (розмiщує) додатковi мiсця державного замовлення з урахуванням напряму, обраного абiтурiєнтом, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом п'ятнадцяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 серпня 2014 року
N 1635-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.