ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України щодо невiдворотностi покарання за окремi злочини проти основ нацiональної безпеки, громадської безпеки та корупцiйнi злочини

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) частину другу статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Конфiскацiя майна встановлюється за тяжкi та особливо тяжкi корисливi злочини, а також за злочини проти основ нацiональної безпеки України та громадської безпеки незалежно вiд ступеня їх тяжкостi i може бути призначена лише у випадках, спецiально передбачених в Особливiй частинi цього Кодексу";

     2) абзац другий частин першої - третьої статтi 109 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     3) абзац другий частин першої - третьої статтi 110 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     4) абзац другий частини першої статтi 111 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     5) абзац другий статтi 112 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     6) абзац другий статтi 113 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     7) абзац другий частини першої статтi 114 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     8) у статтi 258:

     абзац другий частин першої - третьої доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi в частинi погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно повiдомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, у разi якщо внаслiдок цього i вжитих заходiв було вiдвернено небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподiяння значної майнової шкоди чи настання iнших тяжких наслiдкiв, якщо в її дiях немає складу iншого злочину";

     9) абзац другий частин першої та другої статтi 2581 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     10) у статтi 2582:

     абзац другий частини першої доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     абзац другий частини другої доповнити словами "та з конфiскацiєю майна або без такої";

     11) абзац другий частини першої статтi 2583 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     12) абзац другий частин першої та другої статтi 2584 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     13) абзац другий частин першої - п'ятої статтi 260 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої";

     14) абзац другий статтi 261 доповнити словами "з конфiскацiєю майна або без такої".

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) статтю 7 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Змiст та форма кримiнального провадження за вiдсутностi пiдозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повиннi вiдповiдати загальним засадам кримiнального провадження, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

     Сторона обвинувачення зобов'язана використати всi передбаченi законом можливостi для дотримання прав пiдозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спiлкування, невтручання у приватне життя) у разi здiйснення кримiнального провадження за вiдсутностi пiдозрюваного або обвинуваченого (in absentia)";

     2) абзац шостий частини першої статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "До початку судового розгляду у виняткових випадках кримiнальне провадження з метою забезпечення оперативностi та ефективностi кримiнального провадження може бути передано на розгляд iншого суду за мiсцем проживання обвинуваченого, бiльшостi потерпiлих або свiдкiв, а також у разi неможливостi здiйснювати вiдповiдним судом правосуддя (зокрема, надзвичайнi ситуацiї техногенного або природного характеру, епiдемiї, епiзоотiї, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операцiї)";

     3) у частинi першiй статтi 42 слова "або особа, яка затримана за пiдозрою у вчиненнi кримiнального правопорушення" замiнити словами "особа, яка затримана за пiдозрою у вчиненнi кримiнального правопорушення, або особа, щодо якої складено повiдомлення про пiдозру, однак його не вручено їй внаслiдок невстановлення мiсцезнаходження особи, проте вжито заходiв для вручення у спосiб, передбачений цим Кодексом для вручення повiдомлень";

     4) частину другу статтi 52 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) щодо осiб, стосовно яких здiйснюється спецiальне досудове розслiдування або спецiальне судове провадження, - з моменту прийняття вiдповiдного процесуального рiшення";

     5) пункт 8 частини першої статтi 137 доповнити словами "та здiйснення спецiального досудового розслiдування чи спецiального судового провадження";

     6) статтю 139 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Ухилення вiд явки на виклик слiдчого, прокурора чи судовий виклик слiдчого суддi, суду (неприбуття на виклик без поважної причини бiльш як два рази) пiдозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є пiдставою для здiйснення спецiального досудового розслiдування чи спецiального судового провадження";

     7) статтю 176 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Запобiжнi заходи у виглядi особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосованi до осiб, якi пiдозрюються або обвинувачуються у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 109 - 1141, 258 - 2585, 260, 261 Кримiнального кодексу України";

     8) частину першу статтi 183 доповнити словами та цифрами "крiм випадкiв, передбачених частиною п'ятою статтi 176 цього Кодексу";

     9) у статтi 216:

     в абзацi першому частини другої цифри "258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261" виключити;

     в абзацi першому частини третьої цифри "204, 209" замiнити цифрами "204";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, який розпочав досудове розслiдування";

     10) частину першу статтi 280 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) слiдчий суддя вiдмовив у задоволеннi клопотання про здiйснення спецiального досудового розслiдування";

     11) пункт 3 частини четвертої статтi 291 доповнити словами та цифрами "(крiм випадку, передбаченого частиною другою статтi 2971 цього Кодексу)";

     12) перше речення частини першої статтi 293 пiсля слова "пiдозрюваному" доповнити словами та цифрами "(крiм випадку, передбаченого частиною другою статтi 2971 цього Кодексу)";

     13) доповнити главою 241 такого змiсту:

"Глава 241
ОСОБЛИВОСТI СПЕЦIАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛIДУВАННЯ КРИМIНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

     Стаття 2971. Загальнi положення спецiального досудового розслiдування

     1. Спецiальне досудове розслiдування (in absentia) здiйснюється згiдно iз загальними правилами досудового розслiдування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цiєї глави.

     2. Спецiальне досудове розслiдування здiйснюється на пiдставi ухвали слiдчого суддi у кримiнальному провадженнi щодо злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статтi 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримiнального кодексу України, стосовно пiдозрюваного, крiм неповнолiтнього, який переховується вiд органiв слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вiн перебуває поза межами України.

     Стаття 2972. Клопотання слiдчого, прокурора про здiйснення спецiального досудового розслiдування

     1. З клопотанням про здiйснення спецiального досудового розслiдування до слiдчого суддi має право звернутися прокурор або слiдчий за погодженням з прокурором.

     2. У клопотаннi зазначаються:

     1) короткий виклад обставин кримiнального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

     2) правова квалiфiкацiя кримiнального правопорушення iз зазначенням статтi (частини статтi) закону України про кримiнальну вiдповiдальнiсть;

     3) виклад обставин, що дають пiдстави пiдозрювати особу у вчиненнi кримiнального правопорушення, i посилання на обставини;

     4) вiдомостi щодо результатiв звернення до компетентних органiв iноземних держав iз запитами про видачу особи (екстрадицiю);

     5) виклад обставин про те, що пiдозрюваний переховується вiд органiв слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

     6) перелiк свiдкiв, яких слiдчий, прокурор вважає за необхiдне допитати пiд час розгляду клопотання.

     Стаття 2973. Розгляд клопотання про здiйснення спецiального досудового розслiдування

     1. Клопотання про здiйснення спецiального досудового розслiдування розглядається слiдчим суддею не пiзнiше десяти днiв з дня його надходження до суду за участi особи, яка подала клопотання, та захисника.

     Якщо пiдозрюваний самостiйно не залучив захисника, слiдчий суддя зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для залучення захисника.

     2. Слiдчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статтi 2972 цього Кодексу, повертає його прокурору, слiдчому, про що постановляє ухвалу.

     3. Пiд час розгляду клопотання слiдчий суддя має право за клопотанням сторiн кримiнального провадження або за власною iнiцiативою заслухати будь-якого свiдка чи дослiдити будь-якi матерiали, що мають значення для вирiшення питання про здiйснення спецiального досудового розслiдування.

     Стаття 2974. Вирiшення питання про здiйснення спецiального досудового розслiдування

     1. Слiдчий суддя вiдмовляє у задоволеннi клопотання про здiйснення спецiального досудового розслiдування, якщо прокурор, слiдчий не доведе, що пiдозрюваний переховується вiд органiв слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та перебуває поза межами України.

     2. Пiд час вирiшення питання про здiйснення спецiального досудового розслiдування слiдчий суддя зобов'язаний врахувати наявнiсть достатнiх доказiв для пiдозри особи у вчиненнi кримiнального правопорушення.

     3. За наслiдками розгляду клопотання слiдчий суддя постановляє ухвалу, в якiй зазначає мотиви задоволення або вiдмови у задоволеннi клопотання про здiйснення спецiального досудового розслiдування.

     Якщо у справi декiлька пiдозрюваних, слiдчий суддя постановляє ухвалу лише стосовно тих пiдозрюваних, щодо яких iснують обставини, передбаченi частиною другою статтi 2971 цього Кодексу.

     Повторне звернення з клопотанням про здiйснення спецiального досудового розслiдування до слiдчого суддi в одному кримiнальному провадженнi не допускається, крiм випадкiв наявностi нових обставин, якi пiдтверджують, що пiдозрюваний переховується вiд органiв слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та перебуває поза межами України.

     4. Копiя ухвали надсилається прокурору, слiдчому та захиснику.

     5. Якщо пiдстави для постановлення слiдчим суддею ухвали про спецiальне досудове розслiдування перестали iснувати, подальше досудове розслiдування здiйснюється згiдно iз загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

     6. Вiдомостi про здiйснення спецiального досудового розслiдування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслiдувань.

     Стаття 2975. Порядок вручення процесуальних документiв пiдозрюваному при здiйсненнi спецiального досудового розслiдування

     1. Повiстки про виклик пiдозрюваного у разi здiйснення спецiального досудового розслiдування надсилаються за останнiм вiдомим мiсцем його проживання чи перебування та обов'язково публiкуються в засобах масової iнформацiї загальнодержавної сфери розповсюдження та на офiцiйних веб-сайтах органiв, що здiйснюють досудове розслiдування. З моменту опублiкування повiстки про виклик у засобах масової iнформацiї загальнодержавної сфери розповсюдження пiдозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змiстом.

     Друкований орган, у якому публiкуються протягом наступного року повiстки про виклик пiдозрюваного, визначається не пiзнiше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Копiї процесуальних документiв, що пiдлягають врученню пiдозрюваному, надсилаються захиснику";

     14) у статтi 309:

     у назвi слова "пiдлягають оскарженню" замiнити словами "можуть бути оскарженi";

     частину першу доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) вiдмову у здiйсненнi спецiального досудового розслiдування";

     15) статтю 323 доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "3. Судовий розгляд у кримiнальному провадженнi щодо злочинiв, зазначених у частинi другiй статтi 2971 цього Кодексу, може здiйснюватися за вiдсутностi обвинуваченого (in absentia), крiм неповнолiтнього, який переховується вiд органiв слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi (спецiальне судове провадження), якщо вiн перебуває поза межами України.

     За наявностi таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матерiали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримiнальне провадження, суд постановляє ухвалу про здiйснення спецiального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.

     Якщо у справi декiлька обвинувачених, суд постановляє ухвалу лише стосовно тих обвинувачених, щодо яких iснують обставини для спецiального судового провадження.

     Участь захисника у спецiальному судовому провадженнi є обов'язковою.

     Повiстки про виклик обвинуваченого у разi здiйснення спецiального судового провадження надсилаються за останнiм вiдомим мiсцем його проживання чи перебування, а процесуальнi документи, що пiдлягають врученню обвинуваченому, надсилаються захиснику. Iнформацiя про такi документи та повiстки про виклик обвинуваченого обов'язково публiкуються у засобах масової iнформацiї загальнодержавної сфери розповсюдження згiдно з положеннями статтi 2975 цього Кодексу. З моменту опублiкування повiстки про виклик у засобах масової iнформацiї загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змiстом.

     4. Якщо пiдстави для постановлення судом ухвали про спецiальне судове провадження перестали iснувати, подальший судовий розгляд розпочинається спочатку згiдно iз загальними правилами, передбаченими цим Кодексом";

     16) у статтi 349:

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiд час здiйснення спецiального судового провадження дослiджуються всi наданi докази";

     у частинi четвертiй слова "випадку, передбаченого" замiнити словами та цифрами "випадкiв, передбачених частиною третьою статтi 323 та";

     17) статтю 374 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. У разi ухвалення вироку за наслiдками кримiнального провадження, у якому здiйснювалося спецiальне досудове розслiдування або спецiальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрунтовує, чи були здiйсненi стороною обвинувачення всi можливi передбаченi законом заходи щодо дотримання прав пiдозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження";

     18) статтю 400 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Якщо апеляцiйну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спецiального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим пiдтвердження наявностi поважних причин, передбачених статтею 138 цього Кодексу, та надсилає апеляцiйну скаргу разом iз матерiалами кримiнального провадження до суду апеляцiйної iнстанцiї з дотриманням правил, передбачених статтею 399 цього Кодексу";

     19) пункт 3 частини другої статтi 412 пiсля слова "передбачених" доповнити словами та цифрами "частиною третьою статтi 323 чи".

     3. Абзац п'ятий пункту "б" статтi 1 Закону України "Про ратифiкацiю Європейської конвенцiї про мiжнародну дiйснiсть кримiнальних вирокiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 46, ст. 343) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     1) прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     2) визначити друкований орган, у якому в 2014 роцi здiйснюватиметься опублiкування повiсток про виклик пiдозрюваного, обвинуваченого та iнформацiї про процесуальнi документи.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 жовтня 2014 року
N 1689-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.