МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки

     27 листопада 2014 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнiстерство) матерiали про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки (далi - Розслiдування), iнiцiйованого за скаргою ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

     За результатами розгляду зазначених вище матерiалiв Комiсiя:

     зробила позитивний висновок стосовно наявностi в перiод розслiдування (друге пiврiччя 2012 року - перше пiврiччя 2013 року) факту демпiнгового iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки та щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     установила, що протягом 2008 року - першого пiврiччя 2013 року вiдбулося погiршення соцiально-економiчних показникiв ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", зокрема скоротились обсяги продажу на внутрiшньому ринку України, фiнансовий результат вiд продажу на внутрiшньому ринку України, рентабельнiсть, iнвестицiї, кiлькiсть працюючих, коефiцiєнт лiквiдностi, збiльшились обсяги залишкiв на складах тощо;

     установила, що демпiнговий iмпорт в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки здiйснювався за цiнами нижчими за цiни та собiвартiсть ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" i перешкоджав значному зростанню цiн на труби безшовнi нержавiючi виробництва, яке мало б мiсце за умови його вiдсутностi;

     установила, що китайськi виробники труб безшовних нержавiючих мають достатнiй експортний потенцiал, що свiдчить про ймовiрнiсть значного зростання обсягу демпiнгового експорту на ринок України. Практика китайських експортерiв з реалiзацiї труб безшовних нержавiючих у третi країни переважно за демпiнговими цiнами, нижчими за цiни та собiвартiсть продукцiї ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", свiдчить про ймовiрнiсть значного перешкоджання зростанню його цiн i зростання потреб у нових iмпортних поставках;

     установила причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки та шкодою, завданою нацiональному товаровиробнику;

     визначила, що нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв;

     установила, що запропоноване добровiльне зобов'язання компанiї Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd є достатнiм для лiквiдацiї демпiнгу та шкоди.

     Ураховуючи вищезазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-326/2014/4421-06 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - Рiшення Комiсiї) згiдно з яким вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки, який має такий опис:

     труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi), круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi без теплової iзоляцiї, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 7304 41 00 90;

     труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавуну) круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (крiм холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному станi) та крiм необроблених, прямих, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначених для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки) зовнiшнiм дiаметром не бiльше як 406,4 мм iншi, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7304 49 93 00 i 7304 49 95 00.

     Iнформацiя щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТЗЕД надається в порядку iнформування.

     2. Прийняти добровiльне зобов'язання компанiї Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) вiд 18.11.2014 щодо припинення демпiнгового iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки.

     3. Не застосовувати остаточнi антидемпiнговi заходи до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd у зв'язку з тим, що вiн узяв на себе добровiльне зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту в Україну.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита в розмiрi 41,07 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 41,07 %.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi Рiшенням Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.