ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 46 Закону України "Про прокуратуру" щодо умов для залучення фахiвцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 46 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "У виняткових випадках Генеральний прокурор України в iнтересах забезпечення належного здiйснення функцiй прокуратури може, за умови належного обґрунтування, прийняти рiшення про призначення на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора України, їх старших помiчникiв та помiчникiв, прокурорiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), їх перших заступникiв, заступникiв, мiжрайонних прокурорiв, прокурорiв мiст, районiв, районiв у мiстах та прирiвняних до них спецiалiзованих прокуратур, їх перших заступникiв i заступникiв, начальникiв головних управлiнь, управлiнь, вiддiлiв прокуратур, їх перших заступникiв, заступникiв, старших прокурорiв та прокурорiв прокуратур усiх рiвнiв осiб молодшого вiку, нiж передбачений цiєю статтею, та якi не мають передбаченого цiєю статтею стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах, але мають вiдповiдний стаж роботи у галузi права".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 66-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.