ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) абзац перший пiдпункту 14.1.71 доповнити реченням такого змiсту: "Це визначення не поширюється на операцiї, що визнаються контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу";

     2) пiдпункт 14.1.159 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.159. пов'язанi особи - юридичнi та/або фiзичнi особи, вiдносини мiж якими можуть впливати на умови або економiчнi результати їх дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють, з урахуванням таких критерiїв:

     а) для юридичних осiб:

     одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами iншої юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     одна i та сама юридична або фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано володiє корпоративними правами у кожнiй такiй юридичнiй особi у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органiв кожної такої юридичної особи;

     одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;

     принаймнi 50 вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають однi i тi самi фiзичнi особи;

     одноособовi виконавчi органи таких юридичних осiб призначенi (обранi) за рiшенням однiєї i тiєї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

     юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд однiєї юридичної особи та/або кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших юридичних осiб, гарантованих однiєю юридичною особою, стосовно iншої юридичної особи перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, - бiльше нiж у 10 разiв);

     б) для фiзичної особи та юридичної особи:

     фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     фiзична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     фiзична особа здiйснює повноваження одноособового виконавчого органу в такiй юридичнiй особi;

     фiзична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд фiзичної особи, наданих юридичнiй особi, та/або будь-яких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших фiзичних осiб, наданих юридичнiй особi, якi надаються пiд гарантiї цiєї фiзичної особи, перевищують суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, - бiльше нiж у 10 разiв);

     в) для фiзичних осiб - чоловiк (дружина), батьки (у тому числi усиновлювачi), дiти (повнолiтнi/неповнолiтнi, у тому числi усиновленi), повнорiднi та неповнорiднi брати i сестри, опiкун, пiклувальник, дитина, над якою встановлено опiку чи пiклування.

     Усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

     безпосередньо належать такiй юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi;

     належать будь-якiй iз пов'язаних сторiн такої юридичної особи в iншiй юридичнiй особi.

     Для цiлей визначення, чи володiє фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв у юридичнiй особi, усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) фiзичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

     безпосередньо належать такiй фiзичнiй особi в юридичнiй особi;

     належать будь-яким пов'язаним особам такої фiзичної особи у зазначенiй юридичнiй особi.

     Розмiр частки володiння корпоративними правами розраховується у разi:

     опосередкованого володiння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володiння корпоративними правами;

     володiння через кiлька ланцюгiв - шляхом пiдсумовування часток володiння корпоративними правами в кожному ланцюгу.

     У разi коли частка володiння корпоративними правами кожної особи в наступнiй юридичнiй особi в ланцюгу перевищує 20 вiдсоткiв, усi особи такого ланцюга є пов'язаними (незалежно вiд результатiв множення).

     Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є пiдставою для визнання таких юридичних осiб пов'язаними. Такi платники податкiв можуть бути визнанi пов'язаними з iнших пiдстав, передбачених цим пiдпунктом.

     За наявностi обставин, зазначених у пiдпунктах "а" - "в" цього пiдпункту, юридичнi та/або фiзичнi особи, якi є сторонами господарської операцiї, мають право самостiйно визнати себе для цiлей оподаткування пов'язаними особами з пiдстав, не передбачених у цьому пiдпунктi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, в судовому порядку може довести на основi фактiв i обставин, що одна юридична або фiзична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи";

     3) пiдпункт 14.1.2511 виключити.

     2. Пункт 20.1 51299#1618статтi 20 доповнити пiдпунктом 20.1.401 такого змiсту:

     "20.1.401. звертатися до суду щодо визнання осiб пов'язаними на основi фактiв i обставин, що одна особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи".

     3. Статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Трансфертне цiноутворення

     39.1. Принцип "витягнутої руки"

     39.1.1. Платник податку, який бере участь у контрольованiй операцiї, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку вiдповiдно до принципу "витягнутої руки".

     39.1.2. Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в однiй чи бiльше контрольованих операцiях, вважається таким, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцiй не вiдрiзняються вiд умов, що застосовуються мiж непов'язаними особами у спiвставних неконтрольованих операцiях.

     39.1.3. Якщо умови в однiй чи бiльше контрольованих операцiях не вiдповiдають принципу "витягнутої руки", прибуток, який був би нарахований платнику податкiв в умовах контрольованої операцiї, що вiдповiдає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку.

     39.1.4. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть.

     39.2. Контрольованi операцiї

     39.2.1. Для цiлей цього Кодексу контрольованими операцiями є:

     39.2.1.1. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств:

     а) господарськi операцiї, якi впливають на об'єкт оподаткування сторiн (сторони) таких операцiй, що здiйснюються платниками податкiв з пов'язаними особами - нерезидентами;

     б) господарськi операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв - нерезидентiв.

     39.2.1.2. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств господарськi операцiї, якi впливають на об'єкт оподаткування платника податкiв, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), яка включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiд час визначення такого перелiку Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

     держави (територiї), у яких ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi;

     держави, якi не розкривають у публiчному доступi iнформацiю про структуру власностi юридичних осiб;

     держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю.

     Такий перелiк держав (територiй) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює щороку в офiцiйних друкованих виданнях та на офiцiйному веб-сайтi iз зазначенням ставок податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок). Iнформацiя про змiну ставок оприлюднюється протягом трьох мiсяцiв з дати їх змiни.

     39.2.1.3. Для контрольованих операцiй з нерезидентами, зареєстрованими у державах (територiях), визначених вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, з вивезення у митному режимi експорту та/або ввезення у митному режимi iмпорту товарiв, що мають бiржове котирування, встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходiв (прибутку, виручки) платникiв податкiв, що є сторонами контрольованої операцiї, здiйснюється за методом порiвняльної неконтрольованої цiни.

     Для визначення найбiльш спiвставної цiни товарiв за принципом "витягнутої руки" використовується середня цiна таких товарiв, що склалася на товарнiй бiржi за декаду, що передує проведенню контрольованої операцiї. Перелiк товарних бiрж для кожної групи товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначенi цiни пiдлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операцiї, умов оплати та постачання товарiв, транспортних та iнших витрат, передбачених у контрактi.

     У разi застосування платником податкiв для встановлення вiдповiдностi умов таких операцiй принципу "витягнутої руки" методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 пiдпункту 39.3.1 пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу, платник податкiв повинен до 1 травня року, що настає за звiтним, подати до контролюючого органу, в якому вiн перебуває на облiку, письмову iнформацiю в довiльнiй формi, в якiй зазначаються данi про всiх пов'язаних з платником податкiв осiб, якi брали участь у ланцюгу купiвлi-продажу таких товарiв (до першого непов'язаного контрагента).

     Iнформацiя повинна мiстити данi про рiвень показникiв рентабельностi пов'язаних осiб вiдповiдно до застосованого платником податкiв методу встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     У разi коли платник податкiв не подасть таку iнформацiю або подана iнформацiя не мiстить усiх даних, достатнiх для перевiрки вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", контролюючий орган має право визначити рiвень цiни контрольованої операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", за методом порiвняльної неконтрольованої цiни самостiйно.

     39.2.1.4. Господарською операцiєю для цiлей трансфертного цiноутворення є всi види операцiй, договорiв або домовленостей, документально пiдтверджених або непiдтверджених, що можуть впливати на оподатковуваний дохiд платника податкiв, зокрема, але не виключно:

     операцiї з товарами, такими як сировина, готова продукцiя тощо;

     операцiї з надання послуг;

     операцiї з нематерiальними активами, такими як роялтi, лiцензiї, плата за використання патентiв, товарних знакiв, ноу-хау тощо, а також з будь-якими iншими об'єктами iнтелектуальної власностi;

     фiнансовi операцiї, включаючи лiзинг, участь в iнвестицiях, кредитах, комiсiї за гарантiю тощо;

     операцiї з капiталом, включаючи купiвлю чи продаж акцiй або iнших iнвестицiй, купiвлю чи продаж довгострокових матерiальних i нематерiальних активiв.

     39.2.1.5. Сукупнiсть господарських операцiй, що здiйснюються мiж пов'язаними особами iз залученням (за посередництвом) осiб, якi не є пов'язаними з ними, визнається контрольованою за умови, що цi непов'язанi особи:

     не виконують в такiй сукупностi операцiй iстотних функцiй, пов'язаних з придбанням (продажем) товарiв (робiт, послуг), мiж пов'язаними особами;

     не використовують в такiй сукупностi операцiй iстотних активiв та/або не приймають на себе iстотних ризикiв для органiзацiї придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг) мiж пов'язаними особами.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд iстотними функцiями та активами розумiються функцiї, якi пов'язанi особи не могли б виконати самостiйно у своїй звичайнiй дiяльностi без залучення iнших осiб та використання активiв таких осiб. Пiд iстотними ризиками розумiються ризики, прийняття яких є обов'язковим для дiлової практики таких операцiй.

     39.2.1.6. Неконтрольованi операцiї - будь-якi господарськi операцiї, не передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.2, 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту.

     Неконтрольованими вважаються операцiї:

     у разi коли цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, цiна вважається такою, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi цiна операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", визначається вiдповiдно до цiєї статтi, але не може бути меншою за мiнiмальну або iндикативну цiну;

     якщо пiд час здiйснення операцiї обов'язковим є проведення оцiнки, вартiсть об'єкта оцiнки є пiдставою для встановлення вiдповiдностi принципу "витягнутої руки" для цiлей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначенi у пiдпунктi 39.3.1 пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу;

     якщо пiд час проведення аукцiону (публiчних торгiв) умови, якi склалися за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), обов'язковiсть проведення якого передбачено законом, визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, умови, сформованi пiд час такого продажу, визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.2.1.7. Господарськi операцiї, передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

     загальний обсяг доходу платника податкiв та/або його пов'язаних осiб вiд усiх видiв дiяльностi, що враховується пiд час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток пiдприємств, перевищує 20 млн гривень за вiдповiдний податковий (звiтний) календарний рiк;

     обсяг групи таких господарських операцiй платника податкiв та/або його пов'язаних осiб з одним контрагентом перевищує 1 млн гривень (без урахування податку на додану вартiсть) або 3 вiдсотки доходу, що враховується пiд час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток пiдприємств, платника податкiв за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     39.2.2. Зiставлення комерцiйних та фiнансових умов операцiй

     39.2.2.1. Для цiлей цього Кодексу контрольованi операцiї визнаються зiставними з неконтрольованими, якщо:

     немає значних вiдмiнностей мiж ними, що можуть iстотно вплинути на фiнансовий результат пiд час застосування вiдповiдного методу трансфертного цiноутворення;

     такi вiдмiнностi можуть бути усуненi шляхом коригування умов та фiнансових результатiв неконтрольованої операцiї для уникнення впливу таких вiдмiнностей на порiвняння.

     39.2.2.2. Пiд час визначення зiставностi операцiй аналiзуються такi елементи контрольованої та зiставних операцiй:

     характеристика товарiв (робiт, послуг), якi є предметом операцiї;

     функцiї, якi виконуються сторонами операцiї, активи, що ними використовуються, умови розподiлу мiж сторонами операцiї ризикiв та вигод, розподiл вiдповiдальностi мiж сторонами операцiї та iншi умови операцiї (далi - функцiональний аналiз);

     стала практика вiдносин та умови договорiв, укладених мiж сторонами операцiї, якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     економiчнi умови дiяльностi сторiн операцiї, включаючи аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностi), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.3. Визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої операцiї може здiйснюватися, зокрема, але не виключно, за результатами аналiзу:

     кiлькостi товарiв, обсягу виконаних робiт (наданих послуг);

     строкiв виконання господарських зобов'язань;

     умов проведення платежiв пiд час здiйснення операцiї;

     офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, у разi використання такої валюти у розрахунках пiд час здiйснення операцiї, змiни такого курсу;

     розмiру звичайних надбавок чи знижок до цiни товарiв (робiт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї), збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв;

     розподiлу прав та обов'язкiв мiж сторонами операцiї, визначених за результатами функцiонального аналiзу.

     39.2.2.4. Аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої та неконтрольованих операцiй може проводитися з урахуванням матерiальних та нематерiальних активiв, що перебувають у розпорядженнi сторiн операцiї та використовуються в цiлях отримання доходу.

     До таких функцiй, зокрема, але не виключно, належать:

     дизайн i технологiчне розроблення товарiв;

     виробництво товарiв;

     складення товарiв чи їх компонентiв;

     монтаж та/або установлення обладнання;

     проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     придбання товарно-матерiальних цiнностей;

     здiйснення оптового чи роздрiбного продажу;

     надання послуг з ремонту, гарантiйного обслуговування;

     маркетинг, реклама товарiв (робiт, послуг);

     зберiгання товарiв;

     транспортування товарiв;

     страхування;

     надання консультацiй, iнформацiйне обслуговування;

     ведення бухгалтерського облiку;

     юридичне обслуговування;

     надання персоналу;

     надання агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу товарiв (робiт, послуг);

     здiйснення контролю якостi;

     навчання та/або професiйна пiдготовка, перепiдготовка або пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;

     органiзацiя збуту товарiв (робiт, послуг) iз залученням третiх осiб, якi мають досвiд вiдповiдної роботи;

     здiйснення стратегiчного управлiння, у тому числi визначення цiнової полiтики, стратегiї виробництва та реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), обсягiв продажу та асортименту товарiв (робiт, послуг), їх споживчих якостей, а також здiйснення оперативного управлiння.

     39.2.2.5. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також можуть враховуватися ризики сторiн операцiї, пов'язанi з провадженням господарської дiяльностi, що впливають на умови операцiї, зокрема, але не виключно, такi:

     виробничi ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;

     ризик змiни ринкових цiн на придбанi матерiали та вироблену продукцiю внаслiдок змiни економiчної кон'юнктури, iнших ринкових умов;

     ризик знецiнення виробничих запасiв, втрати товарами споживчих якостей;

     ризики, пов'язанi iз втратою майна чи майнових прав;

     ризики, пов'язанi iз змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, процентних ставок, кредитнi ризики;

     ризик, пов'язаний з вiдсутнiстю результатiв проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з можливими фiнансовими втратами внаслiдок помилок, допущених пiд час здiйснення iнвестицiй, включаючи вибiр об'єкта iнвестування;

     ризик заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу;

     пiдприємницькi (комерцiйнi) ризики, пов'язанi iз здiйсненням стратегiчного управлiння, включаючи цiнову полiтику та стратегiю виробництва i реалiзацiї товарiв (робiт, послуг);

     ризик зниження рiвня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).

     39.2.2.6. Пiд час визначення зiставностi характеристик ринкiв товарiв (робiт, послуг) можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi фактори:

     географiчне мiсцезнаходження ринкiв та їх обсяги;

     наявнiсть конкуренцiї на ринках, вiдносна конкурентоспроможнiсть продавцiв та покупцiв на ринку;

     наявнiсть на ринку однорiдних (подiбних) товарiв (робiт, послуг);

     попит та пропозицiя на ринку, а також купiвельна спроможнiсть споживачiв;

     рiвень державного регулювання ринкових процесiв;

     рiвень розвитку виробничої i транспортної iнфраструктури;

     iншi характеристики ринку, що впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.7. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї може проводитися аналiз комерцiйних стратегiй сторiн операцiй, до яких, зокрема, але не виключно, належать стратегiї, спрямованi на оновлення та удосконалення власної продукцiї, вихiд на новi ринки збуту товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.8. Вiдхилення у складових хiмiчного складу продукцiї у межах, визначених нормативами, що встановленi центральними органами виконавчої влади та iншими державними органами, у тому числi вiдповiдними нацiональними стандартами, технологiчними картами i технiчними умовами, не може впливати на цiну/рентабельнiсть контрольованої операцiї бiльш як на 5 вiдсоткiв у бiк зменшення або збiльшення такої цiни/рентабельностi.

     39.3. Методи встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.3.1. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" здiйснюється за одним iз таких методiв:

     39.3.1.1. порiвняльної неконтрольованої цiни;

     39.3.1.2. цiни перепродажу;

     39.3.1.3. "витрати плюс";

     39.3.1.4. чистого прибутку;

     39.3.1.5. розподiлення прибутку.

     39.3.2. Критерiї використання методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.3.2.1. Вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного цiноутворення, який є найбiльш доцiльним до фактiв та обставин випадку.

     Найбiльш доцiльний метод трансфертного цiноутворення обирається з числа методiв, наведених у пiдпунктi 39.3.1 цього пункту, з урахуванням таких критерiїв:

     доцiльностi обраного методу вiдповiдно до характеру контрольованої операцiї, що визначається, зокрема, на основi результатiв функцiонального аналiзу контрольованої операцiї (з урахуванням виконуваних функцiй, використовуваних активiв i понесених ризикiв);

     наявностi повної та достовiрної iнформацiї, необхiдної для застосування обраного методу та/або методiв трансфертного цiноутворення;

     ступеня порiвнюваностi мiж контрольованими i неконтрольованими операцiями, включаючи надiйнiсть коригувань порiвнюваностi, якщо такi застосовують, якi можуть використовуватися для усунення розбiжностей мiж такими операцiями.

     Платник податку з урахуванням зазначених критерiїв використовує будь-який метод, який вiн вважає найбiльш доцiльним, однак у разi, коли iснує можливiсть застосування i методу порiвняльної неконтрольованої цiни, i будь-якого iншого методу, застосовується метод порiвняльної неконтрольованої цiни.

     У разi коли з урахуванням таких критерiїв метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподiлення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надiйнiстю, слiд застосовувати метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс".

     Платник податку може не застосовувати бiльше одного методу для визначення того, чи вiдповiдають умови контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     Якщо платник податкiв використав метод, що вiдповiдає положенням цiєї статтi, або вибрав метод трансфертного цiноутворення, зазначений у договорi про попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях, встановлення контролюючим органом вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" базується на тому методi трансфертного цiноутворення, який застосовується платником податкiв, за винятком випадкiв, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податкiв, не є найбiльш доцiльним.

     39.3.2.2. Якщо пiд час застосування методiв трансфертного цiноутворення порiвняння цiни або фiнансового показника контрольованої операцiї проводиться з цiнами або фiнансовими показниками кiлькох спiвставних неконтрольованих операцiй, використовується дiапазон цiн (рентабельностi).

     У разi наявностi кiлькох спiвставних неконтрольованих операцiй використання дiапазону цiн (рентабельностi) є обов'язковим.

     39.3.2.3. Якщо цiна в контрольованiй операцiї або вiдповiдний показник рентабельностi контрольованої операцiї перебуває:

     в межах дiапазону, вважається, що така цiна вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     поза межами дiапазону цiн (рентабельностi), використовується медiана дiапазону цiн (рентабельностi).

     Порядок розрахунку дiапазону цiн (рентабельностi) та медiани дiапазону цiн (рентабельностi) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Застосування для цiлей оподаткування медiани дiапазону цiн (рентабельностi) здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.2.4. Вибiр показника рентабельностi може здiйснюватися з урахуванням, зокрема, але не виключно, таких факторiв:

     виду дiяльностi сторони контрольованої операцiї;

     розподiлу функцiй, ризикiв, активiв сторiн;

     економiчної обґрунтованостi обраного показника;

     незалежностi показника вiд доходiв та/або витрат, визнаних в операцiях мiж пов'язаними сторонами.

     39.3.2.5. Пiд час визначення рiвня рентабельностi контрольованих операцiй можуть бути використанi фiнансовi показники, якi забезпечують встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно:

     характеристики товарiв (робiт, послуг);

     кiлькiсть товарiв, обсяг виконаних робiт (наданих послуг);

     строк виконання господарських зобов'язань;

     умови проведення платежiв пiд час здiйснення операцiї;

     офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, у разi використання такої валюти у розрахунках пiд час здiйснення операцiї, змiни такого курсу;

     розмiр звичайних надбавок чи знижок до цiни товарiв (робiт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї), збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв;

     розподiл прав та обов'язкiв мiж сторонами операцiї, визначених за результатами функцiонального аналiзу.

     39.3.2.6. Показники рентабельностi для цiлей цiєї статтi визначаються на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, що використовуються в Українi, з вiдповiдним коригуванням для забезпечення спiвставностi показникiв.

     39.3.2.7. У разi застосування методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 пункту 39.1 цiєї статтi, здiйснюється вибiр сторони, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення (далi - сторона, що дослiджується).

     Вибiр сторони, що дослiджується, повинен здiйснюватися вiдповiдно до виконаних кожною стороною контрольованої операцiї функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних iз здiйсненням такої операцiї.

     Пiд час вибору сторони, що дослiджується, аналiзується застосовнiсть обраного методу (комбiнацiї методiв) до кожної iз сторiн контрольованої операцiї. Стороною, що дослiджується, обирається сторона:

     щодо якої застосування такого методу (комбiнацiї методiв) є найбiльш обґрунтованим;

     для якої можна знайти найбiльш зiставнi операцiї та/або зiставнi особи;

     яка:

     виконує найменш складнi функцiї щодо контрольованої операцiї;

     приймає найменшi економiчнi (комерцiйнi) ризики стосовно контрольованої операцiї;

     не володiє об'єктами нематерiальних активiв, якi мають значний вплив на рiвень рентабельностi.

     У разi здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй сторона, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення, не обов'язково повинна бути резидентом.

     39.3.3. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни

     39.3.3.1. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни базується на порiвняннi цiни, застосованої пiд час контрольованої операцiї, з цiною (дiапазоном цiн) у спiвставнiй (спiвставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях).

     39.3.3.2. Пiд час застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни порiвняння цiни контрольованої операцiї проводиться з цiною спiвставних неконтрольованих операцiй, якi фактично здiйсненi платником податкiв або iншими особами.

     39.3.3.3. Порiвняння цiни контрольованої операцiї з цiною (дiапазоном цiн) спiвставних неконтрольованих операцiй проводиться на пiдставi наявної iнформацiї про цiни, застосованi протягом перiоду, який аналiзується, або iнформацiї на найближчу до дня здiйснення контрольованої операцiї дату.

     39.3.4. Метод цiни перепродажу

     39.3.4.1. Метод цiни перепродажу складається з порiвняння результату перепродажу, який покупець товару у контрольованiй операцiї отримує вiд перепродажу товару у неконтрольованiй операцiї, з результатом перепродажу, який отримується у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї купiвлi та операцiях перепродажу.

     39.3.4.2. Метод цiни перепродажу також може використовуватися, зокрема, але не виключно, якщо пiд час перепродажу товару здiйснюються такi операцiї:

     пiдготовка товару до перепродажу та його транспортування (подiл товарiв на партiї, формування поставок, сортування, перепакування);

     змiшування товарiв, якщо характеристики кiнцевої продукцiї (напiвфабрикатiв) iстотно не вiдрiзняються вiд характеристик змiшуваних товарiв.

     39.3.5. Метод "витрати плюс"

     39.3.5.1. Метод "витрати плюс" складається з порiвняння надбавки на витрати, понесенi прямо чи опосередковано пiд час поставки товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї, з надбавкою на витрати, понесенi прямо чи опосередковано пiд час поставки товарiв (робiт, послуг) у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

     39.3.5.2. Метод "витрати плюс" може застосовуватися, зокрема, але не виключно, пiд час:

     виконання робiт (надання послуг) особами, якi є пов'язаними з отримувачами результатiв таких робiт (послуг);

     реалiзацiї товарiв, сировини або напiвфабрикатiв за договорами мiж пов'язаними особами;

     реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) мiж пов'язаними особами.

     39.3.6. Метод чистого прибутку

     39.3.6.1. Метод чистого прибутку операцiї полягає у порiвняннi чистого прибутку на основi вiдповiдної бази (витрати, продаж, активи), що отримує платник податку у контрольованiй операцiї, з чистим прибутком на основi тiєї ж бази у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

     39.3.7. Метод розподiлення прибутку

     39.3.7.1. Метод розподiлення прибутку операцiї складається з видiлення кожному пов'язаному пiдприємству, що бере участь у контрольованiй операцiї, частини загального прибутку (або збитку), отриманого вiд такої операцiї, яку б непов'язане пiдприємство отримало вiд участi у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

     39.3.7.2. Якщо сторони контрольованих операцiй, сукупний прибуток яких пiдлягає розподiленню з урахуванням положень пiдпункту 39.3.7 цього пункту, ведуть бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на пiдставi рiзних форм та методiв бухгалтерського облiку, для цiлей застосування методу розподiлення прибутку бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть повинна бути приведена у вiдповiднiсть з єдиними методологiчними засадами бухгалтерського облiку.

     39.3.7.3. Метод розподiлення прибутку може використовуватися, зокрема, але не виключно, у разi наявностi:

     iстотного взаємозв'язку мiж контрольованими операцiями та iншими операцiями, що здiйснюються сторонами контрольованої операцiї з пов'язаними з ними особами;

     власностi (користуваннi) сторiн контрольованої операцiї прав на об'єкти нематерiальних активiв, що iстотно впливають на рiвень рентабельностi.

     39.3.7.4. Розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй проводиться на пiдставi результатiв оцiнки їх вкладу в сукупний прибуток вiдповiдно до критерiїв, що базуються на об'єктивних даних та пiдтверджуються iнформацiєю у зiставних операцiях та/або внутрiшнiми даними сторiн контрольованих операцiй з урахуванням виконаних кожною з них функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних з таким здiйсненням.

     39.3.7.5. Для цiлей пiдпункту 39.3.7 цього пункту сукупним прибутком всiх сторiн контрольованих операцiй є сума прибутку вiд таких контрольованих операцiй всiх сторiн контрольованих операцiй за перiод, що аналiзується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як рiзниця мiж сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами здiйснення контрольованих операцiй, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всiх сторiн контрольованих операцiй.

     39.3.7.6. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основi методiв, передбачених пiдпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 цього пункту, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцiй, на основi ринкового дiапазону цiни товарiв (робiт, послуг) або показникiв рентабельностi для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцiй, використаних активiв та прийнятих комерцiйних ризикiв, що є типовими для зiставних операцiй.

     39.3.7.7. Визначення пiдсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцiй здiйснюється шляхом пiдсумовування вiдповiдних розрахункового прибутку (збитку) i залишкового прибутку (збитку).

     39.3.7.8. Для розподiлу мiж сторонами контрольованих операцiй сукупного або залишкового прибутку (збитку) всiх сторiн зазначених операцiй можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi показники:

     розмiр витрат, понесених кожною iз сторiн контрольованих операцiй у зв'язку iз створенням нематерiальних активiв, використання яких впливає на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) вiд контрольованих операцiй;

     характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцiй, включаючи його чисельнiсть i квалiфiкацiю; витрачений персоналом час; обсяг витрат на оплату працi, що мають вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцiй;

     ринкова вартiсть активiв, що були використанi кожною стороною контрольованих операцiй та мали вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцiй;

     iншi показники, якi пов'язанi з виконанням функцiй, використанням активiв, прийнятими комерцiйними ризиками та розмiром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцiй.

     39.4. Складення та подання звiту про контрольованi операцiї та документацiї з трансфертного цiноутворення для податкового контролю

     39.4.1. Для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням звiтним перiодом є календарний рiк.

     39.4.2. Платники податкiв (крiм Нацiонального банку України), якi протягом звiтного перiоду здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iнформацiю про здiйсненi контрольованi операцiї одночасно з поданням декларацiї з податку на прибуток пiдприємств (додаток до декларацiї).

     Платники податкiв, обсяг контрольованих операцiй яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартiсть), зобов'язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 травня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     Форма звiту про контрольованi операцiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.4.3. Платники податкiв, що здiйснюють контрольованi операцiї, повиннi вести та зберiгати документацiю щодо трансфертного цiноутворення.

     39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, платники податкiв протягом мiсяця з дня отримання запиту подають документацiю щодо окремих контрольованих операцiй, зазначених у запитi, яка повинна мiстити iнформацiю, зазначену у пiдпунктi 39.4.6 цього пункту.

     39.4.5. Запит надсилається не ранiше 1 травня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцiю (операцiї) було здiйснено.

     39.4.6. Документацiя з трансфертного цiноутворення (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений в довiльнiй формi) повинна мiстити таку iнформацiю:

     а) данi про пов'язаних осiб, а саме:

     контрагента (контрагентiв) контрольованої операцiї;

     осiб, якi безпосередньо (опосередковано) володiють корпоративними правами платника податкiв у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв.

     Данi повиннi бути такими, що дають змогу iдентифiкувати таких пов'язаних осiб (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи);

     б) загальний опис дiяльностi групи (включаючи материнську компанiю та її дочiрнi пiдприємства), у тому числi органiзацiйну структуру групи, опис господарської дiяльностi групи, полiтику трансфертного цiноутворення;

     в) опис операцiї, умови її здiйснення (цiна, строки та iншi визначенi законодавством України обов'язковi умови договорiв (контрактiв);

     г) опис товарiв (робiт, послуг), включаючи фiзичнi характеристики, якiсть i репутацiю на ринку, країну походження i виробника, наявнiсть товарного знаку та iншу iнформацiю, пов'язану з якiсними характеристиками товару (роботи, послуги);

     ґ) умови та строки здiйснення розрахункiв за операцiєю;

     д) чинники, якi вплинули на формування та встановлення цiни;

     е) вiдомостi про функцiї пов'язаних осiб, що є сторонами контрольованої операцiї, про використанi ними активи, пов'язанi з такою контрольованою операцiєю, та економiчнi (комерцiйнi) ризики, якi такi особи враховували пiд час здiйснення контрольованої операцiї (функцiональний аналiз та аналiз ризикiв);

     є) економiчний аналiз (включаючи методи, якi застосовано для визначення умов контрольованої операцiї та обґрунтування причин вибору вiдповiдного методу; суму отриманих доходiв (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслiдок здiйснення контрольованої операцiї, рiвень рентабельностi; розрахунок ринкового дiапазону цiн (рентабельностi) стосовно контрольованої операцiї з описом пiдходу до вибору зiставних операцiй, джерела iнформацiї, застосованi для визначення умов контрольованої операцiї);

     ж) результати порiвняльного аналiзу комерцiйних та фiнансових умов операцiй вiдповiдно до пiдпункту 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi;

     з) вiдомостi про проведене платником податку самостiйне або пропорцiйне коригування податкової бази та сум податку вiдповiдно до пiдпунктiв 39.5.4 i 39.5.5 пункту 39.5 цiєї статтi (у разi його проведення).

     39.4.7. Документацiя з трансфертного цiноутворення подається платником податкiв до контролюючого органу, в якому платник перебуває на облiку.

     39.4.8. У разi коли подана платником податкiв документацiя з трансфертного цiноутворення не мiстить iнформацiю в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.6 цього пункту, або належного обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, надсилає такому платнику податкiв запит з вимогою додатково подати протягом 10 днiв з моменту його отримання iнформацiю вiдповiдно до пiдпункту 39.4.6 цього пункту та/або обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     39.4.9. Документацiя з трансфертного цiноутворення подається державною мовою. У разi подання разом з документацiєю документiв, викладених iноземною мовою, платник податкiв одночасно подає переклад таких документiв державною мовою.

     39.5. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки"

     39.5.1. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється шляхом монiторингу та аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та документацiї з трансфертного цiноутворення, будь-яких iнших iнформацiйних джерел та шляхом отримання iнформацiйних матерiалiв i висновкiв, у тому числi в ходi опитувань уповноважених осiб та/або працiвникiв платника податкiв, а також проведення перевiрок платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй (далi - перевiрка контрольованих операцiй).

     39.5.1.1. Монiторинг умов контрольованих операцiй здiйснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, за цiнами, що застосовуються сторонами таких операцiй, та шляхом аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та документацiї з трансфертного цiноутворення, будь-яких iнших iнформацiйних джерел та шляхом отримання iнформацiйних матерiалiв i висновкiв, поданих платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi.

     З метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час проведення аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, поданих платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi, мають право проводити опитування уповноважених осiб та/або працiвникiв платника податкiв.

     Порядок проведення монiторингу контрольованих операцiй та опитування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.1.2. Платник податкiв, стосовно якого здiйснювався податковий контроль, iнформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї в десятиденний строк з дня надсилання такого повiдомлення.

     39.5.2. Перевiрка контрольованих операцiй проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     39.5.2.1. Пiдставами для перевiрки контрольованих операцiй є:

     а) отримання вiд платника податкiв звiту про контрольованi операцiї вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi;

     б) надсилання повiдомлення контролюючим органом вiдповiдно до пiдпункту 39.5.1.2 пiдпункту 39.5.1 цього пункту;

     в) виявлення за результатами монiторингу та/або аналiзу документацiї фактiв здiйснення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано або iнформацiя про якi не включена до поданого звiту;

     г) неподання платником податку або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї або документацiї з трансфертного цiноутворення;

     ґ) отримання документально пiдтвердженої iнформацiї та даних, що свiдчать про невiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     39.5.2.2. Порядок проведення перевiрки контрольованих операцiй встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.2.3. Надання платником податкiв документiв вiдбувається згiдно з вимогами пунктiв 85.2 i 85.3 статтi 85 цього Кодексу протягом 10 днiв з дати початку перевiрки.

     У разi необхiдностi отримання додаткових документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй пiд час проведення перевiрки, вони надаються платником податкiв протягом 15 днiв з дати отримання запиту контролюючого органу.

     39.5.2.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки контрольованої операцiї одного платника податкiв протягом календарного року.

     39.5.2.5. Якщо у платника податкiв, що є стороною контрольованої операцiї, стосовно зазначеної операцiї проведено перевiрку контрольованих операцiй i за результатами такої перевiрки встановлено вiдповiднiсть цiн контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", щодо неї не можуть бути проведенi перевiрки платникiв податкiв, якi є iншими сторонами цiєї операцiї стосовно тих самих контрольованих операцiй.

     39.5.2.6. Проведення перевiрки контрольованих операцiй не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     39.5.2.7. Строк проведення перевiрки контрольованих операцiй обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення довiдки (акта) про проведення такої перевiрки.

     39.5.2.8. Тривалiсть перевiрки контрольованих операцiй не повинна перевищувати 18 мiсяцiв.

     Кожнi шiсть мiсяцiв проведення перевiрки контрольованих операцiй контролюючий орган подає платнику податкiв iнформацiю про поточний стан проведення перевiрки.

     39.5.2.9. У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд iноземних державних органiв, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документiв, необхiдних для дослiдження вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 мiсяцiв.

     39.5.2.10. Пiд час перевiрки контрольованих операцiй можуть бути перевiренi контрольованi операцiї з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

     39.5.2.11. Якщо платник податкiв використав найбiльш доцiльний метод встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" згiдно з критерiями, передбаченими пунктом 39.3 цiєї статтi, такий метод використовується пiд час перевiрки контролюючим органом.

     Якщо контролюючим органом доведено, що застосований платником податкiв метод (комбiнацiя методiв) не дає змоги найбiльш обґрунтовано встановити вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", вiн має право застосувати iншi методи (комбiнацiю методiв) для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     39.5.2.12. Застосування методiв (комбiнацiї методiв) встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", не встановлених цiєю статтею, забороняється.

     39.5.2.13. Посадовi особи, якi проводять перевiрку контрольованих операцiй, мають право надiслати платникам податкiв, якi є сторонами контрольованих операцiй, що перевiряються, запит про надання документiв (iнформацiї) щодо операцiй та/або провести зустрiчну звiрку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та провести опитування посадових осiб та/або працiвникiв платникiв податкiв, якi є сторонами контрольованих операцiй.

     Платник податкiв зобов'язаний забезпечити можливiсть посадовим особам, якi проводять перевiрку контрольованих операцiй, провести опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв.

     39.5.2.14. Результати перевiрки контрольованих операцiй оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами, якi проводили перевiрку та платником податкiв або його представником.

     39.5.2.15. Якщо за результатами перевiрки виявлено, що умови контрольованої операцiї вiдрiзняються вiд умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", що призвело до заниження суми податку, складається акт перевiрки. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

     39.5.2.16. У разi коли за результатами перевiрок, що не стосуються трансфертного цiноутворення, вже були донарахованi податковi зобов'язання на пiдставi коригування цiн та обмежень рiвня витрат та доходiв за такими операцiями, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевiрки залiковуються в погашення нарахованих податкiв за результатами перевiрки контрольованих операцiй.

     39.5.2.17. Форма акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Акт про результати перевiрки контрольованої операцiї повинен мiстити документально пiдтвердженi факти вiдхилення умов контрольованої операцiї вiд умов, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", обґрунтування того, що таке вiдхилення спричинило заниження суми податку, розрахунок суми такого заниження.

     39.5.2.18. У разi вiдмови платника податкiв або його представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

     39.5.2.19. Акт (довiдка) перевiрки контрольованої операцiї повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення платнику податкiв, щодо якого проводилася перевiрка, або його представнику пiд розписку.

     39.5.2.20. У разi незгоди платника податкiв або його представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки контрольованої операцiї, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 днiв з дня отримання акта. При цьому платник податкiв має право подати разом iз запереченнями або в погоджений строк документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

     Такi заперечення розглядаються протягом 30 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     39.5.2.21. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки контрольованої операцiї здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу.

     39.5.2.22. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки контрольованої операцiї, здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу.

     39.5.2.23. Матерiали та вiдомостi, отриманi територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час здiйснення заходiв податкового контролю щодо контрольованих операцiй, можуть бути використанi пiд час проведення перевiрки iнших осiб, якi є сторонами таких операцiй.

     39.5.3. Джерела iнформацiї, що використовуються для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.5.3.1. Платник податкiв та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, використовують джерела iнформацiї, якi мiстять вiдомостi, що дають можливiсть спiвставити комерцiйнi та фiнансовi умови операцiй згiдно з пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi, зокрема:

     а) iнформацiю про зiставнi операцiї платника податку, а також iнформацiю про зiставнi операцiї його контрагента-сторони контрольованої операцiї з непов'язаними особами;

     б) будь-якi iнформацiйнi джерела, що є загальнодоступними та надають iнформацiю про спiвставнi операцiї та осiб.

     39.5.3.2. Якщо платник податкiв з метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, використав джерела iнформацiї, передбаченi пiдпунктом 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 цього пункту, контролюючий орган використовує тi самi джерела iнформацiї, якщо не доведено, що iншi джерела iнформацiї дають можливiсть отримати вищий рiвень зiставностi комерцiйних та фiнансових умов операцiй.

     39.5.3.3. Для зiставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцiй з умовами неконтрольованих операцiй контролюючий орган не має права використовувати iнформацiю, яка не є загальнодоступною (зокрема iнформацiю, доступ до якої наявний тiльки у органiв державної влади).

     39.5.4. Самостiйне коригування

     39.5.4.1. У разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй умов, що не вiдповiдають принципу "витягнутої руки", платник податкiв має право самостiйно провести коригування цiни контрольованої операцiї i сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.5.4.2. Самостiйне коригування є коригуванням платником податкiв цiни контрольованої операцiї, за результатами якого розрахована цiна вiдповiдає принципу "витягнутої руки", навiть якщо така цiна вiдрiзняється вiд фактичної цiни, встановленої пiд час здiйснення контрольованої операцiї.

     39.5.5. Пропорцiйне коригування

     39.5.5.1. У разi коли за результатами перевiрки вiдповiдностi умов контрольованих операцiй з пов'язаними особами-резидентами принципу "витягнутої руки" контролюючим органом встановлено вiдхилення вiд умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", та проведено донарахування податкових зобов'язань або коригування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi, або якщо платник податкiв провiв самостiйне коригування згiдно з пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, iнша сторона контрольованої операцiї - пов'язана особа має право на коригування своїх податкових зобов'язань виходячи з умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", визначених такою перевiркою або самостiйно таким платником податку. Таке коригування для цiлей цього Кодексу визначається пропорцiйним коригуванням.

     39.5.5.2. У разi коли внаслiдок самостiйних коригувань, проведених платником податкiв у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, або у результатi перевiрки, проведеної контролюючим органом, такому платнику податкiв було донараховано податковi зобов'язання, право на проведення пропорцiйного коригування виникає в iншої сторони контрольованої операцiї лише пiсля сплати таких податкових зобов'язань платником податкiв.

     39.5.5.3. Пiд час проведення пропорцiйного коригування первиннi документи та регiстри бухгалтерського облiку не коригуються.

     39.5.5.4. Пропорцiйне коригування проводиться платником податкiв на пiдставi повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та в iнших випадках, визначених цiєю статтею.

     Повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування надсилається платнику податкiв протягом 30 календарних днiв з дати виникнення права на проведення пропорцiйного коригування в електроннiй формi засобами електронного зв'язку або рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику пiд розписку.

     У разi наявностi у платника податкiв iнформацiї про виконання iншою стороною контрольованої операцiї рiшення про донарахування податкових зобов'язань або коригування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування, iнших показникiв податкової звiтностi, або якщо така сторона провела самостiйне коригування згiдно з пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, такий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про надсилання повiдомлення про проведення пропорцiйного коригування iз зазначенням пiдстав для його проведення.

     Якщо право платника податкiв на проведення пропорцiйних коригувань виникло в результатi виконання iншою стороною контрольованої операцiї рiшення про донарахування податкових зобов'язань, до заяви додаються копiї документiв, якi пiдтверджують виконання таких рiшень або сплату суми заниження податкового зобов'язання (недоплати), розрахованої в результатi проведення платником податкiв самостiйного коригування.

     Форма та порядок подання такої заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.5.5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, розглядає заяву платника податкiв протягом 15 робочих днiв з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рiшень:

     надiслати повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування;

     вiдмовити у проведеннi пропорцiйного коригування у разi недотримання порядку подання заяви або вiдсутностi необхiдних документiв;

     повiдомити про вiдмову у проведеннi пропорцiйного коригування у зв'язку з оскарженням рiшення про донарахування податкових зобов'язань.

     Якщо протягом 20 робочих днiв, що настають за днем отримання заяви платника податкiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, не було надiслано повiдомлення про можливiсть пропорцiйного коригування або обґрунтовану вiдмову у його проведеннi, заява такого платника податку вважається задоволеною i вiн має право на проведення вiдповiдного пропорцiйного коригування.

     Якщо контролюючим органом встановлено, що таке пропорцiйне коригування є необґрунтованим та призвело до заниження податкових зобов'язань або завищення бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, вiд'ємного значення об'єкта оподаткування, платника податкiв може бути притягнено до вiдповiдальностi в порядку, передбаченому статтею 123 цього Кодексу.

     39.5.5.6. У разi коли пропорцiйне коригування проведено вiдповiдно до рiшення про донарахування податкових зобов'язань, що в подальшому було скасовано, проводиться зворотне коригування.

     39.5.5.7. Зворотне коригування проводиться на пiдставi повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, протягом 20 робочих днiв з дати отримання такого повiдомлення. До повiдомлення додаються розрахунок зворотного коригування та копiя вiдповiдного судового рiшення про скасування рiшення про нарахування податкових зобов'язань.

     39.5.5.8. Повернення надмiру сплачених сум податкiв за скасованим рiшенням проводиться виключно пiсля того, як проведено зворотне коригування та сплачено вiдповiднi податки сторонами контрольованої операцiї.

     39.5.5.9. Штрафнi санкцiї пiд час проведення зворотного коригування не нараховуються.

     39.5.5.10. Форми повiдомлення про пропорцiйне коригування та зворотне коригування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.5.11. У разi коли одна iз сторiн контрольованих операцiй є нерезидентом, пропорцiйне коригування проводиться в порядку i на умовах, що передбачаються мiжнародними договорами України про усунення подвiйного оподаткування.

     39.6. Попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях

     39.6.1. Великий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях.

     Узгодження цiн у контрольованих операцiях є процедурою мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час якої узгоджуються критерiї для визначення умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", для деяких майбутнiх контрольованих операцiй на обмежений строк на пiдставi договору.

     39.6.1.1. Предметом узгодження можуть бути, зокрема, але не виключно:

     види та/або перелiк товарiв (робiт, послуг), що є предметом контрольованих операцiй;

     методи або комбiнацiя методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     перелiк джерел iнформацiї, якi передбачається використати для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки";

     строк, на який узгоджуються цiни у контрольованих операцiях;

     допустиме вiдхилення вiд встановленого рiвня економiчних умов здiйснення контрольованих операцiй;

     порядок, строки подання та перелiк документiв, якi пiдтверджують дотримання узгоджених цiн у контрольованих операцiях.

     39.6.1.2. Iншi умови попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях визначаються за згодою сторiн.

     39.6.2. За результатами попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях укладається договiр, який пiдписується керiвником великого платника (платникiв) податкiв або його уповноваженою особою та керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.6.2.1. Договiр, укладений за результатами узгодження цiн у контрольованих операцiях мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, має одностороннiй характер.

     39.6.2.2. У разi коли предметом узгодження є порядок встановлення вiдповiдностi цiн у контрольованiй зовнiшньоекономiчнiй операцiї принципу "витягнутої руки", великий платник (платники) податкiв чи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, мають право залучати до процедури узгодження цiн державний орган, уповноважений справляти податки i збори в державi, яка є стороною контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародного договору (конвенцiї) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такою державою). Договiр, укладений за результатами такого взаємного узгодження, має двостороннiй характер.

     39.6.2.3. У разi залучення до процедури узгодження цiн двох i бiльше державних органiв, уповноважених справляти податки i збори в державах, якi є сторонами контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародних договорiв (конвенцiй) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такими державами), договiр, укладений за результатами такого узгодження, має багатостороннiй характер.

     39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях, за результатами якого укладаються договори, що мають одностороннiй, двостороннiй та багатостороннiй характер, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi дотримання умов договору про узгодження цiн контролюючi органи не мають права приймати рiшення про донарахування податкових зобов'язань, штрафiв, пенi стосовно контрольованих операцiй, якi є предметом договору про попереднє узгодження цiн".

     4. У статтi 78:

     1) у пунктi 78.1:

     пiдпункт 78.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "78.1.2. платником податкiв не подано в установлений законом строк податкову декларацiю, розрахунки, звiт про контрольованi операцiї або документацiю з трансфертного цiноутворення, якщо їх подання передбачено законом";

     пiдпункти 78.1.14 i 78.1.15 замiнити пiдпунктами 78.1.14 - 78.1.16 такого змiсту:

     "78.1.14. у разi отримання документально пiдтвердженої iнформацiї та даних, що свiдчать про невiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" та/або встановлення невiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.1.1 пiдпункту 39.5.1 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу;

     78.1.15. неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення або у разi встановлення порушень пiд час монiторингу такого звiту або документацiї вiдповiдно до вимог пунктiв 39.4 i 39.5 статтi 39 цього Кодексу;

     78.1.16. отримано звiт про контрольованi операцiї, надiсланий платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу. У такому разi перевiрка проводиться виключно з питань контролю трансфертного цiноутворення";

     2) доповнити пунктом 78.9 такого змiсту:

     "78.9. Перевiрка платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй проводиться з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     5. Пункт 79.4 статтi 79 виключити.

     6. Перше речення абзацу першого пункту 102.1 статтi 102 пiсля слiв i цифр "не пiзнiше закiнчення 1095 дня" доповнити цифрами i словами " (2555 дня у разi проведення перевiрки контрольованої операцiї вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу)".

     7. Пункт 120.3 статтi 120 викласти в такiй редакцiї:

     "120.3. Неподання платником податкiв звiту та/або обов'язкової документацiї про здiйсненi ним протягом року контрольованi операцiї або невключення до такого звiту iнформацiї про всi здiйсненi протягом звiтного перiоду контрольованi операцiї вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, тягне за собою накладення штрафу у розмiрi:

     100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання (несвоєчасного подання) звiту про контрольованi операцiї;

     п'ять вiдсоткiв суми контрольованих операцiй, що не задекларованi у звiтi;

     три вiдсотки суми контрольованих операцiй, щодо яких не була подана документацiя, визначена пiдпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати за всi незадекларованi контрольованi операцiї".

     8. Пункт 21 пiдроздiлу 10 "Iншi перехiднi положення" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi 1 сiчня 2015 року.

     2. Установити, що звiт про контрольованi операцiї за 2014 рiк подається до 1 травня 2015 року i формується з урахуванням норм статтi 39 Податкового кодексу України, у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 72-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.