ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов'язань

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт "г" пiдпункту 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "г) заборгованiсть фiзичних осiб, прощена кредитором, за винятком заборгованостi осiб, пов'язаних з таким кредитором, та осiб, якi перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових вiдносинах".

     2. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) пiдпункти 165.1.16 i 165.1.29 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.16. кошти, отриманi платником податку в рахунок компенсацiї (вiдшкодування) вартостi майна (нематерiальних активiв), примусово вiдчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартiсть такої компенсацiї, отриманої у негрошовiй формi;

     доходи, отриманi внаслiдок реалiзацiї заставленого майна, майна платника податку при зверненнi стягнення фiнансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), за умови що таке майно було придбано за рахунок такого кредиту (позики);

     "165.1.29. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанкiвської фiнансової установи, яка повертається йому, сума, яка отримується платником податку внаслiдок продажу права вимоги на депозит, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дiї договору), у тому числi фiнансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та пiд проценти. До загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку, який придбав право вимоги на такий депозит (вклад), включається позитивна рiзниця мiж сумою коштiв, отриманих у результатi реалiзацiї права вимоги, та вартiстю, що визначається iз суми витрат на придбання такого депозиту (вкладу). У разi нотарiального посвiдчення договору купiвлi-продажу права вимоги на депозит нотарiус повiдомляє контролюючий орган про такий договiр у порядку, встановленому цим роздiлом";

     2) пiдпункт 165.1.55 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "сума процентiв, комiсiї та/або штрафних санкцiй (пенi), прощених (анульованих) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним iз процедурою його банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi".

     3. Пiдроздiл 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8. Не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмiрi рiзницi мiж основною сумою боргу за фiнансовим кредитом в iноземнiй валютi, визначена за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату змiни валюти зобов'язання за таким кредитом з iноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 1 сiчня 2014 року, а також сума процентiв, комiсiї та/або штрафних санкцiй (пенi) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним iз процедурою його банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi. Норми цього пункту застосовуються до фiнансових кредитiв в iноземнiй валютi, не погашених до 1 сiчня 2014 року.

     Дiя абзацу першого цього пункту поширюється на операцiї з прощення (анулювання) кредитором боржниковi заборгованостi за фiнансовим кредитом в iноземнiй валютi, що здiйснювалися починаючи з 1 сiчня 2015 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квiтня 2015 року
N 321-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.