ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бiзнесу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до статтi 69 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 69.1 доповнити словами "чи iнформацiї з цього реєстру, отриманої банком вiдповiдно до закону, iз зазначенням даних про взяття на облiк в контролюючих органах як платника податкiв".

     2. В абзацi першому пункту 69.2 слова "не пiзнiше наступного робочого дня з дня вiдкриття/закриття рахунка (включаючи день вiдкриття/закриття)" замiнити словами "у день вiдкриття/закриття рахунка".

     3. Пункт 69.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, не направив повiдомлення про вiдмову у взяттi рахунка на облiк, такий рахунок вважається взятим на облiк у контролюючому органi за мовчазною згодою - у час та дату отримання фiнансовою установою повiдомлення (квитанцiї) контролюючого органу про пiдтвердження факту прийняття повiдомлення до оброблення згiдно з порядком подання повiдомлень, встановленим вiдповiдно до пункту 69.5 цiєї статтi".

     4. Пункт 69.4 доповнити словами та цифрами "або дата, визначена як дата взяття на облiк у контролюючому органi за мовчазною згодою згiдно з абзацом другим пункту 69.3 цiєї статтi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квiтня 2015 року
N 344-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.