ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходiв, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 141.4 статтi 141 доповнити пiдпунктом 141.4.10 такого змiсту:

     "141.4.10. Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери або облiгацiї мiсцевих позик, або борговi цiннi папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями, проданi або розмiщенi нерезидентам за межами територiї України через уповноважених агентiв нерезидентiв, або процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi державою або до бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету позики (кредити або зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються в Державному бюджетi України або мiсцевих бюджетах чи кошторисi Нацiонального банку України, або за кредити (позики), якi отриманi суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями";

     2) у пiдпунктi 165.1.2 пункту 165.1 статтi 165 пiсля слiв "Нацiонального банку України" доповнити словами "а також сума доходiв, отриманих нерезидентами у виглядi процентiв, нарахованих на державнi цiннi папери або облiгацiї мiсцевих позик, або борговi цiннi папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями, якщо такi цiннi папери придбанi нерезидентами за межами територiї України через уповноважених агентiв - нерезидентiв, або процентiв, отриманих нерезидентами за наданi державi або бюджету Автономної Республiки Крим чи мiському бюджету позики (кредити або зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються в Державному бюджетi України або мiсцевих бюджетах чи кошторисi Нацiонального банку України, або за наданi суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 травня 2015 року
N 482-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.