ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо особливостей виконання проектiв мiжнародної технiчної допомоги на Чорнобильськiй АЕС

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 133.3 статтi 133 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нерезиденти, що дiють вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю, можуть провадити свою господарську дiяльнiсть без реєстрацiї у контролюючому органi";

     2) статтю 142 доповнити пунктами 142.2 та 142.3 такого змiсту:

     "142.2. На перiод пiдготовки до зняття i зняття з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему звiльняється вiд оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такi кошти використовуються на фiнансування робiт з пiдготовки до зняття i зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання вивiльнених вiд оподаткування коштiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання з цього податку за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до цього Кодексу.

     142.3. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий за рахунок мiжнародної технiчної допомоги або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi, для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання вивiльнених вiд оподаткування коштiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання з цього податку за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до цього Кодексу".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 квiтня 2015 року
N 364-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.