МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 23 червня 2015 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України матерiали та звiт про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у перiод розслiдування (друге пiврiччя 2013 року - перше пiврiччя 2014 року) iмпорт в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення (далi - товар) походженням з Киргизької Республiки (далi - КР) здiйснювався за демпiнговими цiнами. Порiвняння проводилося на основi однакових базисних умов поставки товару нормальної вартостi, визначеної на пiдставi цiн, установлених пiд час здiйснення звичайних торговельних операцiй мiж незалежними покупцями в КР, з експортною цiною товару, що фактично була оплачена пiд час продажу в Україну з КР;

     обсяг iмпорту товару в Україну походженням з КР протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року зрiс на 72,26 %, одночасно зросла його частка в загальному iмпортi в Україну - з 18,76 % до 36,79 %;

     протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року вiдбулося погiршення соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника публiчного акцiонерного товариства "IСКРА", а саме скоротилися: обсяги продажу на внутрiшньому ринку України (на 9,95 %), фiнансовий результат вiд продажу на внутрiшньому ринку України (на 19,19 %), рентабельнiсть (на 13,33 %), iнвестицiї (на 85,73 %), кiлькiсть працiвникiв (на 12,08 %), коефiцiєнт лiквiдностi (на 10,94 %), зросли залишки на складах (на 34,19 %) тощо;

     протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з КР здiйснювався за цiнами, нижчими за цiни нацiонального товаровиробника, та призводив до зниження його цiни;

     киргизькi виробники товару мають достатнiй експортний потенцiал, що свiдчить про ймовiрнiсть значного зростання обсягу демпiнгового експорту в Україну. Практика киргизьких експортерiв з реалiзацiї товару у третi країни переважно за демпiнговими цiнами, нижчими за цiни нацiонального товаровиробника, свiдчить про ймовiрнiсть значного перешкоджання зростанню його цiн i зростання потреб у нових iмпортних поставках;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом товару походженням з КР та шкодою, що наносилася нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     У зв'язку з вищезазначеним та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-330/2015/4442-06 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки" (далi - рiшення Комiсiї), згiдно з яким установила остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше як 200 Вт i напругою понад 100 В, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита в розмiрi 25,73 %.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару вiдповiдно до його опису.

     Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 25,73 %.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi рiшенням Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.