ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законiв України щодо застосування реєстраторiв розрахункових операцiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 296.10 статтi 296 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) викласти в такiй редакцiї:

     "296.10. Реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку:

     першої групи;

     другої i третьої груп (фiзичнi особи - пiдприємцi) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разi перевищення в календарному роцi обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцiй для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцiй розпочинається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всiх наступних податкових перiодах протягом дiї свiдоцтва платника єдиного податку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 2:

     в абзацi третьому:

     перше речення доповнити словами "операцiй з приймання готiвки для подальшого переказу";

     у другому реченнi слова "електронний контрольно-касовий реєстратор" замiнити словами "електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор";

     пiсля абзацу сьомого доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцiй, призначений для забезпечення реалiзацiї фiскальних функцiй у складi програмно-технiчного комплексу самообслуговування, автоматiв з продажу товарiв (послуг) тощо;

     програмно-технiчний комплекс самообслуговування - у значеннi, наведеному в Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами десятим - двадцять дев'ятим;

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником органiзовує продаж, передачу в оренду, лiзинг, технiчне обслуговування i ремонт реєстраторiв розрахункових операцiй";

     б) у статтi 3:

     у пунктi 9 слова "i забезпечувати їх зберiгання в книгах облiку розрахункових операцiй" виключити;

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) вести в порядку, встановленому законодавством, облiк товарних запасiв на складах та/або за мiсцем їх реалiзацiї, здiйснювати продаж лише тих товарiв (послуг), що вiдображенi в такому облiку.

     Такi вимоги не поширюються на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть";

     пункт 13 доповнити реченням такого змiсту: "Такi вимоги не поширюються на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть";

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) вводити в експлуатацiю, проводити технiчне обслуговування без порушення ранiше здiйсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцiй, ремонтувати реєстратори розрахункових операцiй через центри сервiсного обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) у разi виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцiй, а також пошкодження засобiв контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправностi чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довiльнiй формi повiдомити центр сервiсного обслуговування, а також протягом двох робочих днiв пiсля дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довiльнiй формi повiдомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податкiв";

     в) пункт 8 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "8) проводити технiчне обслуговування без порушення ранiше здiйсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцiй, ремонтувати реєстратори розрахункових операцiй через центри сервiсного обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     г) у частинi першiй статтi 5 слова i цифри "але не бiльше 72 годин (7 робочих днiв)" замiнити словами i цифрою "не бiльше 7 робочих днiв";

     ґ) статтю 6 виключити;

     д) пункт 2 статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2) при виконаннi банкiвських операцiй, крiм:

     операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, якщо такi операцiї виконуються не в касах уповноважених банкiв;

     операцiй комерцiйних агентiв банкiв та небанкiвських фiнансових установ з приймання готiвки для подальшого її переказу з використанням програмно-технiчних комплексiв самообслуговування, за винятком програмно-технiчних комплексiв самообслуговування, що дають змогу користувачевi здiйснювати виключно операцiї з отримання коштiв";

     е) статтю 12 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Не пiдлягають виключенню з Державного реєстру моделi реєстраторiв розрахункових операцiй, що ранiше пройшли первинну реєстрацiю та використовуються суб'єктом господарювання, до закiнчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатнiсть таких реєстраторiв, у тому числi комплектувальних виробiв та їх складових частин, збереження iнформацiї у фiскальнiй пам'ятi, за умови дотримання користувачем вимог експлуатацiйних документiв). Строк мiж первинною реєстрацiєю реєстраторiв розрахункових операцiй та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи рокiв. У разi змiни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцiй виробник (постачальник) зобов'язаний, за наявностi технiчних можливостей, здiйснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцiй".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     є) у статтi 13:

     частину другу виключити;

     у частинi четвертiй слова "власнi" та "власних" виключити;

     ж) у статтi 14:

     пункт 1 доповнити словами "затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пунктi 2 цифри i слово "72 годин" замiнити цифрою i словами "7 робочих днiв";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) у разi незабезпечення гарантiйного ремонту реєстратора розрахункових операцiй не пiзнiше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцiй ввести в експлуатацiю належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцiй";

     з) у статтi 17:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова "невiдповiдностi суми готiвкових коштiв на мiсцi проведення розрахункiв сумi коштiв, зазначенiй у денному звiтi, а в разi використання розрахункової книжки - загальнiй сумi продажу за розрахунковими квитанцiями, виданими з початку робочого дня" замiнити словами "невiдповiдностi у юридичних осiб на мiсцi проведення розрахункiв суми готiвкових коштiв сумi коштiв, зазначенiй у денному звiтi, бiльше нiж на 10 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, а в разi використання юридичною особою розрахункової книжки - загальнiй сумi продажу за розрахунковими квитанцiями, виданими з початку робочого дня";

     в абзацi третьому слова "вчинене вдруге" замiнити словами "за кожне наступне вчинене порушення";

     абзац четвертий виключити;

     пункт 4 виключити;

     у пунктi 5 слова "або не збережено контрольну стрiчку протягом трьох рокiв" виключити;

     и) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. За порушення вимог цього Закону до центрiв сервiсного обслуговування, що забезпечують гарантiйний ремонт реєстраторiв розрахункових операцiй, за рiшенням контролюючого органу, який здiйснює фактичнi перевiрки суб'єктiв господарювання вiдповiдно до Податкового кодексу України, застосовуються фiнансовi санкцiї у таких розмiрах:

     у разi незабезпечення гарантiйного ремонту реєстратора розрахункових операцiй у строки, встановленi цим Законом, та невведення в експлуатацiю належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцiй - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат, встановлених законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     i) статтю 20 доповнити реченням такого змiсту: "Такi вимоги не поширюються на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть";

     ї) пункт 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "9. Тимчасово звiльняються вiд санкцiй за порушення вимог цього Закону:

     суб'єкти господарювання при наданнi послуг у разi проведення розрахункiв у касах з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку; при продажу товарiв у системах електронної торгiвлi (комерцiї) - до 1 липня 2015 року.

     При цьому санкцiї за порушення вимог цього Закону у перiод з 1 липня 2015 року до 1 сiчня 2016 року не застосовуються до суб'єктiв господарювання, якi до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторiв розрахункових операцiй, включених до Державного реєстру реєстраторiв розрахункових операцiй, i ввели в експлуатацiю такi реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 сiчня 2016 року;

     суб'єкти господарювання при виконаннi операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти у разi, якщо цi операцiї виконуються не в касах уповноважених банкiв, операцiй комерцiйних агентiв банкiв та небанкiвських фiнансових установ з приймання готiвки для подальшого її переказу з використанням програмно-технiчних комплексiв самообслуговування - до 1 сiчня 2016 року";

     2) у Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2013 р., N 37, ст. 488):

     а) пункт 1.322 статтi 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Програмно-технiчний комплекс самообслуговування - пристрiй, що дає змогу користувачевi здiйснювати операцiї з iнiцiювання переказу коштiв, а також виконувати iншi операцiї вiдповiдно до функцiональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участi оператора (касира)";

     б) абзац перший пункту 15.3 статтi 15 доповнити словами "для використання на територiї України";

     в) пункт 24.7 статтi 24 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "забезпечити надання щомiсячно та на вимогу контролюючих органiв iнформацiї про суми коштiв, що стягуються у виглядi фiксованої суми або вiдсотка за здiйснення операцiй з приймання готiвки для подальшого її переказу з використанням програмно-технiчного комплексу самообслуговування".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити вимоги щодо реалiзацiї фiскальних функцiй реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для облiку операцiй з приймання та переказу готiвкових коштiв через програмно-технiчнi комплекси самообслуговування;

     розробити вимоги щодо реалiзацiї фiскальних функцiй реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для облiку та реєстрацiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) до 1 вересня 2015 року затвердити Порядок здiйснення органами доходiв i зборiв контролю за досягненням платниками єдиного податку другої i третьої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) обсягу доходу вiдповiдно до пункту 296.10 статтi 296 Податкового кодексу України.

     4. Нацiональному банку України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2015 року
N 569-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.