ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.71:

     третє речення абзацу другого викласти в такiй редакцiї: "У такому разi звичайною цiною вважається цiна, визначена сторонами договору, але не нижче за мiнiмальну або iндикативну цiну";

     в абзацi третьому слова та цифри "за умови, що неможливо застосувати методи, зазначенi у пiдпунктi 39.3.1 пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "є цiна, яка вiдповiдає рiвню ринкових цiн на момент укладення такого контракту" замiнити словами "є цiна, яка вiдповiдає форварднiй або ф'ючерснiй цiнi на дату укладення такого контракту";

     2) у пiдпунктi 14.1.159:

     абзац дев'ятий пiдпункту "а" та абзац шостий пiдпункту "б" доповнити реченням такого змiсту: "При цьому сума таких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги та власного капiталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кiнець звiтного перiоду)";

     абзац двадцять дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "За наявностi обставин, зазначених в абзацi першому цього пiдпункту, юридичнi та/або фiзичнi особи, якi є сторонами господарської операцiї, мають право самостiйно визнати себе для цiлей оподаткування пов'язаними особами з пiдстав, не передбачених у пiдпунктах "а" - "в" цього пiдпункту".

     2. У статтi 39:

     1) у пiдпунктi 39.1.4 пункту 39.1 слова "та податку на додану вартiсть" виключити;

     2) у пунктi 39.2:

     у пiдпунктi 39.2.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1. Засади визначення операцiй контрольованими";

     пiдпункти 39.2.1.1 i 39.2.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.1. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими операцiями є:

     а) господарськi операцiї, що впливають на об'єкт оподаткування сторiн (сторони) таких операцiй, що здiйснюються платниками податкiв з пов'язаними особами - нерезидентами;

     б) зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв - нерезидентiв.

     39.2.1.2. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими є господарськi операцiї, що впливають на об'єкт оподаткування платника податкiв, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з дати включення держави (територiї) до такого перелiку.

     Пiд час визначення перелiку держав (територiй) Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

     держави (територiї), у яких загальна ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi;

     держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю.

     Затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк держав (територiй) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює щороку в офiцiйних друкованих виданнях та на своєму офiцiйному веб-сайтi iз зазначенням ставок податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок). Iнформацiя про змiну ставок оприлюднюється протягом трьох мiсяцiв з дати їх змiни";

     абзаци перший, другий i третiй пiдпункту 39.2.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.3. Для контрольованих операцiй з вивезення у митному режимi експорту та/або ввезення у митному режимi iмпорту товарiв, що мають бiржове котирування, встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходiв (прибутку, виручки) платникiв податкiв, що є сторонами контрольованої операцiї, здiйснюється за методом порiвняльної неконтрольованої цiни.

     Для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" використовується дiапазон цiн на такi товари, що склалися на товарнiй бiржi. Перелiк товарiв, що мають бiржове котирування, та свiтових товарних бiрж для кожної групи товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Дiапазон цiн розраховується згiдно з порядком, визначеним в абзацi четвертому пiдпункту 39.3.2.3 цiєї статтi, на пiдставi бiржових котирувань вiдповiдного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операцiї.

     Зазначенi цiни пiдлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операцiї, умов оплати та постачання товарiв, якiсних характеристик, транспортних витрат";

     у пiдпунктi 39.2.1.4:

     в абзацi першому слова "оподатковуваний дохiд" замiнити словами "об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "операцiї з купiвлi чи продажу корпоративних прав, акцiй або iнших iнвестицiй, купiвлi чи продажу довгострокових матерiальних i нематерiальних активiв";

     абзац перший пiдпункту 39.2.1.5 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцiй мiж платником податкiв i його пов'язаною особою - нерезидентом, передбачених пiдпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, право власностi на предмет такої операцiї перш нiж перейти вiд платника податкiв до пов'язаної особи - нерезидента (у разi експортних операцiй) або перш нiж перейти вiд пов'язаної особи - нерезидента до платника податкiв (у разi iмпортних операцiй) переходить до однiєї або декiлькох непов'язаних осiб, така операцiя для цiлей оподаткування податком на прибуток пiдприємств вважається контрольованою операцiєю мiж платником податкiв та його пов'язаною особою - нерезидентом, якщо цi непов'язанi особи";

     пiдпункти 39.2.1.6 i 39.2.1.7 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.6. Неконтрольованi операцiї - будь-якi господарськi операцiї, не передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, що здiйснюються мiж непов'язаними особами.

     39.2.1.7. Господарськi операцiї, передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

     рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

     обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк";

     доповнити пiдпунктом 39.2.1.8 такого змiсту:

     "39.2.1.8. Умови, за яких господарськi операцiї визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки":

     якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, цiна вважається такою, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна (максимальна) цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi цiна операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", визначається вiдповiдно до цiєї статтi, але не може бути меншою за мiнiмальну або iндикативну цiну та бiльшою за максимальну цiну;

     якщо пiд час здiйснення операцiї обов'язковим є проведення оцiнки, вартiсть об'єкта оцiнки є пiдставою для встановлення вiдповiдностi принципу "витягнутої руки" для цiлей оподаткування;

     у разi проведення аукцiону (публiчних торгiв), обов'язковiсть проведення якого визначена законом, умови, якi склалися за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, умови, сформованi пiд час такого продажу, визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     пiдпункт 39.2.2.8 пiдпункту 39.2.2 виключити;

     3) у пунктi 39.3:

     в абзацi другому пiдпункту 39.3.2.3 слова "така цiна вiдповiдає" замiнити словами "умови контрольованої операцiї вiдповiдають";

     пiдпункт 39.3.2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.2.5. Пiд час визначення рiвня рентабельностi контрольованих операцiй можуть бути використанi фiнансовi показники, якi забезпечують встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно:

     а) валова рентабельнiсть, що визначається як вiдношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     б) валова рентабельнiсть собiвартостi, що визначається як вiдношення валового прибутку до собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг);

     в) чиста рентабельнiсть, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     г) чиста рентабельнiсть витрат, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до суми собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     ґ) рентабельнiсть операцiйних витрат, що визначається як вiдношення валового прибутку до операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     д) рентабельнiсть активiв, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до поточної ринкової вартостi необоротних та оборотних активiв (крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованiй операцiї. У разi вiдсутностi необхiдної iнформацiї про поточну ринкову вартiсть активiв рентабельнiсть активiв може визначатися на основi даних бухгалтерської звiтностi;

     е) рентабельнiсть капiталу, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до капiталу (сума необоротних та оборотних активiв, крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм поточних зобов'язань)";

     пiдпункт 39.3.3.3 доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 39.2.1.3 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi";

     4) у пунктi 39.4:

     абзац перший пiдпункту 39.4.2 виключити;

     у пiдпунктi 39.4.8 цифри та слово "10 днiв" замiнити цифрами та словами "30 календарних днiв";

     5) у пунктi 39.5:

     у пiдпунктi 39.5.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.1. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється шляхом монiторингу контрольованих операцiй та проведення перевiрок платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй (далi - перевiрка контрольованих операцiй)";

     пiдпункт 39.5.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.1.2. У разi якщо контролюючий орган пiд час виконання функцiй податкового контролю виявив факти проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано, вiн надсилає повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня виявлення таких операцiй.

     Платник податкiв, стосовно якого здiйснювався податковий контроль, iнформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня надсилання такого повiдомлення";

     у пiдпунктi 39.5.2:

     пiдпункт 39.5.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.1. Пiдставами для перевiрки контрольованих операцiй є:

     а) надсилання повiдомлення контролюючим органом вiдповiдно до пiдпункту 39.5.1.2 пiдпункту 39.5.1 цього пункту;

     б) виявлення за результатами монiторингу контрольованих операцiй невiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки";

     в) неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї або документацiї з трансфертного цiноутворення";

     пiдпункт 39.5.2.21 доповнити словами та цифрами "але не ранiше закiнчення термiну для надання платником заперечень, визначеного пiдпунктом 39.5.2.20 цього пункту";

     абзаци перший i другий пiдпункту 39.5.3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.3.1. Платник податкiв та контролюючий орган використовують джерела iнформацiї, якi мiстять вiдомостi, що дають можливiсть зiставити комерцiйнi та фiнансовi умови операцiй згiдно з пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi, зокрема:

     а) iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї платника податкiв, а також iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї його контрагента - сторони контрольованої операцiї з непов'язаними особами".

     3. Пункт 120.3 статтi 120 викласти в такiй редакцiї:

     "120.3. Неподання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення або невключення до такого звiту iнформацiї про всi здiйсненi протягом звiтного перiоду контрольованi операцiї вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмiрi:

     300 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання (несвоєчасного подання) звiту про контрольованi операцiї;

     1 вiдсоток суми контрольованих операцiй, незадекларованих у поданому звiтi про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi незадекларованi контрольованi операцiї;

     3 вiдсотки суми контрольованих операцiй, щодо яких не була подана документацiя, визначена пiдпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi контрольованi операцiї, здiйсненi у вiдповiдному звiтному роцi.

     Сплата таких фiнансових санкцiй (штрафiв) не звiльняє платника податку вiд обов'язку подання звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення".

     4. Абзац перший пункту 188.1 статтi 188 викласти в такiй редакцiї:

     "188.1. База оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг визначається виходячи з їх договiрної вартостi з урахуванням загальнодержавних податкiв та зборiв (крiм збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку, податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв)".

     5. Абзац перший пункту 198.3 статтi 198 викласти в такiй редакцiї:

     "198.3. Податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи з договiрної (контрактної) вартостi товарiв/послуг та складається з сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статтi 193 цього Кодексу, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з".

     6. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 34 такого змiсту:

     "34. Установити, що для контрольованих операцiй з резидентами, здiйснених до 1 сiчня 2015 року, пропорцiйне коригування здiйснюється за правилами, що дiяли до 1 сiчня 2015 року".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Формування звiту про контрольованi операцiї та у випадках, передбачених Податковим кодексом України, документацiї з трансфертного цiноутворення за господарськi операцiї, здiйсненi у 2015 роцi, здiйснюється на пiдставi та з урахуванням норм цього Закону.

     3. Установити, що до приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
N 609-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.