ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платникiв податкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.11:

     пiдпункти "ґ" i "є" викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) прострочена понад 180 днiв заборгованiсть особи, розмiр сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мiнiмально встановленого законодавством розмiру безспiрних вимог кредитора для порушення провадження у справi про банкрутство, а для фiзичних осiб - заборгованiсть, яка не перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у разi вiдсутностi законодавчо затвердженої процедури банкрутства фiзичних осiб)";

     "є) прострочена заборгованiсть фiзичної або юридичної особи, не погашена внаслiдок недостатностi майна зазначеної особи, за умови, що дiї щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованостi";

     доповнити пiдпунктом "з" такого змiсту:

     "з) заборгованiсть суб'єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичнi особи у зв'язку з їх лiквiдацiєю";

     2) у пiдпунктi 14.1.138 цифри "2500" замiнити цифрами "6000";

     3) пiдпункт 14.1.173 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультацiя - оприлюднення позицiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацiй, наданих контролюючими органами платникам податкiв".

     2. Абзац другий пункту 46.4 статтi 46 доповнити реченням такого змiсту: "Платник податкiв, для якого цим Кодексом встановлено обов'язок подання звiтностi в електроннiй формi, подає таке доповнення в електроннiй формi".

     3. У пiдпунктi 48.5.2 пункту 48.5 статтi 48 слово "законним" виключити.

     4. У пунктi 49.5 статтi 49 слово "десять" замiнити словом "п'ять".

     5. У статтi 52:

     1) пункт 52.1 пiсля слiв "контролюючi органи надають" доповнити словом "їм";

     2) пункт 52.3 доповнити реченням такого змiсту: "Консультацiя, надана в письмовiй або електроннiй формi, обов'язково повинна мiстити опис питань, що порушуються платником податкiв, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненнi платника податкiв, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства";

     3) пункт 52.4 викласти в такiй редакцiї:

     "52.4. Консультацiї, крiм узагальнюючих, надаються:

     в уснiй формi - контролюючими органами;

     у письмовiй або електроннiй формi - контролюючими органами в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональними територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та пiдлягають обов'язковому розмiщенню на сайтi контролюючого органу, який надав консультацiю, протягом 10 календарних днiв пiсля дня їх надання без зазначення найменування (прiзвища, iм'я, по батьковi) платника податкiв та його податкової адреси";

     4) пункт 52.6 викласти в такiй редакцiї:

     "52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, проводить перiодичне узагальнення податкових консультацiй, якi стосуються значної кiлькостi платникiв податкiв або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючi податковi консультацiї, якi пiдлягають оприлюдненню, у тому числi на офiцiйному веб-сайтi цього органу, протягом 5 календарних днiв".

     6. Пункт 53.3 статтi 53 викласти в такiй редакцiї:

     "53.3. Платник податкiв може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або надану йому iндивiдуальну податкову консультацiю як правовий акт iндивiдуальної дiї, викладенi в письмовiй або електроннiй формi, якi, на думку такого платника податкiв, суперечать нормам або змiсту вiдповiдного податку чи збору.

     Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї є пiдставою для надання нової податкової консультацiї з урахуванням висновкiв суду.

     Протягом 30 календарних днiв iз дня набрання законної сили рiшенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або контролюючий орган з урахуванням висновкiв суду зобов'язанi опублiкувати узагальнюючу податкову консультацiю або надати платнику податкiв iндивiдуальну податкову консультацiю".

     7. Пiдпункт 54.3.4 пункту 54.3 статтi 54 виключити.

     8. У статтi 58:

     1) у пунктi 58.1:

     абзац перший замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення, якщо сума грошового зобов'язання платника податкiв, передбаченого податковим або iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, розраховується контролюючим органом вiдповiдно до статтi 54 цього Кодексу (крiм декларування товарiв, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевiрки контролюючим органом встановлено факт:

     невiдповiдностi суми бюджетного вiдшкодування сумi, заявленiй у податковiй декларацiї;

     завищення розмiру задекларованого вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, розрахованої платником податкiв вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу;

     заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесеннi iнших податкових повiдомлень-рiшень за результатами перевiрки".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     в абзацi п'ятому слова "вартiсть; посилання на норму цього Кодексу" замiнити словами "вартiсть, або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть; посилання на норму цього Кодексу";

     абзац шостий пiсля слiв "податкового зобов'язання" доповнити словами " (за наявностi)";

     2) пункт 58.4 виключити.

     9. Пункт 64.5 статтi 64 доповнити абзацами п'ятим - дев'ятим такого змiсту:

     "У разi отримання iноземною компанiєю або органiзацiєю майнових прав на нерухомiсть або землю в Українi, якi пiдлягають оподаткуванню, якщо спосiб та цiлi отримання цього майна не потребують створення такою компанiєю (органiзацiєю) вiдокремленого пiдроздiлу або постiйного представництва нерезидента в Українi, такий нерезидент береться на облiк у контролюючому органi за мiсцезнаходженням вiдповiдного об'єкта пiсля подання таких документiв:

     заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     копiї витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру, виданого в країнi реєстрацiї iноземної компанiї, органiзацiї та легалiзованого в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

     нотарiально засвiдченої копiї правовстановлювальних документiв, якими пiдтверджується право власностi на нерухомiсть або право власностi чи користування земельною дiлянкою, виданих та зареєстрованих на iм'я нерезидента уповноваженими органами України;

     данi про представника платника податку".

     10. Статтю 79 доповнити пунктом 79.5 такого змiсту:

     "79.5. За наявностi письмового звернення платника податкiв замiсть документальної невиїзної перевiрки може проводитися документальна виїзна перевiрка".

     11. Абзац третiй пункту 81.1 статтi 81 викласти в такiй редакцiї:

     "копiї наказу про проведення перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, найменування та реквiзити суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) та у разi проведення перевiрки в iншому мiсцi - адреса об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевiрка), пiдстави для проведення перевiрки, визначенi цим Кодексом, дата початку i тривалiсть перевiрки, перiод дiяльностi, який буде перевiрятися. Наказ про проведення перевiрки є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника контролюючого органу або його заступника та скрiплення печаткою контролюючого органу".

     12. У статтi 86:

     1) абзац четвертий пункту 86.1 пiсля слiв "з висновками акта" доповнити словом " (довiдки)", пiсля слiв "пiдписати такий акт" - словом " (довiдку)", а пiсля слiв "з пiдписаним примiрником акта" - словом " (довiдки)";

     2) пункт 86.7 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Контролюючим та iншим державним органам забороняється використовувати акт перевiрки як пiдставу для висновкiв стосовно взаємовiдносин платника податкiв з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевiрки податкове повiдомлення-рiшення не надiслано (не вручено) платнику податкiв або воно вважається вiдкликаним вiдповiдно до статтi 60 цього Кодексу";

     3) пункт 86.9 виключити.

     13. Пiдпункт 94.2.3 пункту 94.2 статтi 94 викласти в такiй редакцiї:

     "94.2.3. платник податкiв вiдмовляється вiд проведення документальної або фактичної перевiрки за наявностi законних пiдстав для її проведення або вiд допуску посадових осiб контролюючого органу".

     14. У статтi 129:

     1) пiдпункт "а" пiдпункту 129.1.1 пункту 129.1 викласти в такiй редакцiї:

     "а) при самостiйному нарахуваннi суми грошового зобов'язання платником податкiв - пiсля спливу 90 днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом";

     2) доповнити пунктом 129.9 такого змiсту:

     "129.9. У разi внесення змiн до податкової звiтностi внаслiдок самостiйного виявлення платником податку помилок вiдповiдно до статтi 50 цього Кодексу пеня, передбачена цiєю статтею, не нараховується, якщо змiни до податкової звiтностi внесенi протягом 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом".

     15. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктами 35 i 36 такого змiсту:

     "35. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податкiв, обсяг доходiв та/або операцiй яких за попереднiй (звiтний) рiк складав менше 20 млн гривень, штрафнi (фiнансовi) санкцiї, нарахованi на суму податкового зобов'язання, яку платник податкiв сплатив без оскарження податкового повiдомлення-рiшення в термiни, визначенi цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днiв з дня сплати такого податкового зобов'язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Зазначена норма не застосовується у разi повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разi скасування штрафної санкцiї вiдповiдне сплачене податкове зобов'язання не пiдлягає подальшому оскарженню.

     36. У разi якщо судом за результатами розгляду кримiнального провадження про кримiнальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платникiв податкiв" i предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, в якому встановлена несплата податкових зобов'язань або винесена ухвала про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами з цього питання, податкове повiдомлення-рiшення за результатами такої перевiрки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом вiдповiдного судового рiшення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами), що набрало законної сили".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк iз дня набрання чинностi цим пунктом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
N 655-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.