ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо проходження вiйськової служби у Збройних Силах України iноземцями та особами без громадянства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 447 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 447. Найманство

     1. Вербування, фiнансування, матерiальне забезпечення, навчання найманцiв з метою використання у збройних конфлiктах, воєнних або насильницьких дiях, спрямованих на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання дiяльностi органiв державної влади чи порушення територiальної цiлiсностi, а також використання найманцiв у збройних конфлiктах, воєнних або насильницьких дiях -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi службовою особою з використанням службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, -

     караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi з конфiскацiєю майна або без такої.

     4. Участь найманця у збройному конфлiктi, воєнних або насильницьких дiях -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

     5. Найманець звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, якщо вiн до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi добровiльно припинив участь у збройному конфлiктi, воєнних або насильницьких дiях та повiдомив про свою участь у конфлiктi, воєнних або насильницьких дiях або iншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинiв, передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi, якщо в його дiях немає складу iншого злочину.

     Примiтка. Пiд найманцем у цiй статтi слiд розумiти особу, яка:

     1) спецiально завербована в Українi чи за її межами для того, щоб брати на територiї України чи територiї iнших держав участь у збройному конфлiктi, воєнних або насильницьких дiях, спрямованих на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання дiяльностi органiв державної влади чи порушення територiальної цiлiсностi;

     2) бере участь у воєнних або насильницьких дiях з метою одержання будь-якої особистої вигоди;

     3) не є нi громадянином (пiдданим) сторони, що перебуває у конфлiктi, нi особою, яка постiйно на законних пiдставах проживає на територiї, яка контролюється стороною, що перебуває у конфлiктi;

     4) не входить до особового складу збройних сил держави, на територiї якої здiйснюються такi дiї;

     5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлiктi, для виконання офiцiйних обов'язкiв як особи, яка входить до складу її збройних сил".

     2. Статтю 3 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519) доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Дiя цього Закону не поширюється на iноземцiв та осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу у Збройних Силах України".

     3. У Статутi внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 iз наступними змiнами):

     1) пiсля роздiлу "ВIЙСЬКОВА ПРИСЯГА" доповнити новим роздiлом такого змiсту:

"ЗОБОВ'ЯЗАННЯ IНОЗЕМЦЯ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

     Я, (прiзвище, iм'я), вступаю на вiйськову службу до Збройних Сил України i зобов'язуюся захищати Українську державу, її незалежнiсть та територiальну цiлiснiсть.

     Я буду сумлiнно i чесно виконувати обов'язки вiйськової служби, накази командирiв, неухильно додержуватися Конституцiї України i законiв України, зберiгати вiйськову таємницю, а пiд час виконання завдань i наказiв в умовах воєнного стану або бойових чи воєнних дiй - дiяти вiдповiдно до загальновизнаних принципiв та норм мiжнародного гуманiтарного права";

     2) статтю 3 роздiлу "ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ" викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiйськова служба у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, є державною службою особливого характеру, яка полягає у професiйнiй дiяльностi придатних до неї за станом здоров'я i вiком осiб, пов'язанiй iз захистом України.

     Порядок проходження вiйськової служби, права та обов'язки вiйськовослужбовцiв визначаються законами України, положеннями про проходження вiйськової служби вiдповiдними категорiями вiйськовослужбовцiв, що затверджуються Президентом України, та iншими нормативно-правовими актами";

     3) назву роздiлу 1 та статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл 1.
Обов'язки, права та вiдповiдальнiсть вiйськовослужбовцiв

Загальнi положення

     9. Вiйськовослужбовцi Збройних Сил України мають права i свободи з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцiєю України, законами України з вiйськових питань, статутами Збройних Сил України та iншими нормативно-правовими актами".

     4. Статтю 5 Закону України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2014 р., N 17, ст. 595) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України

     Особовий склад Збройних Сил України складається з вiйськовослужбовцiв i працiвникiв Збройних Сил України.

     Окремi посади працiвникiв Збройних Сил України можуть комплектуватися громадянами, якi проходять альтернативну (невiйськову) службу у порядку, визначеному законом.

     Громадяни України, якi проходять вiйськову службу та службу у вiйськовому резервi у Збройних Силах України, складають вiйськову присягу на вiрнiсть Українському народовi. Iноземцi та особи без громадянства, якi вiдповiдно до закону вперше приймаються на вiйськову службу до Збройних Сил України, беруть офiцiйнi зобов'язання неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, сумлiнно виконувати обов'язки вiйськової служби. При виконаннi обов'язкiв служби вiйськовослужбовцi носять вiйськову форму одягу, їм довiчно встановлюється вiйськове звання. Порядок позбавлення вiйськового звання визначається законом.

     Трудовi вiдносини працiвникiв Збройних Сил України регулюються законодавством про працю".

     5. У Законi України "Про iммiграцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197; 2005 р., N 33, ст. 429; 2012 р., N 19 - 20, ст. 173; 2013 р., N 47, ст. 657, N 48, ст. 682):

     1) частину другу статтi 4 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) особи, якi прослужили у Збройних Силах України три i бiльше рокiв";

     2) частину сьому статтi 9 пiсля пункту 8 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "9) для осiб, зазначених у пунктi 9 частини другої статтi 4 цього Закону, - документ, що пiдтверджує факт проходження вiйськової служби у Збройних Силах України".

     У зв'язку з цим пункти 9 - 12 вважати вiдповiдно пунктами 10 - 13.

     6. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок та вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     1) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон здiйснює правове регулювання вiдносин мiж державою i громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституцiйного обов'язку щодо захисту Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України, а також визначає загальнi засади проходження в Українi вiйськової служби";

     2) у статтi 1:

     частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У випадках, передбачених законом, iноземцi та особи без громадянства, якi на законних пiдставах перебувають на територiї України, можуть у добровiльному порядку (за контрактом) проходити вiйськову службу у Збройних Силах України";

     частину дев'яту доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "До категорiї вiйськовослужбовцiв прирiвнюються iноземцi та особи без громадянства, якi вiдповiдно до закону проходять вiйськову службу у Збройних Силах України";

     3) статтi 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Вiйськова служба i виконання вiйськового обов'язку в запасi

     1. Вiйськова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професiйнiй дiяльностi придатних до неї за станом здоров'я i вiком громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, пов'язанiй iз обороною України, її незалежностi та територiальної цiлiсностi. Час проходження вiйськової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби.

     2. Проходження вiйськової служби здiйснюється:

     громадянами України - у добровiльному порядку (за контрактом) або за призовом;

     iноземцями та особами без громадянства - у добровiльному порядку (за контрактом) на посадах, що пiдлягають замiщенню вiйськовослужбовцями рядового, сержантського i старшинського складу Збройних Сил України.

     3. Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi проходять вiйськову службу, є вiйськовослужбовцями.

     4. Порядок проходження вiйськової служби, права та обов'язки вiйськовослужбовцiв визначаються цим та iншими законами, вiдповiдними положеннями про проходження вiйськової служби, що затверджуються Президентом України, та iншими нормативно-правовими актами.

     5. Вiйськова служба в Українi органiзовується з дотриманням конституцiйної вимоги про вiдокремлення церкви i релiгiйних органiзацiй вiд держави.

     6. Види вiйськової служби:

     строкова вiйськова служба;

     вiйськова служба за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод;

     вiйськова служба за контрактом осiб рядового складу;

     вiйськова служба за контрактом осiб сержантського i старшинського складу;

     вiйськова служба (навчання) курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, а також вищих навчальних закладiв, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, факультети вiйськової пiдготовки, кафедри вiйськової пiдготовки, вiддiлення вiйськової пiдготовки (далi - вищi вiйськовi навчальнi заклади та вiйськовi навчальнi пiдроздiли вищих навчальних закладiв);

     вiйськова служба за контрактом осiб офiцерського складу;

     вiйськова служба за призовом осiб офiцерського складу.

     7. Строкову вiйськову службу громадяни України проходять вiдповiдно до законiв України у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях з метою здобуття вiйськово-облiкової спецiальностi, набуття практичних навичок i умiнь для збройного захисту Вiтчизни.

     8. Виконання вiйськового обов'язку в запасi полягає в дотриманнi вiйськовозобов'язаними порядку i правил вiйськового облiку, проходженнi зборiв для збереження та вдосконалення знань, навичок i умiнь, необхiдних для виконання обов'язкiв вiйськової служби в особливий перiод.

     9. Громадяни України в добровiльному порядку можуть проходити службу у вiйськовому резервi Збройних Сил України або iнших вiйськових формувань. Порядок вiдбору та прийняття на службу у вiйськовому резервi, строки, умови та порядок її проходження, а також пiдстави та порядок звiльнення iз служби визначаються цим Законом, вiдповiдними положеннями про проходження громадянами України служби у вiйськовому резервi, що затверджуються Президентом України, та iншими нормативно-правовими актами.

     10. Структура вiйськового резерву людських ресурсiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     11. Кожен громадянин України, вперше вступаючи на вiйськову службу до Збройних Сил України, особисто складає Вiйськову присягу на вiрнiсть Українському народу i скрiплює її власноручним пiдписом. Iноземець або особа без громадянства, який (яка) вперше приймається на вiйськову службу до Збройних Сил України, бере офiцiйне зобов'язання неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, сумлiнно виконувати обов'язки вiйськової служби.

     12. Громадяни України, якi приписуються до призовних дiльниць, направляються для пiдготовки до вiйськової служби, особи, якi призиваються або приймаються на вiйськову службу, приймаються на службу у вiйськовому резервi, та вiйськовозобов'язанi, призначенi для комплектування посад за вiдповiдними вiйськово-облiковими спецiальностями пiд час проведення мобiлiзацiї, проходять обов'язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Мiнiстерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, якi вiдповiдно до закону здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я. Перелiк вiйськово-облiкових спецiальностей затверджується Мiнiстерством оборони України.

     13. Виконання вiйськового обов'язку в особливий перiод здiйснюється з особливостями, визначеними цим Законом та iншими нормативно-правовими актами";

     "Стаття 4. Комплектування вiйськовослужбовцями Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань

     1. Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування комплектуються вiйськовослужбовцями шляхом:

     призову громадян України на вiйськову службу;

     прийняття громадян України на вiйськову службу за контрактом.

     2. Посади, що пiдлягають замiщенню вiйськовослужбовцями рядового, сержантського i старшинського складу Збройних Сил України, можуть заповнюватися iноземцями та особами без громадянства шляхом прийняття таких осiб на вiйськову службу за контрактом.

     3. Порядок комплектування Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань вiйськовослужбовцями встановлюється цим Законом та прийнятими вiдповiдно до нього нормативно-правовими актами.

     4. Для доукомплектування Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань вiйськовослужбовцями на особливий перiод, а в разi прийняття у випадках та порядку, визначених законом, вiдповiдного рiшення Президента України - i в мирний час проводиться планомiрна вiйськова пiдготовка i забезпечується перебування в запасi та вiйськовому резервi необхiдної кiлькостi вiйськовонавчених громадян.

     5. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподiл призовникiв за станом здоров'я та рiвнем освiти пропорцiйно мiж Збройними Силами України та iншими вiйськовими формуваннями";

     4) частину п'яту статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Присвоєння та позбавлення вiйськових звань, пониження та поновлення у вiйськовому званнi вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв, переатестацiя осiб, якi мають спецiальнi звання або класнi чини, для присвоєння вiйськових звань здiйснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження вiйськової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у вiйськовому резервi. Вiйськовi звання присвоюються довiчно";

     5) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Вiйськовi посади

     1. Вiйськовi посади (штатнi посади, що пiдлягають замiщенню вiйськовослужбовцями) i вiдповiднi їм вiйськовi звання передбачаються у штатах (штатних розписах) вiйськових частин, кораблiв, органiв вiйськового управлiння, установ, органiзацiй, вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв.

     2. Перелiк посад, що пiдлягають замiщенню вищим офiцерським складом, затверджується Президентом України, а посад iнших вiйськовослужбовцiв - Мiнiстерством оборони України.

     3. Перелiк посад, якi не можуть бути замiщенi iноземцями чи особами без громадянства, визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

     4. Окремi вiйськовi посади в мирний час можуть замiщатися (на умовах строкового трудового договору) цивiльними особами в порядку, встановленому Мiнiстерством оборони України, або резервiстами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.

     5. Вiйськовi посади, передбаченi штатами воєнного часу, при переведеннi Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань на органiзацiю i штати воєнного часу пiдлягають замiщенню резервiстами або iншими вiйськовозобов'язаними в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України.

     6. Спiввiдношення чисельностi офiцерського складу за вiйськовими званнями та граничнi строки перебування осiб офiцерського складу на посадах у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях встановлюються вiдповiдно Мiнiстерством оборони України, iншими центральними органами виконавчої влади, якi вiдповiдно до закону здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями.

     7. Порядок призначення на вiйськовi посади встановлюється Конституцiєю України, законами України, положеннями про проходження вiйськової служби, про проходження громадянами України служби у вiйськовому резервi.

     8. Вiйськовi посади в пiдроздiлах Збройних Сил України, якi направляються до iнших держав для участi в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки у складi нацiональних контингентiв або нацiонального персоналу вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, замiщаються вiйськовослужбовцями з числа громадян України, якi проходять вiйськову службу за контрактом.

     9. Порядок проходження вiйськової служби вiйськовослужбовцями, якi не обiймають вiйськових посад, установлюється положеннями про проходження вiйськової служби.

     10. Вiйськовослужбовцi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань можуть бути вiдрядженi до державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, а також державних та комунальних навчальних закладiв для виконання завдань в iнтересах оборони держави та її безпеки iз залишенням на вiйськовiй службi. Перелiк посад, що замiщуються вiйськовослужбовцями у таких державних органах, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, а також державних та комунальних навчальних закладах, затверджується Президентом України.

     11. Вiйськовослужбовцi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань вiдповiдно до мiжнародних договорiв України можуть бути направленi для проходження вiйськової служби на посадах у багатонацiональних органах вiйськового управлiння, закордонних дипломатичних установах України та мiжнародних органiзацiях. Такi вiйськовослужбовцi утримуються за рахунок вiдповiдно Мiнiстерства оборони України, iнших вiйськових формувань у межах затвердженої законом чисельностi. Порядок направлення та строки перебування вiйськовослужбовцiв на зазначених посадах встановлюються Мiнiстерством оборони України та iншими вiйськовими формуваннями.

     12. Вiйськовi посадовi особи - це вiйськовослужбовцi, якi обiймають штатнi посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або якi спецiально уповноваженi на виконання таких обов'язкiв згiдно iз законодавством.

     13. Вiйськовослужбовцi у порядку, встановленому положеннями про проходження вiйськової служби, можуть бути направленi для подальшого проходження вiйськової служби з одного вiйськового формування до iншого з виключенням iз спискiв особового складу формування, з якого вибули, та включенням до спискiв особового складу формування, до якого прибули";

     6) доповнити главою III1 такого змiсту:

"Глава III1.
ОСОБЛИВОСТI ПРИЙНЯТТЯ НА ВIЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВIЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ IНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

     Стаття 211. Прийняття на вiйськову службу до Збройних Сил України iноземцiв та осiб без громадянства

     1. Iноземцi та особи без громадянства можуть бути прийнятi на вiйськову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського i старшинського складу.

     2. На вiйськову службу за контрактом приймаються ранiше не судимi iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах i вiдповiдають таким вимогам проходження вiйськової служби:

     мають вiк, передбачений статтею 22 цього Закону;

     придатнi до вiйськової служби за станом здоров'я;

     пройшли професiйно-психологiчний вiдбiр;

     мають достатнiй рiвень фiзичної пiдготовки.

     3. Для прийняття на вiйськову службу iноземцi та особи без громадянства звертаються до вiйськового комiсарiату за мiсцем їх проживання.

     4. Процедура прийому та професiйно-психологiчного вiдбору, форма, порядок i правила укладення контракту, припинення (розiрвання) контракту та наслiдки його припинення (розiрвання), порядок присвоєння вiйськових звань iноземцям та особам без громадянства визначаються положенням про проходження вiйськової служби у Збройних Силах України iноземцями та особами без громадянства, якщо iнше не передбачено законом.

     Стаття 212. Особливостi проходження вiйськової служби iноземцями та особами без громадянства

     1. Для прийнятих на вiйськову службу за контрактом iноземцiв та осiб без громадянства встановлюється випробувальний термiн два мiсяцi.

     2. Доступ iноземцiв та осiб без громадянства до державної таємницi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю".

     3. Отримання iноземцями та особами без громадянства офiцерських вiйськових звань Збройних Сил України можливе лише пiсля отримання громадянства України у встановленому законом порядку.

     Стаття 213. Грошове забезпечення iноземцiв та осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу у Збройних Силах України

     1. Розмiр грошового забезпечення iноземцiв та осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу у Збройних Силах України, визначається на рiвнi, встановленому для вiйськовослужбовцiв - громадян України, якi проходять службу за контрактом.

     Стаття 214. Одноразова грошова допомога у разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi iноземцiв або осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу у Збройних Силах України

     1. Одноразова грошова допомога у разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi iноземцiв або осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу у Збройних Силах України (далi - одноразова грошова допомога), - це гарантована державою виплата, що здiйснюється особам, якi згiдно з цим Законом мають право на її отримання.

     2. Одноразова грошова допомога призначається i виплачується у разi:

     1) загибелi (смертi) вiйськовослужбовця пiд час виконання ним обов'язкiв вiйськової служби або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язкiв вiйськової служби;

     2) смертi вiйськовослужбовця, що настала в перiод проходження ним вiйськової служби або внаслiдок захворювання чи нещасного випадку, що мали мiсце в перiод проходження вiйськової служби;

     3) встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi, що настала внаслiдок поранення (контузiї, травми або калiцтва), отриманого ним пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язкiв вiйськової служби, чи встановлення iнвалiдностi особi пiсля її звiльнення з вiйськової служби внаслiдок причин, зазначених у цьому пiдпунктi;

     4) встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi, що настала в перiод проходження ним вiйськової служби або внаслiдок захворювання, пов'язаного з проходженням ним вiйськової служби, або встановлення особi, звiльненiй з вiйськової служби, iнвалiдностi не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля її звiльнення з вiйськової служби чи пiсля закiнчення тримiсячного строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце в перiод проходження вiйськової служби;

     5) отримання вiйськовослужбовцем поранення (контузiї, травми або калiцтва) пiд час виконання ним обов'язкiв вiйськової служби, що призвело до часткової втрати працездатностi без встановлення йому iнвалiдностi.

     3. Вiйськовослужбовцi вважаються такими, що виконують обов'язки вiйськової служби, за умов, визначених цим Законом.

     4. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) вiйськовослужбовця мають члени сiм'ї, батьки загиблого (померлого) вiйськовослужбовця. Члени сiм'ї та батьки загиблого (померлого) вiйськовослужбовця визначаються вiдповiдно до Сiмейного кодексу України.

     5. Одноразова грошова допомога призначається i виплачується у розмiрi:

     1) 500 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб, - у разi загибелi (смертi) вiйськовослужбовця;

     2) 250 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб, - у разi встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi I групи, 200 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб, - у разi встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi II групи, 150 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб, - у разi встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi III групи".

     7. У Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179; 2014 р., N 34, ст. 1168; 2015 р., N 22, ст. 146):

     1) статтю 4 доповнити частиною вiсiмнадцятою такого змiсту:

     "18. Iноземцi та особи без громадянства, якi в установленому порядку уклали контракт про проходження вiйськової служби у Збройних Силах України, вважаються такими, якi на законних пiдставах тимчасово проживають на територiї України на перiод дiї контракту про проходження вiйськової служби у Збройних Силах України. Тимчасове проживання на територiї України таких iноземцiв та осiб без громадянства пiдтверджується вiйськовим квитком рядового, сержантського i старшинського складу";

     2) частину першу статтi 15 доповнити абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "iноземцiв та осiб без громадянства, якi проходять вiйськову службу за контрактом у Збройних Силах України, - за паспортним документом та вiйськовим квитком рядового, сержантського i старшинського складу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     3. Рекомендувати Президенту України привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2015 року
N 716-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.