ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.09.98 N 15/1-2293-ЕП

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що вiдповiдно до доручення Вiце - Прем'єр мiнiстра України С.Л. Тiгiпка вiд 24.09.98 N 14697/45 вносяться змiни до порядку оформлення попередньої (акцизної) ВМД, затвердженого наказом ДМСУ вiд 04.05.98 N 267, пiд час оформлення попереднiх (акцизних) ВМД на ввезення товарiв, якi надходять на митну територiю України у межах угод про вiльну торгiвлю.

     На товари, що iмпортуються з Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь до суми фiнансової застави (платежiв за АД (ПД)) не включаються суми ввiзного мита i ПДВ, за умови подання до митницi оформлення у момент оформлення попередньої (акцизної) митної декларацiї пiдприємством iмпортером:

     - оригiналу сертифiкату походження товару, завiреного вiдповiдним митним органом країни експортера;

     - примiрника росiйської (бiлоруської) вантажної митної декларацiї на експорт товару з вiдмiтками митних органiв.

     Вiдмiтки митних органiв країни експортера на сертифiкатi походження товару не вимагаються, якщо номер i дата видачi сертифiкату походження товару зазначено у вiдповiднiй декларацiї країни експортера.

     Порядок оформлення ПД(АД) щодо попереднього перерахування сум акцизного збору залишається незмiнним.

     Для товарiв, що iмпортуються з iнших країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю, застосовується аналогiчний порядок лише в частинi попереднього внесення сум ввiзного мита.

    

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.