ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) у статтi 9:

     абзац дев'ятий частини першої пiсля слiв "на торгiвлю" доповнити словами "крiм випадкiв, визначених цим Законом";

     абзац одинадцятий частини другої доповнити словами та цифрами "або здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до частин одинадцятої та дванадцятої статтi 29 цього Закону";

     2) статтю 29 пiсля частини десятої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "У разi якщо дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у вiдповiдь, визначенi частиною третьою цiєї статтi, можуть застосовуватися за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Додатковими заходами, що можуть застосовуватися у вiдповiдь, є:

     заборона зовнiшньоекономiчних операцiй або встановлення обмеження на їх здiйснення;

     скасування тарифних пiльг (тарифних преференцiй) щодо ставок Митного тарифу України шляхом зупинення звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом, застосування пiльгових чи повних ставок ввiзного мита або скасування тарифних квот.

     Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дiї держави-агресора та/або держави-окупанта без дотримання вимог частин четвертої - дев'ятої цiєї статтi.

     Рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дiї держави-агресора та/або держави-окупанта має мiстити строк їх застосування, крiм випадкiв застосування заходiв, що призводять до припинення прав, та iнших заходiв, якi за змiстом не можуть застосовуватися тимчасово".

     У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною п'ятнадцятою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
N 905-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.