ПРОТОКОЛ

про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан

     Офiцiйний переклад.

     Сторони Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року, що iменуються далi "Сторони Договору", з одного боку, та Республiка Узбекистан, з iншого боку,

     керуючись цiлями, принципами й термiнами Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року, що iменується далi "Договiр",

     домовились про таке:

Стаття 1

     З дати набрання цим Протоколом чинностi в порядку, передбаченому статтею 7 цього Протоколу, всi положення Договору застосовуються у вiдносинах мiж Сторонами Договору та Республiкою Узбекистан з урахуванням умов, передбачених цим Протоколом.

Стаття 2

     1. Для цiлей застосування положень статей 2 i 3 Договору мiж Сторонами Договору та Республiкою Узбекистан:

     а) у випадках, коли положення статтi 2 Договору посилаються на додаток 1 до Договору, Сторонами цього Протоколу розумiється додаток 1 до цього Протоколу;

     б) у випадках, коли положення пункту 2 статтi 3 Договору посилаються на додаток 2 до Договору, Сторонами цього Протоколу розумiється додаток 2 до цього Протоколу.

     2. До дати приєднання Республiки Узбекистан до СОТ або до 31 грудня 2020 року, залежно вiд того, яка iз цих дат настане ранiше:

     а) Сторона Договору та Республiка Узбекистан не будуть використовувати положення статтi 19 Договору для врегулювання спорiв, що виникають мiж такою Стороною Договору та Республiкою Узбекистан щодо застосування пункту 8 статтi 2 та статтi 17 Договору;

     б) посилання на статтю III ГАТТ 1994 у статтi 5 Договору для цiлей застосування Договору до торгiвлi мiж Республiкою Узбекистан та Сторонами Договору розумiється як посилання на аналогiчнi положення двостороннiх мiжнародних договорiв Республiки Узбекистан зi Сторонами Договору, у разi наявностi таких договорiв;

     в) Республiка Узбекистан не зв'язана положеннями статтi 10 Договору, при цьому Сторони Договору зберiгають право застосовувати заходи, передбаченi статтею 9 Договору, стосовно товарiв, що походять з Республiки Узбекистан;

     г) Республiка Узбекистан не зв'язана положеннями абзацу першого статтi 11 i статтi 12 Договору. Республiка Узбекистан буде застосовувати технiчнi, санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи до товарiв Сторiн Договору та процесiв виробництва таких товарiв на основi нацiонального режиму або режиму найбiльшого сприяння залежно вiд того, який iз цих режимiв є найбiльш сприятливим для виробника i/або експортера товарiв заiнтересованої Сторони Договору;

     д) Республiка Узбекистан не зв'язана положеннями пункту 1 статтi 14 Договору в разi серйозних порушень рiвноваги платiжного балансу й серйозних ускладнень iз зовнiшнiм фiнансуванням Республiки Узбекистан;

     е) спiрнi питання, що виникатимуть мiж Сторонами Договору та Республiкою Узбекистан пiд час реалiзацiї положень Договору, будуть вирiшуватися на основi двостороннiх переговорiв вiдповiдної Сторони Договору та Республiки Узбекистан;

     ж) Сторони Договору не зв'язанi положеннями пункту 8 статтi 2, статтi 5, статтi 10, абзацу першого статтi 11, статтi 12, пункту 1 статтi 14 та статтi 17 стосовно Республiки Узбекистан.

     3. Незважаючи на положення статтi 4 Договору, у торгiвлi мiж Сторонами Договору та Республiкою Узбекистан застосовуються Правила визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року. За взаємною домовленiстю мiж Стороною Договору та Республiкою Узбекистан можуть застосовуватися iншi багатостороннi або двостороннi договори за правилами визначення країни походження товару.

Стаття 3

     Додатки до цього Протоколу є його невiд'ємною частиною.

Стаття 4

     1. Сторони Договору та Республiка Узбекистан вживають усiх необхiдних заходiв для виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.

     2. До дати приєднання Республiки Узбекистан до СОТ або до 31 грудня 2020 року, залежно вiд того, яка iз цих дат настане ранiше, спори, що виникають мiж Стороною Договору та Республiкою Узбекистан щодо застосування i тлумачення цього Протоколу, вирiшуються шляхом консультацiй мiж сторонами спору.

     3. Пiсля дати, зазначеної в пунктi 2 цiєї статтi, спори, що виникають мiж Стороною Договору та Республiкою Узбекистан щодо застосування та тлумачення цього Протоколу, вирiшуються в порядку, передбаченому статтею 19 Договору.

Стаття 5

     За взаємною письмовою згодою всiх Сторiн цього Протоколу до нього можуть бути внесенi змiни та доповнення, що є його невiд'ємною частиною i оформляються вiдповiдними протоколами, якi набирають чинностi в порядку, передбаченому статтею 7 цього Протоколу.

Стаття 6

     Застереження до цього Протоколу не допускаються.

Стаття 7

     1. Цей Протокол набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм повiдомлень вiд Республiки Узбекистан i не менше двох Сторiн Договору про виконання ними внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання ним чинностi.

     2. У вiдносинах Республiки Узбекистан та будь-якої iншої Сторони Договору цей Протокол набирає чинностi пiсля закiнчення 30 днiв з дати отримання депозитарiєм вiдповiдного повiдомлення про виконання такою Стороною внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання цим Протоколом чинностi.

Стаття 8

     Цей Протокол пiсля набрання ним чинностi вiдкритий для приєднання будь-якої держави, що є Стороною Договору, шляхом передачi депозитарiю документа про приєднання.

     Для держави, що приєднується, цей Протокол набирає чинностi з дати отримання депозитарiєм документа про приєднання.

     Учинено у мiстi Мiнськ 31 травня 2013 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнальний примiрник зберiгається у Виконавчому комiтетi Спiвдружностi Незалежних Держав, який надiшле кожнiй державi, що пiдписала цей Протокол, його засвiдчену копiю.

За Азербайджанську Республiку За Росiйську Федерацiю
- (Пiдпис)
За Республiку Вiрменiя За Республiку Таджикистан
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Республiку Бiлорусь За Туркменистан
(Пiдпис) -
За Республiку Казахстан За Республiку Узбекистан
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Киргизьку Республiку За Україну
(Пiдпис) (Пiдпис)
За Республiку Молдова
(Пiдпис)

 

Додаток 1
до Протоколу про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан

I. Мито, що застосовується стосовно iмпорту товарiв вiдповiдно до пункту 1 статтi 2 Протоколу

     1. Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Росiйська Федерацiя, Республiка Таджикистан, Україна не застосовують мито стосовно iмпорту товарiв, що походять з митної територiї Республiки Узбекистан.

     Республiка Вiрменiя застосовує мито стосовно iмпорту сигарет (код ТН ЗЕД 2402 20 900), що походять з митної територiї Республiки Узбекистан, за ставками, наведеними в додатку 1 до Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року, якi будуть скасованi з 1 сiчня 2014 року.

     2. Республiка Узбекистан не застосовує мито стосовно iмпорту товарiв, що походять з митних територiй Республiки Вiрменiя, Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстан, Киргизької Республiки, Республiки Молдова, Росiйської Федерацiї, Республiки Таджикистан, України.

II. Мито, що застосовується стосовно експорту товарiв вiдповiдно до пункту 2 статтi 2 Протоколу

     1. Республiка Вiрменiя i Республiка Молдова не застосовують мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан.

     Киргизька Республiка залишає за собою право застосовувати на основi взаємностi мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан.

     Республiка Таджикистан залишає за собою право застосування на основi взаємностi експортного мита стосовно Республiки Узбекистан у разi, якщо Республiка Узбекистан буде застосовувати у взаємнiй торгiвлi з Республiкою Таджикистан експортне мито.

     Республiка Бiлорусь застосовує мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан, за такою номенклатурою i ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита
1205
Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
100 євро за 1000 кг
2709 00, 2710 11 - 2710 19 490 0, 2710 19 510 - 2710 99 000 0, 2711 12 - 2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Нафта сира i нафтопродукти
Спецiальна формула, iдентична тiй, що використовується Росiйською Федерацiєю

Застосовується при вивезеннi з територiї Республiки Бiлорусь за межi митної територiї Митного союзу

3104
Калiйнi добрива
75 євро за 1000 кг
4101, 4103
Шкури необробленi
500 євро за 1000 кг
4104, 4106
Дублена шкiра або шкiряний краст
10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг
4401 10 000 9
Деревина паливна
100 євро за 1 куб. м
4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0
Лiсоматерiали необробленi
100 євро за 1 куб. м
4404 20 000 0
Деревина листяних порiд
100 євро за 1 куб. м
4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0
Лiсоматерiали обробленi
100 євро за 1 куб. м

     Республiка Казахстан застосовує мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан, за такою номенклатурою i ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита
1201 00
Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг
1205
Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
15 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
1206 00
Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
2709 00 900 2, 2709 00 900 8
Нафта сира
Спецiальна формула
2710 11 110 0 - 2710 11 900 9
Легкi дистиляти i продукти
Розмiр ставки мита обчислюється по наступнiй формулi: СВМ = До х (Ц - 138,6), де СВМ - ставка вивiзного мита;
До - 50 % середньоарифметичного значення коефiцiєнтiв 0,35 i 0,4, використовуваних у формулi розрахунку умовної ставки i помножених на поправочний коефiцiєнт, згiдно таблицi, представленiй нижче
Ц - середня ринкова цiна сирої нафти, що склалася за перiод монiторингу
2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
Середнi дистиляти: для специфiчних процесiв переробки, для хiмiчних перетворень у процесах,
крiм зазначених в пiдкатегорiї 2710 19 110 0;
для iнших цiлей
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
Важкi дистиляти: газойлi
2710 19 510 1, 2710 19 510 9, крiм важкого дистилятного рiдкого палива, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9
Важкi дистиляти: палива рiдкi
2710 19 550 9
Важкi дистиляти: палива рiдкi
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9
Важкi дистиляти: палива рiдкi
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0
Бiтум нафтовий
2710 19 310 0 - 2710 19 350 0
Важкi дистиляти: газойлi
Затвердженi ставки вивiзних митних зборiв на товари, виробленi з нафти, щокварталу коректуються на основi даних середньої ринкової цiни з урахуванням щомiсячного монiторингу цiн на свiтових ринках нафтової сировини
2711 21 000 0
Газ природний
30 %
2711 29 000 0
Газ iнший
5 %
2705 00 000 0
Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi гази
5 %
4101
Необробленi шкури великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
4102
Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1в до цiєї групи
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
4103
Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм виключених примiткою 1б або 1в до цiєї групи
20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг
5101
Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5102
Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5103
Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волоса тварин, включаючи прядильнi вiдходи, але виключаючи розщипану сировину
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
5104 00 000 0
Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин
10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг
7204
Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
15 %, але не менше 20 євро за 1000 кг
7302
Вироби з чорних металiв, що використовуються для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi поперечнi з'єднання, шпали, стиковi накладки i пiдкладки, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, подушки та розтяжки, станини, поперечки та iншi деталi, призначенi для з'єднання або закрiплення рейок
20 %, але не менше 20 євро за 1000 кг
7404 00
Вiдходи i брухт мiднi
30 %, але не менше 330 євро за 1000 кг
7601
Алюмiнiй необроблений, крiм алюмо-берилiєвої лiгатури, що класифiкується кодом ТН ЗЕД з 7601 10 000 0
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7602 00
Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7603
Порошки та луска алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7604 10 100 0
Прутки з алюмiнiю нелегованого
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7604 29 100 0
Прутки iншi з алюмiнiєвих сплавiв
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7605
Дрiт алюмiнiєвий
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7606
Плити, листи, смуги або стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7607
Фольга алюмiнiєва (без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7608
Труби та трубки алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7609 00 000 0
Фiтинги для труб або трубок алюмiнiєвi (наприклад, муфти, колiна, втулки)
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7610
Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних будiвельних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, каркаси до покрiвлi, будiвельнi ферми, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби та аналогiчнi вироби, призначенi для використання в металоконструкцiях
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7611 00 000 0
Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для будь-яких речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу) мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, але без механiчного або теплотехнiчного обладнання
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7612
Бочки, барабани, банки, ящики i аналогiчнi ємностi (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) алюмiнiєвi для будь-яких речовин (крiм стисненого або скрапленого газу) мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, але без механiчного або теплотехнiчного обладнання
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7613 00 000 0
Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7614
Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7615
Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з алюмiнiю; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з алюмiнiю; обладнання санiтарно-технiчне та його частини з алюмiнiю
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
7616
Iншi вироби з алюмiнiю
15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг
8607
Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
20 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

Таблиця з коригуючими коефiцiєнтами

Класифiкацiя товару за ТН ЗЕД Коригуючий коефiцiєнт До
2710 11 110 0 - 2710 11 900 9 1,2 0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 1,2 = 0,225
2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
2710 19 510 1 - 2710 19 550 9
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9 0,8 0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15
2710 19 310 0 - 2710 19 350 0 0,8 0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0 0,8 0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15
Республiка Казахстан стосовно окремих видiв товарiв застосовує рентний податок на експорт вiдповiдно до Податкового кодексу Республiки Казахстан.

     Росiйська Федерацiя застосовує мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан, за такою номенклатурою i ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита
0302 35 900 0
Тунець синiй або звичайний
5 %
0303
Риба морожена, крiм рибного фiле i м'яса риби товарної позицiї 0304
5 %
0306
Ракоподiбнi в панцирах або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi
10 %
1201 00
Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг
1205
Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг
1206 00
Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг
1207 50
Насiння гiрчицi
10 %, але не менше 25 євро за 1000 кг
1605
Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
5 %
2207, 2208
Спирт етиловий
6,5 %
2503 00
Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної
6,5 %
2510
Фосфати кальцiю природнi, фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна
6,5 %
2519
Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (агломерована) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед агломерацiєю; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок
6,5 %
2523
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, цемент сульфатостiйкий i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв
6,5 %
2524
Азбест
3 %
2601
Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит
6,5 %
2613
Руди та концентрати молiбденовi
6,5 %
2615
Руди та концентрати цирконiєвi
6,5 %
2620 19
Iншi вiдходи виробництва чорних металiв
6,5 %
2704 00
Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту або торфу, вугiлля ретортне
6,5 %
2705 00 000 0
Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi гази, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв
5 %
2706 00 000 0
Смоли кам'яновугiльнi, буровугiльнi, торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, частково ректифiкованi або неректифiкованi, включаючи "вiдновленi" смоли
5 %
2707
Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльної смоли; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi
5 %
2707 10
Бензол
Особлива формула
2707 20
Толуол
Особлива формула
2707 30
Ксилол
Особлива формула
2708
Пек i кокс пековий, одержаний iз кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол
5 %
2709 00
Нафта сира i нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд
За спецiальною формулою залежно вiд цiни нафти на свiтовому ринку
2710 11
Легкi дистиляти i продукти
Особлива формула
2710 19
Середнi дистиляти
Особлива формула
2710 91, 2710 99
Вiдпрацьованi нафтопродукти
Особлива формула
2711 11
Газ природний скраплений
40 євро за 1000 кг
2711 12
Пропан
Особлива формула
2711 13
Бутан
Особлива формула
2711 14 000 0
Етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн
Особлива формула
2711 19 000 0
Iншi
Особлива формула
2711 21 000 0
Газ природний в газоподiбному станi
30 % (для України застосовується за спецiальною формулою)
2711 29 000 0
Гази iншi в газоподiбному станi
5 %
2712 10
Вазелiн нафтовий
Особлива формула
2712 20
Парафiн iз вмiстом масел менш як 0,75 мас. %:
Особлива формула
2712 90 310 0
Для специфiчних процесiв переробки
Особлива формула
2712 90 330 0
Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених в пiдкатегорiї 2712 90 310 0
Особлива формула
2712 90 390 0
Для iнших цiлей
Особлива формула
Iншi:  
2712 90 910 0
Сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас. % або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю
Особлива формула
2712 90 990 0
Iншi
Особлива формула
2713 11 000 0
Кокс нафтовий некальцинований
Особлива формула
2713 20 000 0
Бiтум нафтовий
Особлива формула
2713 90
Iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд
Особлива формула
2714 90 000 0
Бiтум i асфальт природнi, асфальтiти та асфальтовi породи
5 %
2715 00 000 0
Сумiшi бiтумiнознi, на основi природного асфальту, природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття)
5 %
2825
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди i пероксиди металiв:
6,5 %
2902 20
Бензол
Особлива формула
2902 30
Толуол
Особлива формула
2902 41 000 0
o-ксилол
Особлива формула
2902 42 000 0
м-ксилол
Особлива формула
2902 43 000 0
n-ксилол
Особлива формула
2905 13 000 0
Бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)
6,5 %
3104, 3105
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi
5 %
3901, 3902
Полiмери етилену, пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах
6,5 %
4101, 4102, 4103
Необробленi шкури
500 євро за 1000 кг
4104, 4105, 4107
Дублена шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби, iз шкур овець чи шкурок ягнят; шкiра, додатково оброблена або у виглядi шкiряного краста
10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг
4401
Деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучкiв, в'язанок хмизу або в аналогiчних видах; деревна трiска або стружка; тирса i вiдходи деревини та скрап, неагломерованi або агломерованi у виглядi колод, брикетiв, гранул або в аналогiчних видах
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4403
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4406
Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4407
Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4408 90
Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), для клеєної фанери або для аналогiчної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як 6 мм з деревини iнших видiв (iнших нiж хвойних або тропiчних порiд)
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421
Пиломатерiали у виглядi профiльованого погонажу, плити деревостружковi та деревоволокнистi, фанера клеєна, деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брускiв або профiльованих форм, вироби столярнi та теслярськi, дерев'янi, будiвельнi, вироби дерев'янi iншi
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
4701
Деревинна маса
10 %
4703
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв
10 %
4703 21
Напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
10 %, але не менше 40 євро за 1000 кг
4704
Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв
10 %
4704 21
Напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
5 %, але не менше 15 євро за 1000 кг
4706, 4707
Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (макулатури та вiдходiв) або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; регенерований папiр або картон (макулатура i вiдходи)
10 %
4801
Папiр газетний у рулонах або аркушах
5 %
4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823
Папiр i картон, вироби з паперової маси, паперу або картону
10 %
7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112
Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них
6,5 %
7204, 7302 10 900 0
Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки); використанi рейки
15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг
7401, 7402, 7403
Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена), мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування, мiдь рафiнована i сплави мiднi необробленi
10 %
7404
Виходи i брухт мiднi
50 %, але не менше 420 євро за 1000 кг
7405
Лiгатури на основi мiдi
10 %
7501, 7502
Штейн нiкелевий, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю; нiкель необроблений
Вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї
7503
Вiдходи та брухт нiкелевi
30 %, але не менше 720 євро за 1000 кг
7601
Алюмiнiй необроблений
5 %
7602
Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
50 %, але не менше 380 євро за 1000 кг
7802
Вiдходи та брухт свинцевi
30 %, але не менше 105 євро за 1000 кг
7901
Цинк необроблений
5 %
7902
Вiдходи та брухт цинковi
30 %, але не менше 180 євро за 1000 кг
8001, 8002
Олово необроблене; вiдходи та брухт олов'янi
6,5 %
8101 94, 8101 97, 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30
Вольфрам необроблений, вiдходи та брухт вольфраму; молiбден необроблений, вiдходи та брухт молiбдену; тантал необроблений, вiдходи та брухт танталу
6,5 %
8105 30
Вiдходи та брухт кобальту
30 %, але не менше 1200 євро за 1000 кг
8106, 8107
Вiсмут i вироби з нього, включаючи вiдходи та брухт; кадмiй i вироби з нього, включаючи вiдходи та брухт
6,5 %
8108 20
Титан необроблений, порошки
6,5 %
8108 30
Вiдходи та брухт титановi
30 %, але не менше 225 євро за 1000 кг
8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52
Вiдходи та брухт цирконiєвi; сурма; марганець i вироби з нього, включаючи вiдходи та брухт; вiдходи та брухт берилiю; хром; вiдходи та брухт германiю; вiдходи та брухт ванадiю; вiдходи та брухт талiю; вiдходи та брухт нiобiю (колумбiю), ренiю, галiю, iндiю
6,5 %
8607 19
Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу: вiсi, колеса та їх частини
15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

     Україна застосовує мито стосовно експорту товарiв, призначених для митної територiї Республiки Узбекистан, за такою номенклатурою i ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицiй
Ставка мита
1206 00 99 00
Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
З 1 сiчня 2007 року ставка мита (16 %) щорiчно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %
7202 99 80 00
Ферохромнiкель та iншi феросплави
Ставка вивiзного (експортного) мита у вiдсотках митної вартостi вiдповiдно до року членства України у СОТ

перший - 30 %,

другий - 27 %,

третiй - 24 %,

четвертий - 24 %,

п'ятий - 21 %,

шостий - 18 %,

сьомий - 15 %

(2010 i 2011 роки - 24 %)

7204 21
Вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi
7204 29 00 00
Вiдходи та брухт легованої сталi iншi
7204 50 00 00
Вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавлення, з легованої сталi
7218 10 00 00
Сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та iнших первинних формах
7401 00 00 00
Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена)
7402 00 00 00
Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00
Литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi
7403 13 00 00
Бiлети з рафiнованої мiдi
7403 19 00 00
Мiдь рафiнована iнша
7403 21 00 00
Сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00
Сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 29 00 00
Iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00
Вiдходи i брухт мiдi
7405 00 00 00
Лiгатури на основi мiдi
7406
Порошки та луска мiднi
7415 29 00 00
Iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi)
7415 39 00 00
Iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв i гайок)
7418 19 90 00
Господарськi вироби з мiдi та їх частини iншi
7419
Iншi вироби мiднi
7419 99 10 00
Тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту з розмiром поперечного перерiзу, що не перевищує 6 мм; мiдний просiчно-витяжний лист
Решiтки та сiтки з мiдного дроту
7503 00
Вiдходи та брухт нiкелю
7602 00
Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00
Вiдходи та брухт свинцю
7902 00 00 00
Вiдходи та брухт цинку
8002 00 00 00
Вiдходи та брухт олова
8101 97 00 00
Вiдходи та брухт вольфраму
8105 30 00 00
Штейн кобальтовий та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт та вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт; штейн кобальтовий та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; вiдходи i брухт; порошки; вiдходи i брухт
8108 30 00 00
Вiдходи та брухт титану
8113 00 40 00
Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт

     2. Республiка Узбекистан не застосовує мито стосовно експорту товарiв, призначених для митних територiй Республiки Вiрменiя та Республiки Молдова.

     Республiка Узбекистан залишає за собою право застосовувати мито на обмежене коло товарiв на основi взаємностi при експортi до Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстан, Киргизької Республiки, Росiйської Федерацiї, Республiки Таджикистан, України.

Додаток 2
до Протоколу про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан

Заборони i кiлькiснi обмеження (квотування), що пiдлягають скасуванню вiдповiдно до статтi 3 Договору

Киргизька Республiка
Квотування i заборони iмпорту/експорту
Алкогольна продукцiя: горiлка i горiлка особлива, лiкеро-горiлчанi вироби, виноматерiали, вина, iгристi вина, шампанське, виннi напої, коньяк, брендi, кальвадос, пиво, iншi мiцнi алкогольнi напої, iншi слабоалкогольнi напої (коди ТН ЗЕД 2203 - 2208) Квотування iмпорту алкогольної продукцiї, включаючи пиво, за винятком iмпорту коньячного спирту i матерiалiв для виробництва вина, призначених для виробництва коньяку i шампанського. Закон Киргизької Республiки вiд 13 жовтня 2009 року N 269 "Про державне регулювання виробництва й обiгу етилового спирту та алкогольної продукцiї".

Поширюється на iмпорт алкогольної продукцiї з країн, якi не є членами СОТ

Обсяги квот i порядок квотування встановленi постановою Уряду Киргизької Республiки вiд 5 квiтня 2004 року N 227 "Про затвердження Положення про порядок квотування ввезення до Киргизької Республiки алкогольної продукцiї та визначення iмпортної квоти"

Дата скасування - 1 сiчня 2015 року

 

Республiка Узбекистан
Заборони i обмеження експорту
  Коротке найменування Код ТН ЗЕД Дата скасування
1. Живi тварини (худоба, птиця) 0101 - 0105,
0106 19 100 0,
0106 39 100 0
Дата вступу Республiки Узбекистан до СОТ або 31 грудня 2020 року, залежно вiд того, яка iз цих дат настане ранiше
2. М'ясо i харчовi м'яснi субпродукти 0201 - 0210
3. Злаки: пшениця, жито, ячмiнь, овес, рис, кукурудза, гречка 10
4. Борошно, крупа 1101 00 - 1106
5. Рослиннi олiї 1507, 1512
(Крiм технiчних
1512 11 1000,
1512 21 1000),
1516
6. Цукор 1701 - 1702
7. Хлiбобулочнi вироби (крiм борошняних кондитерських виробiв, тiстечок, печива власного виробництва) 1905
8. Шкiряна сировина (включаючи нестандартну), пушно-хутряна сировина, у тому числi каракулевi (включаючи нестандартну) 4101 - 4103,
4301 - 4302
9. Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування. Шовк-сирець (некручений). Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконної нитки i розпушенi вiдходи) 5001 00 000 0
5002 00 000 0
5003 00 000 0
10. Лом i вiдходи кольорових металiв 7404 00, 7602 00,
7802 00 000 0,
7902 00 000 0,
8002 00 000 0,
8101 97 000 0,
8102 97 000 0,
8103 30 000 0,
8104 20 000 0,
8105 30 000 0,
8106 00 100 0,
8107 30 000 0,
8108 30 000 0,
8109 30 000 0,
8110 20 000 0,
8111 00 190 0,
8112 13 000 0,
8112 22 000 0,
8112 92 210 0
11. Твори мистецтва, предмети старовини (картини, скульптури та iнше), що представляють значну художню, iсторичну, наукову чи iншу культурну цiннiсть 97
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.