ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України щодо виконання рекомендацiй, якi мiстяться у шостiй доповiдi Європейської комiсiї про стан виконання Україною Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та iнституту спецiальної конфiскацiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) текст статтi 961 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Спецiальна конфiскацiя полягає у примусовому безоплатному вилученнi за рiшенням суду у власнiсть держави грошей, цiнностей та iншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспiльно небезпечного дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за якi передбачено основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а так само передбаченого частиною першою статтi 150, статтею 154, частинами другою i третьою статтi 1591, частиною першою статтi 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 2091, 210, частинами першою i другою статей 212, 2121, частиною першою статей 222, 229, 2391, 2392, частиною другою статтi 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою i другою статтi 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 3631, 3641, 3652 цього Кодексу.

     2. Спецiальна конфiскацiя застосовується на пiдставi:

     1) обвинувального вироку суду;

     2) ухвали суду про звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

     3) ухвали суду про застосування примусових заходiв медичного характеру;

     4) ухвали суду про застосування примусових заходiв виховного характеру.

     3. У випадках, коли об'єктом спецiальної конфiскацiї є майно, вилучене з цивiльного обороту, вона може бути застосована на пiдставi:

     1) ухвали суду про закриття кримiнального провадження з iнших пiдстав, анiж звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

     2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев'ятої статтi 100 Кримiнального процесуального кодексу України, за клопотанням слiдчого чи прокурора, якщо кримiнальне провадження закривається ними";

     2) у статтi 962:

     абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Грошi, цiнностi, в тому числi кошти, що знаходяться на банкiвських рахунках чи на зберiганнi у банках або iнших фiнансових установах, iнше майно, зазначенi в цiй статтi, пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї у третьої особи, якщо вона набула таке майно вiд пiдозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслiдується за вчинення суспiльно небезпечного дiяння у вiцi, з якого не настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, або в станi неосудностi, чи iншої особи безоплатно, за ринкову цiну або за цiну вищу чи нижчу ринкової вартостi, i знала або повинна була i могла знати, що таке майно вiдповiдає будь-якiй iз ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої цiєї статтi";

     частину шосту виключити;

     3) у статтi 1591:

     в абзацi другому частин другої i четвертої слова "та iз спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "iз спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     4) у статтi 176:

     в абзацi другому частин першої i другої слова "з конфiскацiєю та знищенням всiх примiрникiв творiв, матерiальних носiїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, вiдеограм, програм мовлення та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувались для їх виготовлення" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та з конфiскацiєю та знищенням всiх примiрникiв творiв, матерiальних носiїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, вiдеограм, програм мовлення та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для їх виготовлення" виключити;

     5) у статтi 177:

     в абзацi другому частин першої i другої слова "з конфiскацiєю та знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувались для її виготовлення" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та з конфiскацiєю та знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення" виключити;

     6) у статтi 2031:

     в абзацi другому частини першої слова "iз конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

     7) в абзацi другому частин першої i другої статтi 2032 слова "з конфiскацiєю грального обладнання" виключити;

     8) у статтi 204:

     в абзацi другому частин першої i другої слова "з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання для її виготовлення" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "з вилученням та знищенням вироблених товарiв та з конфiскацiєю обладнання для її виготовлення" виключити;

     9) в абзацi другому частини другої статтi 216 слова "з конфiскацiєю товарiв, промаркованих пiдробленими марками чи голографiчними захисними елементами" виключити;

     10) у статтi 229:

     в абзацi другому частин першої i другої слова "з конфiскацiєю i знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та з конфiскацiєю i знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення" виключити;

     11) в абзацi другому частин першої-третьої статей 2391 i 2392 слова "та з конфiскацiєю знарядь i засобiв заволодiння" виключити;

     12) в абзацi другому частин третьої i четвертої статтi 240 слова "з конфiскацiєю незаконно добутого i знарядь видобування" виключити;

     13) у статтi 244:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю всiх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю обладнання" виключити;

     14) в абзацi другому статтi 246 слова "з конфiскацiєю незаконно добутого" виключити;

     15) в абзацi другому частин першої i другої статтi 248 слова "з конфiскацiєю знарядь i засобiв полювання та всього добутого" виключити;

     16) в абзацi другому частин першої i другої статтi 249 слова "з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого" виключити;

     17) у статтi 300:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, засобiв їх виготовлення та розповсюдження" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю кiно- та вiдеопродукцiї, що пропагує культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну та релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, засобiв її виготовлення i демонстрування" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та з конфiскацiєю творiв, кiно- та вiдеопродукцiї, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, засобiв їх виготовлення i демонстрування" виключити;

     18) у статтi 3211:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю фальсифiкованих лiкарських засобiв, сировини та обладнання для їх виготовлення" виключити;

     в абзацi другому частин другої i третьої слова "фальсифiкованих лiкарських засобiв, сировини, обладнання для їх виготовлення та" виключити;

     19) у статтi 332:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю транспортних засобiв або iнших засобiв вчинення злочину" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю транспортних засобiв або iнших засобiв вчинення злочину" та "або без такої" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "з конфiскацiєю транспортних засобiв або iнших засобiв вчинення злочину та" виключити;

     20) у статтi 3321:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю транспортних засобiв" виключити;

     в абзацi другому частин другої i третьої слова "та з конфiскацiєю транспортних засобiв" виключити;

     21) в абзацi другому статтi 334 слова "iз конфiскацiєю повiтряного судна" виключити;

     22) в абзацi другому частин першої - третьої статтi 3693 слова "iз спецiальною конфiскацiєю" виключити.

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) пункти 25 та 26 частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "25) учасники кримiнального провадження - сторони кримiнального провадження, потерпiлий, його представник та законний представник, цивiльний позивач, його представник та законний представник, цивiльний вiдповiдач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в iноземну державу (екстрадицiю), заявник, свiдок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спецiалiст, секретар судового засiдання, судовий розпорядник;

     26) учасники судового провадження - сторони кримiнального провадження, потерпiлий, його представник та законний представник, цивiльний позивач, його представник та законний представник, цивiльний вiдповiдач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, а також iншi особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здiйснюється судове провадження";

     2) частину четверту статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Участь у кримiнальному провадженнi захисника пiдозрюваного, обвинуваченого, представника потерпiлого, представника третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, не звужує процесуальних прав пiдозрюваного, обвинуваченого, потерпiлого, третьої особи, щодо майна якого вирiшується питання про арешт";

     3) доповнити статтею 642 такого змiсту:

     "Стаття 642. Третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт

     1. Третьою особою, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, може бути будь-яка фiзична або юридична особи.

     2. Третьою особою, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду iз клопотанням про арешт майна.

     3. Третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, має права та обов'язки, передбаченi цим Кодексом для пiдозрюваного, обвинуваченого, в частинi, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, повiдомляється про прийнятi процесуальнi рiшення в кримiнальному провадженнi, що стосуються арешту майна, та отримує їх копiї у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

     4. Представником третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, може бути:

     особа, яка у кримiнальному провадженнi має право бути захисником;

     керiвник чи iнша особа, уповноважена законом або установчими документами, працiвник юридичної особи за довiренiстю - у випадку, якщо власником майна, щодо якого здiйснюється арешт, є юридична особа.

     5. Повноваження представника третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, на участь у кримiнальному провадженнi пiдтверджуються:

     1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, є особа, яка має право бути захисником у кримiнальному провадженнi;

     2) копiєю установчих документiв юридичної особи - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, є керiвник юридичної особи чи iнша уповноважена законом або установчими документами особа;

     3) довiренiстю - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, є працiвник юридичної особи, яка є власником майна, щодо якого здiйснюється процедура спецiальної конфiскацiї.

     6. Представник третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, користується процесуальними правами третьої особи, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, iнтереси якої вiн представляє.

     7. Третя особа, щодо майна якої вирiшується питання про арешт, та його представник зобов'язанi:

     1) прибувати за викликом до прокурора, суду, а в разi неможливостi своєчасного прибуття - завчасно повiдомити про це, а також про причини неможливостi прибуття;

     2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримiнального правопорушення;

     3) не розголошувати без дозволу прокурора, суду вiдомостi, якi стали їм вiдомi у зв'язку з участю у кримiнальному провадженнi i якi становлять охоронювану законом таємницю";

     4) текст статтi 170 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слiдчого суддi або суду права на вiдчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого iснує сукупнiсть пiдстав чи розумних пiдозр вважати, що воно є доказом злочину, пiдлягає спецiальнiй конфiскацiї у пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третiх осiб, конфiскацiї у юридичної особи, для забезпечення цивiльного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомiрної вигоди, можливої конфiскацiї майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

     Завданням арешту майна є запобiгання можливостi його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачi, вiдчуження. Слiдчий, прокурор повиннi вжити необхiдних заходiв з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримiнальному провадженнi, зокрема шляхом витребування необхiдної iнформацiї у Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, фiзичних i юридичних осiб.

     2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

     1) збереження речових доказiв;

     2) спецiальної конфiскацiї;

     3) конфiскацiї майна як виду покарання або заходу кримiнально-правового характеру щодо юридичної особи;

     4) вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок кримiнального правопорушення (цивiльний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомiрної вигоди.

     3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цiєї статтi, арешт накладається на майно будь-якої фiзичної або юридичної особи за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що воно вiдповiдає критерiям, зазначеним у статтi 98 цього Кодексу.

     4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цiєї статтi, арешт накладається на майно пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що воно пiдлягатиме спецiальнiй конфiскацiї у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України.

     Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартостi i знала чи повинна була знати, що таке майно вiдповiдає будь-якiй iз ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статтi 962 Кримiнального кодексу України.

     5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цiєї статтi, арешт накладається на майно пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України, може призначити покарання у видi конфiскацiї майна або застосувати до юридичної особи захiд кримiнально-правового характеру у видi конфiскацiї майна.

     6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цiєї статтi, арешт накладається на майно пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фiзичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивiльну вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану дiями (бездiяльнiстю) пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння, а також юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, за наявностi обґрунтованого розмiру цивiльного позову у кримiнальному провадженнi, а так само обґрунтованого розмiру неправомiрної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здiйснюється провадження.

     У разi задоволення цивiльного позову або стягнення з юридичної особи розмiру отриманої неправомiрної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивiльного позивача може вирiшити питання про арешт майна для забезпечення цивiльного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, доведеного розмiру отриманої неправомiрної вигоди до набрання судовим рiшенням законної сили, якщо таких заходiв не було вжито ранiше.

     7. Арешт може бути накладений на майно, на яке ранiше накладено арешт вiдповiдно до iнших актiв законодавства. У такому разi виконанню пiдлягає ухвала слiдчого суддi, суду про накладення арешту на майно вiдповiдно до правил цього Кодексу.

     8. Вартiсть майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивiльного позову або стягнення отриманої неправомiрної вигоди, повинна бути спiвмiрною розмiру шкоди, завданої кримiнальним правопорушенням або зазначеної у цивiльному позовi, розмiру неправомiрної вигоди, яка отримана юридичною особою.

     9. У невiдкладних випадках i виключно з метою збереження речових доказiв або забезпечення можливої конфiскацiї чи спецiальної конфiскацiї майна у кримiнальному провадженнi щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рiшенням Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попереднiй арешт на майно або кошти на рахунках фiзичних або юридичних осiб у фiнансових установах. Такi заходи застосовуються строком до 48 годин. Невiдкладно пiсля прийняття такого рiшення, але не пiзнiше нiж протягом 24 годин, прокурор звертається до слiдчого суддi iз клопотанням про арешт майна.

     Якщо у визначений цiєю частиною строк прокурор не звернувся до слiдчого суддi iз клопотанням про арешт майна або якщо в задоволеннi такого клопотання було вiдмовлено, попереднiй арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особi.

     10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, грошi у будь-якiй валютi готiвкою або у безготiвковiй формi, в тому числi кошти та цiнностi, що знаходяться на банкiвських рахунках чи на зберiганнi у банках або iнших фiнансових установах, видатковi операцiї, цiннi папери, майновi, корпоративнi права, щодо яких ухвалою чи рiшенням слiдчого суддi, суду визначено необхiднiсть арешту майна.

     Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власностi добросовiсного набувача, крiм арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказiв.

     11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосованi лише у разi, коли iснують обставини, якi пiдтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачi майна.

     12. Заборона використання житлового примiщення особам, якi на законних пiдставах проживають у такому житловому примiщеннi, не допускається";

     5) у статтi 171:

     у пунктi 4 частини другої слово "четвертої" замiнити словом "шостої";

     в абзацi другому частини п'ятої слова "наступного дня" замiнити цифрами i словом "48 годин";

     6) у частинi другiй статтi 173:

     у пунктi 2 слова i цифри "або застосування щодо нього спецiальної конфiскацiї (у разi арешту майна з пiдстав, передбачених пунктом 1 частини другої статтi 170 цього Кодексу)" замiнити словами i цифрами "(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статтi 170 цього Кодексу)";

     у пунктi 3 слова i цифри "у разi арешту майна з пiдстав, передбачених пунктами 2, 3" замiнити словами i цифрами "якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4";

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) можливiсть спецiальної конфiскацiї майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статтi 170 цього Кодексу)";

     пункт 4 доповнити словами i цифрами "(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статтi 170 цього Кодексу)";

     7) частину першу статтi 393 доповнити пунктом 92 такого змiсту:

     "92) фiзична або юридична особа - у частинi, що стосується її iнтересiв пiд час вирiшення питання про долю речових доказiв, документiв, якi були наданi суду; третя особа - у частинi, що стосується її iнтересiв пiд час вирiшення питання про спецiальну конфiскацiю".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 лютого 2016 року
N 1019-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.