ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделi ринку природного газу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Статтю 232 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552) доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "2. Митний контроль та митне оформлення обсягiв природного газу за операцiями iз замiщення природного газу (бекхол) здiйснюється вiдповiдно до заявленого митного режиму на пiдставi документiв, передбачених пунктом 5 частини першої статтi 335 цього Кодексу, а також акта приймання-передачi природного газу мiж перевiзниками - операторами газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави (окремо за кожним пунктом приймання-передачi газу) та/або перевiзником - оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища, що мiстить iнформацiю про обсяги природного газу за операцiями бекхолу.

     Порядок здiйснення митного контролю за обсягами природного газу за операцiями бекхолу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Пiд операцiєю бекхолу розумiється операцiя, пiд час якої здiйснюється приймання-передача природного газу шляхом документального оформлення зустрiчних потокiв:

     природного газу, що знаходиться в сумiжних газотранспортних системах, - перевiзниками - операторами газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави за кожним пунктом приймання-передачi газу окремо без його перемiщення трубопровiдним транспортом через митний кордон України;

     природного газу, що знаходиться в газотранспортнiй системi та/або у газосховищах України пiд митним контролем, - перевiзником - оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фiзичного закачування/вiдбору в/з газосховища.

     Вiдповiдальнiсть за декларування обсягiв природного газу за операцiями бекхолу несе декларант. Органи доходiв i зборiв не вiдшкодовують будь-якi майновi претензiї осiб, якi мають повноваження стосовно вiдповiдних обсягiв природного газу.

     3. Митне оформлення природного газу, перемiщеного трубопровiдним транспортом через митний кордон України за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), здiйснюється на пiдставi даних актiв приймання-передачi природного газу мiж сторонами зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) та оперативного балансового рахунку за звiтний перiод (мiсяць), мiж перевiзниками - операторами газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави.

     Пiд оперативним балансовим рахунком (ОБР) розумiється документ, у якому оператори газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави зазначають обсяги балансування природного газу за звiтний перiод за кожним пунктом приймання-передачi газу.

     Обсяги балансування природного газу, перемiщеного трубопровiдним транспортом через митний кордон України, облiк яких ведеться вiдповiдно до ОБР, пiдлягають митному оформленню у вiдповiдний митний режим протягом 30 днiв пiсля закiнчення дiї угоди (договору) мiж перевiзниками - операторами газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави.

     Пiд обсягом балансування природного газу (для цiлей ОБР) розумiється позитивна або негативна величина, що становить рiзницю мiж обсягами природного газу, що були заявленi до перевезення та пiдтвердженi перевiзниками - операторами газотранспортних систем (пiдтверджена номiнацiя), та обсягами природного газу, що були перемiщенi трубопровiдним транспортом через митний кордон України, яка розраховується операторами газотранспортних систем України та сумiжної iноземної держави.

     4. Митне оформлення у вiдповiдний митний режим балансуючих обсягiв природного газу здiйснюється протягом 30 днiв пiсля закiнчення дiї угоди (договору) мiж сторонами зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

     Пiд балансуючим обсягом природного газу у звiтному перiодi розумiється позитивна або негативна величина, що становить рiзницю мiж обсягами природного газу в точках входу та в точках виходу, що розташованi на митному кордонi України, яка вiдображається у загальному актi приймання-передачi природного газу мiж сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) за результатами перемiщення трубопровiдним транспортом природного газу через митний кордон України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 лютого 2016 року
N 994-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.