ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та дiяльностi сiмейних фермерських господарств

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фермерське господарство є формою пiдприємницької дiяльностi громадян, якi виявили бажання виробляти товарну сiльськогосподарську продукцiю, здiйснювати її переробку та реалiзацiю з метою отримання прибутку на земельних дiлянках, наданих їм у власнiсть та/або користування, у тому числi в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сiльськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, вiдповiдно до закону";

     2) перше речення частини четвертої замiнити двома реченнями такого змiсту:

     "4. Фермерське господарство пiдлягає державнiй реєстрацiї як юридична особа або фiзична особа - пiдприємець. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, дiє на основi Статуту";

     3) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сiмейного фермерського господарства, за умови що в його пiдприємницькiй дiяльностi використовується праця членiв такого господарства, якими є виключно члени однiєї сiм'ї вiдповiдно до статтi 3 Сiмейного кодексу України.

     Фермерське господарство без статусу юридичної особи органiзовується на основi дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця i має статус сiмейного фермерського господарства, за умови використання працi членiв такого господарства, якими є виключно фiзична особа - пiдприємець та члени її сiм'ї вiдповiдно до статтi 3 Сiмейного кодексу України. Особливостi створення та дiяльностi сiмейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статтi 81 цього Закону.

     Головою сiмейного фермерського господарства може бути лише член вiдповiдної сiм'ї.

     Залучення сiмейним фермерським господарством iнших громадян вiдповiдно до статтi 27 цього Закону може здiйснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робiт, якi безпосередньо пов'язанi з дiяльнiстю господарства i потребують спецiальних знань чи навичок".

     2. Статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Надання земельних дiлянок для ведення фермерського господарства iз земель державної та комунальної власностi

     1. Надання земельних дiлянок державної та комунальної власностi у власнiсть або користування для ведення фермерського господарства здiйснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України".

     3. Текст статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фермерське господарство пiдлягає державнiй реєстрацiї у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, за умови набуття громадянином України або кiлькома громадянами України, якi виявили бажання створити фермерське господарство, права власностi або користування земельною дiлянкою".

     4. Роздiл II доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Особливостi створення та дiяльностi сiмейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

     1. Сiмейне фермерське господарство без статусу юридичної особи органiзовується фiзичною особою - пiдприємцем самостiйно або спiльно з членами її сiм'ї на пiдставi договору про створення сiмейного фермерського господарства.

     2. Договiр про створення сiмейного фермерського господарства укладається членами однiєї сiм'ї в письмовiй формi i пiдлягає нотарiальному посвiдченню.

     3. Головою сiмейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сiм'ї, зареєстрований як фiзична особа - пiдприємець i визначений договором про створення сiмейного фермерського господарства.

     4. Вiд iменi сiмейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним один iз членiв господарства.

     5. Умови договору про створення сiмейного фермерського господарства визначають:

     а) найменування, мiсцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його дiяльностi;

     б) порядок прийняття рiшень та координацiї спiльної дiяльностi членiв господарства;

     в) правовий режим спiльного майна членiв господарства;

     г) порядок покриття витрат та розподiлу результатiв (прибутку або збиткiв) дiяльностi господарства мiж його членами;

     ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;

     д) трудовi вiдносини членiв господарства, iншi положення, що не суперечать чинному законодавству".

     5. Статтю 9 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Фермерським господарствам зi статусом сiмейних фермерських господарств надається додаткова державна пiдтримка у порядку, передбаченому Законом України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 березня 2016 року
N 1067-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.