МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну соди каустичної походженням з Росiйської Федерацiї

     28 квiтня 2016 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України матерiали та звiт про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної (далi - товар) походженням з Росiйської Федерацiї з урахуванням продовження строкiв проведення розслiдування, порушеного рiшенням Комiсiї 3 листопада 2014 року N АД-324/2014/4421-06.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у перiод розслiдування (друге пiврiччя 2013 року - перше пiврiччя 2014 року) iмпорт в Україну соди каустичної походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за демпiнговими цiнами. Порiвняння проводилося на основi однакових базисних умов поставки товару нормальної вартостi, визначеної на пiдставi цiн, установлених пiд час здiйснення звичайних торговельних операцiй мiж незалежними покупцями в Росiйськiй Федерацiї, з експортною цiною товару, що фактично була оплачена пiд час продажу в Україну з Росiйської Федерацiї;

     протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року рiвень цiн iмпорту товару походженням з Росiйської Федерацiї запобiгав зростанню цiни нацiонального товаровиробника вiдповiдно до динамiки його собiвартостi;

     протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року вiдбулося погiршення соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника публiчного акцiонерного товариства "Днiпроазот", а саме: скоротилися обсяги продажу на внутрiшньому ринку України (на 24%), виробництво товару (на 11,4%), використання виробничих потужностей (на 11,4%), частка на внутрiшньому ринку України (на 18,5%), продуктивнiсть працi (на 20,7%), зросли залишки на складах (на 54%) тощо;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом товару походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, що була заподiяна нацiональному товаровиробниковi;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Коментарi, наданi заiнтересованими сторонами, ураховувалися пiд час розслiдування вiдповiдно до положень Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон).

     У зв'язку з вищезазначеним та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-355/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну соди каустичної походженням з Росiйської Федерацiї", згiдно з яким установила остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: гiдроксид натрiю (сода каустична) у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди), одержаний дiафрагмовим методом з масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2,0 % походженням з Росiйської Федерацiї, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 2815 12 00 10.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита в розмiрi 26 %, строком на п'ять рокiв.

     Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару. Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару вiдповiдно до його опису.

     Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 26 %.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi рiшенням Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.