ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до пункту 189.3 статтi 189 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     в абзацi першому слово "придбанi" замiнити словами "прийнятi за договором комiсiї";

     в абзацi другому слова "однорiдних вживаних товарiв" замiнити словами "вживаних товарiв", а слова "фiзичних осiб" - словом "осiб";

     в абзацi п'ятому слова "для фiзичної особи" замiнити словами "для осiб, не зареєстрованих як платники податку";

     абзац восьмий пiсля слiв "в користуваннi не менше року" доповнити словами "та придатнi для подальшого користування у незмiнному станi чи пiсля ремонту";

     абзаци десятий та дванадцятий пiсля слiв "вiдповiдно до законодавства" доповнити словами "не був зареєстрований в iнших державах";

     абзац одинадцятий пiсля слiв "вiдповiдно до законодавства" доповнити словами "не було зареєстровано в iнших державах";

     абзац тринадцятий виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 квiтня 2016 року
N 1084-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.