МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту

     26 травня 2016 року вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданий Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) звiт, матерiали та висновки про результати проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв (далi - товар) незалежно вiд країни походження та експорту.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     ТОВ "IНТЕРФОМ", ТОВ "IНТЕРФОМ-ДНIПРО", ТОВ "IНТЕРФОМ-ЗАХIД" i ТОВ "IНТЕРФОМ-М" є належним нацiональним товаровиробником вiдповiдно до пункту 11 статтi 1 Закону, їх частка в загальному виробництвi товару в Українi за перiод 2012 - 2014 рр. становила понад 50 %.

     Товар, що виробляється нацiональним товаровиробником, вiдповiдно до положень пункту 13 статтi 1 Закону є подiбним до товару, який є об'єктом розслiдування.

     1. Щодо наявностi факту зростання обсягiв iмпорту в Україну товару

     Протягом перiоду розслiдування (2012 - 2014 рр.) обсяги iмпорту в Україну товару зростали:

     у 2014 р. порiвняно з 2013 р., обсяги iмпорту зросли на 17,77 %, а порiвняно з 2012 р. - на 28,7 %;

     обсяги iмпорту в 2014 р. зросли вiдносно виробництва порiвняно з 2013 р. на 31,93 %, а з 2012 р. на 45,72 %;

     частка iмпорту в споживаннi зростає, зокрема, у 2014 р. порiвняно з 2013 р. зростання вiдбулося на 26,72 %, а з 2012 р. - 39,96 %.

     Таке зростання обсягiв iмпорту в Україну товару є достатньо значним, раптовим i недавнiм, щоб стверджувати про наявнi "непередбачуванi обставини".

     У зв'язку з вищезазначеним Комiсiя дiйшла висновку, що в перiод розслiдування вiдбувалося значне зростання обсягiв iмпорту в Україну товару.

     2. Щодо умов здiйснення iмпорту в Україну товару

     Протягом перiоду розслiдування:

     цiна iмпорту в Україну товару у 2012 - 2014 рр. зросла на 6,11 %, а порiвняно з 2013 р. - на 1,8 %;

     цiна нацiонального товаровиробника у 2012 - 2014 рр. знизилася на 8,25 %, а порiвняно з 2013 р. - на 5,04 %;

     собiвартiсть товару нацiонального товаровиробника знизилася у 2012 - 2014 рр. на 2,94 %;

     цiни iмпортного товару були нижчими за цiни на подiбний товар, хоча рiзниця мiж цiнами скоротилася загалом на 71,84 % у 2014 р. порiвняно з 2013 р. Зазначене скорочення було досягнуто не через зростання цiн iмпорту, а через зниження вiдпускних цiн нацiонального товаровиробника;

     цiни iмпортного товару були нижчими не лише за цiни на подiбний товар, але й нижчими за собiвартiсть подiбного товару, хоча рiзниця мiж iмпортними цiнами та собiвартiстю нацiонального товаровиробника загалом скоротилася на 76,56 % у 2014 р. порiвняно з 2012 р.

     У зв'язку з вищезазначеним Комiсiя дiйшла висновку, що iмпорт товару протягом перiоду розслiдування здiйснювався за цiнами, якi були нижчими за цiни на подiбний товар та нижчими за собiвартiсть подiбного товару. Водночас рiвень iмпортних цiн впливав на те, що нацiональний товаровиробник був змушений знижувати вiдпускнi цiни на подiбний товар бiльш швидкими темпами, нiж йому вдавалося знижувати собiвартiсть виробництва власної продукцiї.

     3. Щодо наявностi факту заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробниковi

     Проведене дослiдження соцiально-економiчних показникiв показало, що протягом перiоду розслiдування:

     обсяги виробництва нацiонального товаровиробника скоротилися на 11,78 %, при цьому у 2013 р. порiвняно з 2012 р. обсяги виробництва залишилися майже на одному рiвнi, суттєво скоротившись саме у 2014 р. - на 12,39 %;

     виробничi потужностi нацiонального товаровиробника збiльшилися на 52,17 %;

     використання виробничих потужностей скоротилося на 42,00 %;

     залишки зросли у 6 разiв, при цьому порiвняно з 2012 р. у 2013 р. залишки зросли на 264,71 %, а у 2014 р. - на 500,00 %;

     обсяги продажу нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України загалом скоротилися на 12,60 %. При цьому у 2013 р. порiвняно з 2012 р. обсяги продажу нацiонального товаровиробника майже не змiнилися, суттєво скоротившись саме у 2014 р. - на 12,83 %;

     цiни продажу подiбного товару виробництва нацiонального товаровиробника скорочувалися протягом усього перiоду розслiдування: у 2013 р. - на 3,38 %, у 2014 р. порiвняно з попереднiм роком - на 5,04 %. Загалом за перiод розслiдування цiни продажу скоротилися на 8,25 %;

     рiвень рентабельностi нацiонального товаровиробника скоротився на 39,66 % порiвняно з 2013 р. та на 66,37 % порiвняно з 2012 р.;

     собiвартiсть виробництва подiбного товару у 2013 р. зросла на 0,86 %, а у 2014 р. нацiональному товаровиробнику вдалося скоротити собiвартiсть на 2,94 %;

     кiлькiсть працюючих на пiдприємствах нацiонального товаровиробника скоротилася на 14,37 %, при цьому найбiльше скорочувати персонал нацiональний товаровиробник був змушений саме у 2014 р. - на 11,28 %;

     рiвень продуктивностi працi зрiс на 4,35 % у 2013 р., проте у 2014 р. впав на 1,26 % порiвняно з попереднiм роком;

     розмiр прибутку нацiонального товаровиробника вiд реалiзацiї товару на внутрiшньому ринку скоротився на 68,00 %, при цьому, якщо у 2013 р. скорочення прибутку становило 37,34 %, то вже у 2014 р. прибуток скоротився на 48,78 % порiвняно з попереднiм роком;

     коефiцiєнт лiквiдностi загалом скоротився на 50,51 %, при цьому у 2013 р. падiння зазначеного показника становило 41,00 %, а у 2014 р. - 16,13 %;

     пiдприємства нацiонального товаровиробника не мали прибутку з iнвестицiйного капiталу.

     Сукупна оцiнка наведених факторiв дала пiдстави Комiсiї встановити наявнiсть факту заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробниковi.

     4. Щодо наявностi причинно-наслiдкового зв'язку, а також впливу iнших факторiв

     Протягом перiоду розслiдування вiдбувалося значне зростання обсягiв iмпорту в Україну товару як у абсолютних показниках (на 28,70 %), так i вiдносно споживання (на 39,96 %) та виробництва подiбного товару в Українi (на 45,72 %).

     Зростання обсягiв iмпорту товару вiдбулось саме у 2013 - 2014 рр., тобто напередоднi та протягом перiоду, коли обсяги продажу та обсяги виробництва нацiонального товаровиробника скоротилися (обсяги продажу - на 12,60 %, обсяги виробництва - на 11,78 %).

     Розподiлення питомої ваги iмпорту та нацiонального товаровиробника у споживаннi товару на внутрiшньому ринку свiдчать, що частка iмпорту у споживаннi зросла на 26,67 % у той самий перiод (2013 - 2014 рр.), коли частка нацiонального товаровиробника суттєво скоротилася на 6,24 %.

     Зростання частки iмпорту в Україну у споживаннi при одночасному скороченнi частки нацiонального товаровиробника пiдтверджує той факт, що зростаючий iмпорт за низькими цiнами призвiв до витiснення нацiонального товаровиробника з внутрiшнього ринку України.

     Постiйне зростання обсягiв iмпорту в Україну вiдбувалось за рiвнем цiн, що був значно нижчим за рiвень цiн продажу товару на внутрiшньому ринку України нацiональним товаровиробником та нижчим за його собiвартiсть. У свою чергу, зазначений низький рiвень цiн iмпорту та його динамiка мали вплив на цiни подiбного товару в Українi та призвели до зниження цiни продажу подiбного товару на внутрiшньому ринку України бiльш швидкими темпами (на 8,25 %) порiвняно з темпами зниження його собiвартостi (на 2,10 %).

     Протягом перiоду розслiдування витiснення нацiонального товаровиробника з внутрiшнього ринку України та зменшення його частки у споживаннi товару на внутрiшньому ринку (з одночасним скороченням обсягiв загального споживання на 8,05 %) призвели до суттєвого падiння обсягiв продажу нацiонального товаровиробника (на 12,60 %), i, як наслiдок, скорочення надходжень вiд продажу та падiння прибуткiв нацiонального товаровиробника на 67,91 %.

     Скорочення обсягiв продажу нацiонального товаровиробника вплинуло на:

     показник рiвня завантаженостi виробничих потужностей (падiння на 42,00 % за перiод розслiдування) та скорочення кiлькостi персоналу (на 14,37 %);

     зростання залишкiв на складах пiдприємств нацiонального товаровиробника (на 500,00 % у 2014 р. порiвняно з 2012 р.);

     скорочення надходження готiвкових коштiв, що, у свою чергу, призводить до того, що нацiональний товаровиробник змушений залучати позиковий капiтал на фiнансування своєї дiяльностi, а не використовувати для цього власнi готiвковi ресурси.

     Через ситуацiю падiння обсягiв продажу, втрату частини ринку i зменшення прибутковостi нацiональний товаровиробник з метою оптимiзацiї собiвартостi був змушений скоротити робочий час працiвникiв та звiльнити частину персоналу, що позначилося на рiвнi зайнятостi.

     Погiршення фiнансового становища нацiонального товаровиробника вплинуло на його iнвестицiйнi плани щодо розширення виробничих потужностей та введення нових виробничих об'єктiв. У зв'язку з погiршенням фiнансового становища нацiональний товаровиробник не має змоги досягнути запланованого рiвня виробничої ефективностi та знизити цiни на власну продукцiю до запланованого рiвня з метою зайняття бiльшої частки ринку. Це також свiдчить, що зростаючий iмпорт перешкодив потенцiйнiй можливостi зростання нацiонального товаровиробника.

     Обсяги експорту нацiонального товаровиробника у 2014 р. порiвняно з 2012 р. зменшилися на 12,5 %, при цьому частка продажу на експорт у загальному виробництвi нацiонального товаровиробника за перiод розслiдування залишалася стабiльною та становила в середньому 7,5 %.

     Ураховуючи вищезазначене Комiсiя дiйшла висновку про наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж зростанням обсягiв iмпорту в Україну товару та заподiянням значної шкоди нацiональному товаровиробнику.

     5. Щодо вiдповiдностi застосування спецiальних заходiв нацiональним iнтересам України

     Iнтереси нацiонального товаровиробника

     Застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну товару позитивно вплине на зростання обсягiв виробництва та продажу нацiональним товаровиробником подiбного товару, збереже та створить новi робочi мiсця, надасть нацiональному товаровиробниковi можливiсть проведення модернiзацiї, технiчного переоснащення виробництва та виконання iнших заходiв для зменшення собiвартостi товару.

     Iнтереси споживачiв

     Запропонований розмiр ставки спецiального мита не можна розглядати як заборонний iнструмент, оскiльки вiн уможливить забезпечення попиту на внутрiшньому ринку України як iмпортованою, так i вiтчизняною продукцiєю.

     Мiжнароднi економiчнi iнтереси України та усунення впливу диспропорцiї в торгiвлi

     Мiжнароднi зобов'язання, узятi Україною, не суперечать застосуванню спецiальних заходiв стосовно зростаючого iмпорту, який заподiює значну шкоду нацiональному товаровиробнику.

     Застосування спецiальних заходiв позитивно вплине на вiдновлення конкуренцiї на внутрiшньому ринку України та призведе до усунення негативного впливу диспропорцiї у торгiвлi.

     У зв'язку з викладеним Комiсiєю зроблено висновок, що:

     протягом перiоду розслiдування iмпорт в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв значно зростав i це зростання вiдбувалося на таких умовах i в таких обсягах, що заподiювало значної шкоди нацiональному товаровиробниковi;

     нацiональнi iнтереси вимагають застосування до такого iмпорту спецiальних заходiв.

     Ураховуючи вищевикладене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiєю прийнято рiшення N СП-356/2016/4411-05 "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту" (далi - Рiшення Комiсiї), вiдповiдно до якого застосовано спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту, що має такий опис: гнучкi пористi плити, блоки та листи з пiнополiуретанiв, що iмпортуються в Україну, i класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19.

     Спецiальнi заходи застосовано строком на три роки запровадженням спецiального мита, розмiр ставки якого становить:

     з дня застосування спецiальних заходiв - 13,09 %;

     через 12 мiсяцiв iз дня застосування спецiальних заходiв - 12,44 %;

     через 24 мiсяцi з дня застосування спецiальних заходiв - 11,81 %.

     Спецiальнi заходи застосовують з дня набрання чинностi Рiшенням Комiсiї.

     Дiя спецiальних заходiв не поширюється на iмпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Республiка Азербайджан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Республiка Таджикистан, Киргизька Республiка, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Чад, Демократична Республiка Конго, Центральноафриканська Республiка, Джiбутi, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Лесото, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Самоа, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Танзанiя, Того, Уганда, Вануату, Замбiя.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 40 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.