КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 червня 2016 р. N 370


Про затвердження Порядку здiйснення фото-, вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами

     Вiдповiдно до статей 11, 266, 319, 320, 324, 326, 336, 338, 544, 558 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок здiйснення фото-, вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 липня 2016 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 червня 2016 р. N 370

ПОРЯДОК
здiйснення фото-, вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає процедуру здiйснення фото-, вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами щодо товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     засоби фото-, вiдеофiксацiї - технiчнi засоби митного контролю, якi призначенi для запису, зберiгання, а також за наявностi технiчних можливостей - вiдтворення фото-, вiдеоiнформацiї (комплекти вiдеообладнання, фотокамери цифровi, вiдеокамери цифровi, зокрема iндивiдуальнi портативнi вiдеокамери);

     контролюючi органи - державнi органи, уповноваженi на здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв державного контролю.

     Iншi термiни в цьому Порядку вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України та iнших законах, що регламентують здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв державного контролю.

     3. Об'єктом фото-, вiдеофiксацiї є:

     1) будь-якi товари, транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України;

     2) посадовi особи органiв доходiв i зборiв, iнших контролюючих та правоохоронних органiв, якi беруть участь у проведеннi огляду (переогляду), пiд час якого здiйснюється фото-, вiдеофiксацiя;

     3) документи, необхiднi для здiйснення митного контролю, у тому числi документи, не поданi декларантом до органу доходiв i зборiв, зокрема разом iз митною декларацiєю, але наданi посадовiй особi органу доходiв i зборiв безпосередньо пiд час проведення огляду (переогляду), або виявленi такою особою самостiйно пiд час його проведення;

     4) засоби забезпечення iдентифiкацiї, накладенi на документи, товари, транспортнi засоби та iншi мiсця, якi є об'єктами митного контролю;

     5) територiї та примiщення складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, територiї вiльних митних зон та iнших мiсць, на яких розмiщуються товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на органи доходiв i зборiв.

     4. Пiд час застосування засобiв фото-, вiдеофiксацiї посадовi особи органiв доходiв i зборiв повиннi дотримуватися необхiдних заходiв безпеки з метою недопущення заподiяння шкоди життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, а також товарам i транспортним засобам.

     5. Засоби фото-, вiдеофiксацiї застосовуються:

     посадовою особою органу доходiв i зборiв у разi, коли за результатами застосування системи управлiння ризиками необхiдне здiйснення фото-, вiдеофiксацiї пiд час проведення митних формальностей, а також у разi необхiдностi зафiксувати проведення митних формальностей на будь-якому етапi митного контролю;

     посадовою особою органу доходiв i зборiв у разi проведення огляду (переогляду) за iнiцiативою контролюючих та правоохоронних органiв;

     посадовими особами ДФС, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби та Нацiональної полiцiї, що включенi до складу Мiжвiдомчого цiльового центру та спiльних мобiльних груп з попередження та виявлення фактiв порушень законодавства з питань державної митної справи, на всiх етапах проведення заходiв з виконання доручення Мiжвiдомчого цiльового центру;

     посадовою особою органу доходiв i зборiв у разi проведення фiзичного огляду товарiв, передбаченого статтею 266 Митного кодексу України.

     У передбачених абзацами другим та четвертим цього пункту випадках фото-, вiдеофiксацiя здiйснюється вiдповiдно до вимог, визначених пунктами 9 - 25 цього Порядку.

     У передбачених абзацами третiм та п'ятим цього пункту випадках фото-, вiдеофiксацiя здiйснюється вiдповiдно до вимог, визначених пунктами 9 - 11, 13, 17, 21 цього Порядку. Заходи з фото-, вiдеофiксацiї, передбаченi пунктами 14 - 16, 19, 20, здiйснюються посадовою особою органу доходiв i зборiв на усну або письмову вимогу декларанта чи посадової особи контролюючого або правоохоронного органу, за iнiцiативою яких проводиться огляд (переогляд).

     6. За наявностi у пiдроздiлi митного оформлення органу доходiв i зборiв iндивiдуальних портативних вiдеокамер усi огляди (переогляди), фiзичнi огляди, передбаченi статтею 266 Митного кодексу України, та огляди, що проводяться за iнiцiативою контролюючих та правоохоронних органiв, обов'язково фiксуються iз застосуванням таких вiдеокамер.

     7. Iнформацiя (фотознiмки, вiдеозаписи), отримана за результатами використання органами доходiв i зборiв засобiв фото-, вiдеофiксацiї, може використовуватися ними виключно для митних цiлей i не може передаватися третiм особам без дозволу суб'єкта, осiб чи органу, якими перемiщуються товари, транспортнi засоби, що зафiксованi на фотознiмках та у вiдеозаписах, у тому числi iншим органам державної влади, крiм випадкiв, передбачених Митним кодексом України та iншими законами.

     8. Iнформацiя (фотознiмки, вiдеозаписи), отримана за результатами використання органами доходiв i зборiв засобiв фото-, вiдеофiксацiї, може надаватися суб'єкту, особi чи органу, якими перемiщуються товари, транспортнi засоби, що зафiксованi на фотознiмках та у вiдеозаписах, на їх запит в установленому Мiнфiном порядку.

Здiйснення фото-, вiдеофiксацiї товарiв, транспортних засобiв пiд час проведення огляду (переогляду)

     9. Перед застосуванням засобiв фото-, вiдеофiксацiї посадова особа, яка проводить огляд (переогляд), перевiряє їх готовнiсть до застосування, в тому числi наявнiсть вiльного мiсця на накопичувачi, точну дату та час у налаштуваннях до засобiв фото-, вiдеофiксацiї, а також встановлює автоматичнi налаштування якостi зйомки.

     10. На фотознiмках, у вiдеозаписах повинен чiтко вiдображатися знятий об'єкт або його частина (в разi фотографування, вiдеозйомки лише частини об'єкта).

     11. Фотознiмки, вiдеозаписи повиннi вiзуально вiдображати дату та час проведення зйомки (крiм випадкiв, коли наявнi засоби фото-, вiдеофiксацiї не мають таких функцiй, про що обов'язково зазначається в актi про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (далi - акт про проведення огляду) та його електроннiй копiї).

     12. У разi здiйснення фотозйомки кiлькiсть фотознiмкiв, необхiдних для огляду (переогляду), визначається посадовою особою, яка проводить огляд (переогляд), самостiйно в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу товарної партiї, кiлькостi найменувань товарiв, мети та виду огляду (переогляду).

     Кiлькiсть фотознiмкiв у ходi одного огляду (переогляду) визначається з урахуванням того, що кожен фотоархiв повинен мiстити iнформацiю, достатню для iдентифiкацiї оглянутих товарiв, транспортних засобiв.

     13. Фото-, вiдеозйомка товарiв, транспортних засобiв пiд час проведення огляду (переогляду) здiйснюється шляхом фiксацiї:

     типу транспортного засобу, його номера, а в разi перемiщення транспортного засобу як товару - фiксацiї номерiв окремих вузлiв транспортного засобу (VIN-коду, номера двигуна тощо);

     загального плану (зовнiшнього вигляду) закритого вантажного вiдсiку транспортного засобу (контейнера), його номера i цiлiсностi накладеного митного забезпечення та/або iнших засобiв iдентифiкацiї;

     загального плану вiдкритого вантажного (багажного) вiдсiку нерозвантаженого транспортного засобу, яка дає можливiсть оцiнити ступiнь (повноту) його завантаженостi, характеристики вантажних мiсць та упаковки товарiв;

     вивантаженої частини товарiв, яка здiйснюється у такий спосiб, щоб забезпечити можливiсть оцiнити кiлькiсть та/або обсяг фактично вивантажених та невивантажених товарiв;

     невивантаженої частини товарiв (у разi часткового вивантаження товарiв) або порожнього вiдсiку (у разi повного вивантаження товарiв) транспортного засобу iз забезпеченням наявностi на фотознiмках та/або вiдеозаписi, реєстрацiйного номера транспортного засобу;

     вiдкритих (розiбраних) вантажних мiсць та їх вмiсту.

     14. Результати фото-, вiдеозйомки товарiв та транспортних засобiв повиннi мiстити такi характеристики (за наявностi) товарiв з урахуванням завдань з проведення огляду (перегляду):

     ваговi характеристики товару;

     зовнiшнiй вигляд упаковки (товару);

     маркування на упаковцi i на самому товарi (надписи, ярлики, в тому числi тi, що мiстять вiдомостi про вiдправника, одержувача товарiв, номери замовлень, етикетки тощо);

     вiдомостi про виробника, дату виробництва, строк придатностi товарiв;

     розмiри товарiв та транспортних засобiв;

     iнформацiю про комплектацiю, наявнiсть запасних частин i додаткових деталей товарiв та транспортних засобiв;

     ознаки, що характеризують ступiнь зносу товару, зокрема виявленi дефекти, пошкодження, затертостi тощо;

     товарнi та iдентифiкацiйнi знаки;

     iндивiдуальнi iдентифiкацiйнi ознаки, якi дають можливiсть однозначно визначити класифiкацiю товару згiдно з УКТЗЕД;

     iншi характеристики.

     У разi коли пiд час здiйснення фотозйомки товарiв їх характеристики неможливо зафiксувати на одному фотознiмку, така фотозйомка здiйснюється шляхом послiдовного фотографування товарiв з метою фiксацiї усiх необхiдних характеристик з можливiстю подальшої iдентифiкацiї.

     У разi коли необхiдно визначити i зафiксувати геометричнi параметри товару, фото-, вiдеозйомка товару здiйснюється на фонi (з вiзуальним спiвставленням) приладiв для вимiрювання (лiнiйки, рулетки), а у разi їх вiдсутностi - на фонi еталонних предметiв.

     15. У разi виявлення пiд час проведення огляду (переогляду) спецiально виготовлених сховищ (тайникiв), не задекларованих товарiв та/або товарiв, вiдомостi про якi вiдсутнi у товаросупровiднiй документацiї, додатково здiйснюється їх фото-, вiдеозйомка.

     16. Пiд час здiйснення фото-, вiдеозйомки транспортних засобiв, що задекларованi до перемiщення без вантажу, здiйснюється фото-, вiдеозйомка порожнього вантажного (багажного) вiдсiку iз забезпеченням наявностi на фотознiмках, вiдеозаписах реєстрацiйного номера транспортного засобу.

     17. Пiд час здiйснення фото-, вiдеозйомки специфiчних (нестандартних) товарiв та/або транспортних засобiв (насипних, наливних товарiв, що перемiщуються у цистернах, вiдкритих залiзничних вагонах тощо), фото-, вiдеозйомка здiйснюється в можливому виконаннi.

     18. Пiд час проведення огляду (переогляду) транспортних засобiв особистого користування здiйснюється фото-, вiдеозйомка транспортного засобу, його багажного вiддiлення, салону, а також iнших оглянутих мiсць (об'єктiв).

     19. Пiд час проведення огляду (переогляду) зважування товарiв здiйснюється фото-, вiдеозйомка товарiв на вагах з метою фiксацiї їх ваги на фотознiмках, вiдеозаписах.

     20. Пiд час проведення огляду (переогляду) здiйснюється фото-, вiдеозйомка з метою фiксацiї на фотознiмках та/або у вiдеозаписах документiв, не наданих декларантом до митницi, зокрема разом iз митною декларацiєю, але наданих посадовiй особi митницi безпосередньо пiд час проведення огляду (переогляду), або виявлених такою особою самостiйно пiд час його проведення.

     21. Вiдеозйомка проведення огляду (переогляду) товарiв та транспортних засобiв (контейнерiв), у яких перемiщуються товари, або огляду (переогляду) порожнiх транспортних засобiв повинна вiдображати загальний вигляд транспортного засобу (контейнера) iз фiксацiєю його типу, номера та процес закриття вантажного вiдсiку транспортного засобу (контейнера) або накладення митного забезпечення на вантажний вiдсiк (контейнер) у разi здiйснення зазначених заходiв.

     Вiдеозйомка проведення огляду (переогляду) починається:

     посадовими особами пiдроздiлiв органiв доходiв i зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України - з моменту їх прибуття на канал проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) для здiйснення митного контролю за двоканальною системою;

     посадовими особами пiдроздiлiв митного оформлення органiв доходiв i зборiв - з моменту їх прибуття до зони митного контролю, де здiйснюється огляд (переогляд);

     посадовими особами, що включенi до складу Мiжвiдомчого цiльового центру та спiльних мобiльних груп з попередження та виявлення фактiв порушень законодавства з питань державної митної справи, - з початку вжиття заходiв, спрямованих на виконання завдань iз здiйснення огляду (переогляду), в тому числi iз зупинення транспортних засобiв.

     Вiдеозйомка проведення огляду (переогляду) завершується:

     посадовими особами пiдроздiлiв органiв доходiв i зборiв в пунктах пропуску через державний кордон України - пiсля залишення ними каналу проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) та здiйснення митного контролю за двоканальною системою;

     посадовими особами пiдроздiлiв митного оформлення органiв доходiв i зборiв пiсля завершення коментування звiту про результати огляду (переогляду) та вибуття iз зони митного контролю;

     посадовими особами, що включенi до складу Мiжвiдомчого цiльового центру та спiльних мобiльних груп з попередження та виявлення фактiв порушень законодавства з питань державної митної справи, - з моменту завершення заходiв, спрямованих на виконання завдань iз здiйснення огляду (переогляду).

     22. Вiдеозйомка огляду (переогляду), у тому числi iз застосуванням iндивiдуальних портативних вiдеокамер, здiйснюється з обов'язковим коментуванням процесу посадовою особою, яка проводить такий огляд (переогляд), та посадовими особами контролюючих органiв.

     Коментар огляду (переогляду) товарiв, повинен мiстити, зокрема, такi вiдомостi:

на початку огляду (переогляду)

     посади, прiзвища, iмена, по батьковi осiб, якi проводять та/або беруть участь в оглядi (переоглядi). Такi особи представляються особисто;

     номер митної декларацiї. У разi вiдсутностi митної декларацiї - реквiзити документа, який дає змогу спiвставити об'єкт фото-, вiдеофiксацiї з вiдомостями, зазначеними в митнiй декларацiї пiсля її укладення;

     дату, час початку проведення огляду (переогляду);

     мiсце проведення огляду (переогляду);

     пiдставу для проведення огляду (переогляду);

     завдання з проведення огляду (переогляду);

пiд час безпосереднього проведення огляду (переогляду)

     державний реєстрацiйний номер транспортних засобiв (контейнерiв), у яких перемiщуються товари;

     наявнiсть та цiлiснiсть засобiв iдентифiкацiї;

     опис, кiлькiсть, маркування, пакування, вага (у разi необхiдностi), вiдкритих (розпакованих) вантажних мiсць та товарiв;

пiд час оголошення результатiв огляду (переогляду)

     дату та час завершення огляду (переогляду);

     досягнення мети та виконання завдань iз проведення огляду (переогляду);

     iнформацiю про наявнiсть (вiдсутнiсть) ознак порушення митних правил;

     коментарi осiб, якi брали участь в оглядi (переоглядi), за їх бажанням.

     23. У разi проведення огляду (переогляду) iз застосуванням засобiв вiдеофiксацiї за участю посадових осiб iнших контролюючих та правоохоронних органiв такi посадовi особи, наданi ними пiд час огляду (переогляду) доручення, вимоги та прохання, а також їх дiї пiд час проведення огляду (переогляду) повиннi бути зафiксованi такими засобами вiдеофiксацiї.

     24. У разi здiйснення вiдеофiксацiї вiдеозапис повинен бути безперервним та вiдображати усi етапи огляду (переогляду).

     25. Не допускається редагування фотознiмкiв, вiдеозаписiв, у тому числi змiна властивостей файлiв iз результатами здiйснення фото- та/або вiдеозйомки.

Зберiгання результатiв здiйснення фото-, вiдеозйомки товарiв, транспортних засобiв пiд час проведення огляду (переогляду)

     26. За результатами проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, пiд час якого здiйснювалася фото-, вiдеофiксацiя, посадова особа органу доходiв i зборiв забезпечує:

     внесення до актiв про проведення огляду, їх електронних копiй достовiрних та повних вiдомостей про здiйснення фотографування, вiдеозйомки;

     збереження файлiв iз результатами здiйснення фото- та/або вiдеозйомки на серверi ДФС та прикрiплення таких файлiв за наявностi технiчної можливостi до митних декларацiй або до iнформацiї про перемiщення товарiв та транспортних засобiв через митний кордон України.

     27. У разi застосування пiд час проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв iндивiдуальних портативних вiдеокамер збереження результатiв вiдеозйомки може здiйснюватися з використанням спецiального програмного забезпечення.

     28. Порядок зняття, обробки, проведення аналiзу та зберiгання матерiалiв, отриманих iз застосуванням засобiв фото-, вiдеофiксацiї, встановлюється Мiнфiном.

Вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання цього Порядку

     29. За невиконання та/або неналежне виконання вимог цього Порядку посадовi особи органiв доходiв i зборiв та iнших контролюючих органiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.