ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдроздiл 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:  
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:  
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см:  
8703 21 90 - - - що використовувалися 0,102 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 22 90 - - - що використовувалися 0,063 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:  
8703 23 90 - - - що використовувалися:  
8703 23 90 11
8703 23 90 13
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,267 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 31
8703 23 90 33
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,276 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 куб. см:  
8703 24 90 - - - що використовувалися 2,209 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 31 90 - - - що використовувалися 0,103 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см:  
8703 32 90 - - - що використовувалися 0,327 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
8703 33 90 - - - що використовувалися 2,209 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна.

     Ставки акцизного податку, встановленi цим пунктом, не застосовуються для легкових автомобiлiв, якщо вони:

     мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України та/або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом України;

     виробленi до 1 сiчня 2010 року;

     ввозяться на митну територiю України особою для власного використання або на користь iнших осiб за договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, комiсiї, доручення, поруки, iнших господарських та цивiльно-правових договорiв або за рiшенням суду в кiлькостi понад один легковий автомобiль протягом календарного року.

     У разi вiдчуження протягом 365 днiв з дня реєстрацiї транспортних засобiв, при ввезеннi яких були застосованi ставки акцизного податку, визначенi цим пунктом, платник податку зобов'язаний сплатити акцизний податок за такi транспортнi засоби за ставками, встановленими статтею 215 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розроблення, тестування та введення в експлуатацiю програмного забезпечення, необхiдного для контролю за ввезенням платниками акцизного податку легкових автомобiлiв за ставками, встановленими цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 травня 2016 року
N 1389-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.